SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

22.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09..14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U KULTURI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

-djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

-investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Na temelju odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Cresa i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te provedenog Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini Gradonačelnik Grada Cresa donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2016. godini za prioritetno područje kulture.

Odlukom su definirani korisnici za dodjelu financijskih sredstava te je utvrđena namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisnicima iz Proračuna Grada Cresa za prioritetno područje kulture:

KULTURA

Naziv korisnika Naziv projekta/programa Dodijeljeni iznos sredstava (kn)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/17

Ur.broj:2213/02-01-01-16-12

Cres, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr