SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD CRES

18.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« br. 87/08.,136/12. i 15/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 87/08.,14/ 13.), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U članku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2016. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 38/ 15), mijenja se stavak 3. i glasi:

»Račun financiranja sadrži planirane primitke od zaduživanja u iznosu od 5.794.000,00 kn, te planirane izdatke za otplatu zajma u iznosu od 390.000,00 kn. Grad Cres na dan 31. ožujka 2016. godine ima evidentirane obveze (nedospjele) po osnovi kredita u visini od 4.396.080,28 kn (prema obrascu IZJ). Očekivano stanje duga po kreditu na dan 31. prosinca 2016. godine iznosit će 4.159.325,40 kn koje se prenosi u sljedeću 2017. godinu, odnosno prema Planu otplate kredita u sljedećih šest godina do konačno 31. 12. 2022. godine.«

Stanje novog duga po osnovi dugoročnog zaduživanja realiziranog u 2016. godini u visini od 5.700.000,00 kn prenosi se u 2017. godinu, odnosno 2018. godinu s obzirom na godinu počeka, te prema Planu otplate kredita u sljedećih 10 godina do konačno 30. 6. 2028. godine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/16-1/17

Ur.br. 2213/02-01-01-16-10

U Cresu, 31. svibnja 2016.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

OBRAZLOŽENJE
ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA
CRESA ZA 2016. GODINU

Pravni osnov:

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Cresa za 2016. godinu donosi se temeljem odredbi čl. 14. st 1. Zakona o proračunu. Izmjene odluke u dijelu koji se odnosi na zaduživanje temelji se na odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« RH br. 55/09 i 139/10.)

Obrazloženje:

Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i davanju jamstva jedinicima lokalne samouprave propisano je da gradonačelnik podnosi zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje Ministarstvu financija, na obrascu ZJS. Uz zahtjev obavezno se prilaže dokumentacija navedena u članku 10. Pravilnika koja je definirana kroz 13 točaka. U 3. točci navedenog članka Pravilnika definirano je da je u Odluci o izvršavanju proračuna jedinica lokalne samouprave potrebno definirati iznos novog duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine, te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine.

Temeljem navedenog u Odluci o izvršavanju proračuna naveden je iznos obveza po dugoročnom kreditu čija otplata je u tijeku, te iznos novog duga nastalog zaduživanjem u 2015. godini u visini od 4.159.325,40 kn, te kredita iz 2016. godine u visini od 5.700.000,00 kn.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr