SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

25.

Temeljem odredbi članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH, broj 87/08.,136/12. i 15/15.), čl. 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« RH br. 55/09. 139/10.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09.,14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O ZADUŽENJU ZA KAPITALNE INVESTICIJE GRADA CRESA U 2016. GODINI

Članak 1.

Grad Cres zadužit će se za sljedeće investicije u 2016. godini kako slijedi:

1.Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Volnik s pratećom infrastrukturom II faza,

2.Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor

Članak 2.

Ukupna vrijednost investicija iz članka 1. ove Odluke iznosi 5.700.000,00 kn (petmilijunasedamstotisućakuna) i planirana je u Proračunu Grada Cresa za 2016. godinu u sklopu Programa gradnje komunalnih objekata.

Članak 3.

Grad Cres kreditno će se zadužiti za realizaciju investicija iz članka 1. ove Odluke kod Erste&steiermarkische banke d.d. u visini od 5.700.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 5.700.000,00 kn

Rok i način korištenja: Do 30. lipnja 2017. godine, plasman na žiro račun dobavljača/izvođača radova

Vrsta kredita: dugoročni novčani kredit u kunama

Nepromjenjiva godišnja kamatna stopa: 2,45 % godišnje

Iznos kamate u kunama: 868.002,39 kn

Rok povrata kredita: 10 godina, po isteku jedne godine počeka, odnosno do 30. lipnja 2028. godine

Poček: jedna godina

Dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno: 31.03.; 30.06; 30.09.; 31.12:

Dinamika uplate kamata: polugodišnje: 30.06 i 31.12.

Naknada za odobrenje kredita 5.700,00 kn

Instrumenti osiguranja kredita: tri komada bjanko akceptiranih mjenica i zadužnica

Čanak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-16-4

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr