SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD CRES
Grad Cres

16.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 21. stavka 2. točka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donosi

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru
Grada Cresa za razdoblje 2003./2004. godine

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za valjano praćenje prostornog planiranja. Njegova je izrada osnova za izradu dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, kojim se određuju, odnosno planiraju aktivnosti na uređivanju prostora.

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2003. - 2004. godinu sadrži:

I. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju planira se izrada slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Odluka o izradi dokumenata prostornog uređenja:

1.1. Urbanistički plan uređenja naselja Martinšćica

1.2. Urbanistički plan uređenja naselja Valun

(ad 1.1. i 1.2.) Urbanistički plan uređenja donosi se za naselja, odnosno dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja, odnosno dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline te za naselja, odnosno dijelove naselja određena prostornim planom županije, odnosno Programu mjera. Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora. Nadalje, urbanistički plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže. Granice područja zahvata definirane su prostornim planom uređenja Grada Cresa i grafički prilog zahvata plana sastavni je dio ovog programa.

Početak radova predviđa se sredinom 2004. godine.

2. Pribavljanje podataka i stručnih podloga za izradu dokumenata prostornog uređenja

Za pripremu i izradu prostornih planova potrebno je kontinuirano pribavljanje podataka koji sadrže elemente bitne za planiranje prostornog uređenja, odnosno uređenje, zaštitu i korištenje prostora.

2.1. Geodetske podloge

- Topografsko katastarska podloga za izradu UPU Martinšćica i Valun u mj 1:1000 ili 1:2000

2.2. Prostorne studije

- Konzervatorska studija naselja Cres za potrebe izrade UPU Cres

3. Sadržaj dokumenata prostornog uređenja

Sadržaj prostornih planova određen je temeljem Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98)

4. Način usvajanja dokumenata prostornog uređenja

Način usvajanja dokumenata prostornog uređenja propisan je Uredbom o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98).

II. PROGRAM UREĐENJA ZEMLJIŠTA

Uređenje građevinskog zemljišta podrazumijeva pripremu i opremanje zemljišta.

Prostornim planom kao i ovim programom određeno je minimalno uređenje građevinskog zemljišta na području Grada Cresa, koje obuhvaća osiguranje pristupnog puta, tj. izravni kolni, odnosno javni pristup građevnoj čestici.

Neposredni pristup građevne čestice na javnoprometnu površinu mora se osigurati prometnicom širine najmanje 3,00 m, pješačkim prolazom ili stubištem širine najmanje 1,50 m.

U sljedećem dvogodišnjem razdoblju planiraju se slijedeći radovi na uređenju zemljišta:

1. Imovinsko pravne radnje:

Imovinsko pravne radnje su pripremne radnje na uređenju zemljišta i obuhvaćaju radnje na identifikaciji parcela u prostoru, utvrđivanju stanja vlasničkih odnosa u zemljišnim knjigama, izrada i provedba parcelacionih elaborata u katastru zemljišta i zemljišnim knjigama, ugovaranje otkupa nekretnina unutar zahvata plana te podnošenje prijedloga zemljišno knjižnom odjelu za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u zahvatu UPU Cres, Valun i Martinšćica, vezano je prvenstveno za:

- realizaciju izgradnje infrastrukturnih objekata - prometnice naselja Cres (predjel Brajdi, Melin, Dari), u naselju Martinšćica (spoj obalne ceste sa Županijskom cestom), parkirališni prostori u naselju Cres, Beli.

- inventarizaciju cjelokupnog Gradskog vlasništva.

2. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Opremanje zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture čini slijedeću fazu uređenja zemljišta i obuhvaća radove na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture opskrbe pitkom vodom, odvodnje, izgradnje prometnica i javne rasvjete te uređenje javnih površina sadržanih u Programu gradnje:

2.1. Opskrba pitkom vodom

1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže predjela Brajdi u Cresu

2. Izgradnja vodovodne mreže skladišno-servisne zone Volnik

3. Rekonstrukcija vodovodne mreže na Grabru.

2.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1. Izgradnja kanalizacionog sustava predjela Brajdi

2. Izgradnja kanalizacionog sustava skladišno-servisne zone Volnik

3. Izgradnja kanalizacijske mreže predjela Grabar

4. Izgradnja kanalizacijske mreže klančić Rialto

5. Izgradnja kanalizacione mreže naselja Martinšćica,

6. Izgradnja kanalizacione mreže naselja Valun,

7. Rekonstrukcija kanalizacione mreže turističke zone Zaglav.

8. Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cres (izrada projektne dokumentacije i izvođenje)

2.3. Javne površine

1. Uređenje pjacete i trga ispred crkve u Cresu,

2. Uređenje partera Trga Frane Petrića, Riva Creskih kapetana i Trg ispred palače Arsan,

3. Uređenje obalnog puta Lungomare u Cresu, (nastavak radova na opločenju, nabavi urbane opreme, hortikulturi),

4. Uređenje šetnice prema Dražici,

5. Uređenje parkirališnog prostora, nogostupa i zelenih površina na predjelu Melin,

6. Uređenje trga i javnih površina, parkirališnih prostora u mjesnim odborima Martinšćici, Valunu, Belom, Orlecu, Dragozetićima,

2.4 Nerazvrstane ceste

1. Izgradnja prometnica na predjelu Volnik

2. Izgradnja prometnica na predjelu Brajdi

3. Izgradnja spoja predjela Melin na cestu za Gavzu

4. Izgradnja prometnica u naselju Martinšćica - spoj obalne ceste sa županijskom cestom

2.5. Javna rasvjeta

1. Izgradnja i rekonstrukcija JR na predjelu Brajdi u Cresu

2. Izgradnja i rekonstrukcija JR u skladišno-servisnoj zoni Volnik

3. Izgradnja JR uz dio prometnice LC58095-Ž5124-D100

4. Izgradnja JR uz prometnicu Martinšćica - Slatina

5. Izgradnja JR uz prometnicu Marinšćica - Zaglav

6. Izgradnja JR Marina - Dražica

III. FINANCIRANJE PROGRAMA

Izrada dokumenata prostornog uređenja, odnosno izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture po ovom Programu može započeti temeljem odobrene pozicije u proračunu.

Iskaz financijskih sredstava za realizaciju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i način osiguranja sredstava definirana su Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. (»Službene novine«, broj 32/02 i 24/02).

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, prodaje građevinskog zemljišta odnosno drugih stavaka proračuna Grada Cresa kao i drugih izvora.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Cresa za razdoblje 2003/2004. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 350-01/03-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-03-5

Cres, 27. ožujka 2003.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Pope, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr