SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

23.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 259. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 14/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja 2-Njivice (NA 1)

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10, 36/10 i 16/11).

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice (NA 1) (u daljnjem tekstu: Plan) izradio je PLAN 21. d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji sa Općinom Omišalj kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana jesu izmjene i dopune u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu u cilju:

-redefiniranja područja obuhvata i uvjeta gradnje unutar ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja kao i njihovih obodnih područja uključenih u promjene, te njihovo uklapanje i integriranje u naselje, odnosno okruženje, uz utvrđivanje uvjeta za javno korištenje i uređenje dijelova tih područja,

-korekcije ukupnog opsega područja posredne provedbe plana i redefiniranja normativa za prošireno područje neposredne primjene plana,

-planiranja potrebnih javnih i društvenih, centralnih poslovnih (trgovačkih, uslužnih i drugih namjena) i sportsko-rekreacijskih sadržaja, adekvatno broju i razmještaju stanovnika i drugih korisnika prostora u naselju,

-predlaganja nove racionalnije organizacije prostora pri planiranju javnih i centralnih sadržaja u zoni centra - Peharček i pri tome na adekvatan način uključiti zemljište koje je u općinskom vlasništvu s ciljem osiguranja prostora za društvene namjene te novi centar povezati na obalni put primarnom javnom pješačkom komunikacijom, istovremenim povezivanjem prostora javnog parka, crkve i arheološkog parka,

-definiranja mogućnosti za reduciranje površina planiranih za novu stambenu izgradnju, posebno na neuređenim dijelovima građevinskog područja naselja, u koridoru obilazne i drugih glavnih prometnica naselja, koji se planiraju kao zeleni,

-utvrđivanja detaljnijih i restriktivnijih uvjeta za građenje na građevinskom području naselja s ciljem oblikovanja prostornih cjelina i očuvanja prostornih i ambijentalnih vrijednosti a posebno; za područje Rosulja radi očuvanja koncepta »vrtnog naselja«, za područje stambenog naselja Kijac radi očuvanja integralnog vrijednog suvremenog arhitektonskog sklopa, za interpolaciju građevina na području obalne fronte naselja, gdje je potrebno posebno pažljivo oblikovati prostor uz veću zastupljenost visokog zelenila te za područje Krčine-Primorska ulica radi artikulacije i oblikovanja prostorne cjeline na ulazu u naselje i prilazu turističkim zonama,

-detaljnije planske analize obalnog prostora uz utvrđivanje zaštite neizgrađenog i zelenog obalnog pojasa kao posebne krajobrazne vrijednost i to na cijelom potezu počevši od Prostornim planom uređenja općine Omišalj zaštićenog područja značajnog krajobraza Rt Ćuf do priključka obalnog puta na Ulicu Nikole Jurjevića, unutar kojeg je uz očuvanje zatečenih vrijednosti prostora, moguće na nekoliko mjesta predvidjeti izgradnju,

-revidiranja i dopune ukupnog prometnog rješenja uključujući i:

1. provjeru i ispitivanje prometnih rješenja na razini šireg centra naselja Njivice,

2. planiranje preduvjeta za uvođenje adekvatnih oblika javnog - komunalnog prijevoza u ljetnim mjesecima (mini bus, električni vlakić i sl.), s ciljem reduciranja automobilskog prometa,

3. definiranje lokacija/uvjeta za osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta javnog korištenja u široj zoni centra naselja i za potrebe uređenih plaža,

4. revidiranje rješenja obilazne ceste naselja u cilju fazne izgradnje i osiguranja protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa duž iste i s tim ciljem isključenje mogućnosti neposrednog priključivanja pojedinih građevnih čestica stambene i mješovite namjene,

5. dopunu pješačkih komunikacija i površina unutar obuhvaćenog područja,

-planiranja zamjenske/nove izgradnje na području turističkog naselja (»Bungalovi«), temeljene na načelima tradicijskog graditeljstva i očuvanju krajobraznih vrijednosti prostora,

-prenamjene javne zelene površine između turističkog naselja (»Bungalovi«) i kupališta, planiranjem za rekreacijske namjene, te utvrđivanja uvjeta uređenja i gradnje uz očuvanje krajobraznih vrijednosti prostora,

-ispitivanja i provjere uvjeta smještaja i gradnje građevina unutar sportsko-rekreacijske namjene, posebno planiranje uređenih plaža uz mogućnost korekcije obalne linije (izbjegavajući preliminarna detaljna rješenja) radi osiguranja dovoljnih kupališnih i rekreacijskih površina te definiranja uvjeta za izgradnju obalnih, pratećih, rekreacijskih i drugih građevina i sadržaja uz utvrđivanje uvjeta očuvanja i korištenja dijelova prirodne obale,

-revidiranja i dopune rješenja koja se odnose na privez plovila na planom obuhvaćenom području mora uključujući i:

1. planiranje priveza brodica u Kijcu primarno s ciljem osiguranja dovoljnog broja komunalnih vezova prije svega, te nautičkih i drugih,

2. usklađenje granice lučkog područja luke otvorene za javni promet Njivice s programom, odnosno s projektnom dokumentacijom za njenu rekonstrukciju,

3. revidiranje i prenamjena površine za privez u moru ispod područja Cerove, s ciljem valoriziranja postojećih ulaganja Općine Omišalj.

Članak 4.

U Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1), članak 2. mijenja se i glasi:

»Namjena površina utvrđuje se za potrebe stanovanja, turističke sadržaje, izgradnju javnih-društvenih i sportsko- rekreacijskih sadržaja, poslovnih, uredskih i gospodarskih programa, uređenje javnih površina i ulica, trgova i obalnog područja, zasnivanje i uređenje parkovnih površina te izgradnju građevina prometne i komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

Površine za razvoj i uređenje naselja

1. stambena namjena (S):

-čisto stanovanje (S1)

-stanovanje s mogućnošću poslovnog prostora (S2)

2. mješovita namjena (M)

-pretežito stambena namjena (M1)

-pretežito poslovna namjena (M2)

3. javna i društvena namjena (D)

-socijalna namjena (D2)

-vjerska namjena (D7)

4. gospodarska namjena

-ugostiteljsko-turistička- hotel (T1)

-ugostiteljsko -turistička- ugostiteljstvo (T5)

-ugostiteljsko -turistička- ugostiteljstvo i rekreacija (T6)

5. sportsko-rekreacijska namjena

-rekreacija (R2) -kupalište (R3)

-privezišta/sidrišta uređene plaže (PU)

6. javne zelene površine

-javni park (Z1)

-igrališta (Z2)

-odmorišta i vrtovi (Z3)

7. zaštitne zelene površine (Z)

8. površine infrastrukturnih građevina (IS)

9. površine komunalnih građevina (TS)

10. prometne površine kopneni promet

-pješačke površine

-pješačke površine - obalni put

-cestovne površine (glavne mjesne ceste, sabirne ulice, stambene ulice i kolno pješački prilazi)

-javno parkiralište (P), javna garaža (G)

11. pomorski promet

-luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Njivice (L03)

-bazen Njivice (LO3-1)

-bazen Kijac (LO3-2)

-bazen Pod Rov (LO3-3)

Površine za razvoj i uređenje izvan naselja

1. gospodarska namjena

-poslovna, pretežito uslužna (K1)

-ugostiteljsko-turistička- hotel (T1)

-ugostiteljsko-turistička- turističko naselje (T2)

-ugostiteljsko- turistička- kamp (T3)

-ugostiteljsko-turistička, prateći sadržaji (TP)

-ugostiteljsko -turistička- ugostiteljstvo (T5)

-privezište u zoni ugostiteljsko-turističke namjene (PZ)

2. sportsko-rekreacijska namjena

-sport(R1)

-rekreacija (R2)

-kupalište (R3)

3. zaštitne zelene površine (Z)

4. vodotoci

Površine izvan građevinskog područja

1. ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)

2. ostala poljoprivredna obradiva tla (P3)

Namjena površina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1-Korištenje i namjena površina.«

Članak 5.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Na području stambene namjene (S) mogu se graditi stambene građevine obiteljske (do 2 stambene jedinice) ili višeobiteljske tipologije (do 4 uporabne cjeline). Unutar područja stambene namjene moguća je gradnja prometnih građevina i površina, infrastrukturnih građevina, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, vrtova i odmorišta, kao i sportsko-rekreacijskih površina.

Područje čistog stanovanja (S1) namjenjuje se izgradnji namjenski homogenih građevina (stalnog ili povremenog) obiteljskog stanovanja (do 2 stambene jedinice) bez pratećih sadržaja.

Područje stanovanja s mogućnošću poslovnog prostora (S2) podrazumijeva zonu pretežito višeobiteljskog stanovanja (do 4 uporabne cjeline od kojih jedna može biti poslovni prostor), koju je iznimno i samo uz glavne prometnice, moguće isključivo u suterenskoj ili prizemnoj etaži dopuniti komplementarnim poslovnim sadržajima poput manjih dućana, videoteka, kafića ili ureda, na način da njihova površina ne prelazi 25 % građevinske bruto površine (ili najviše površinu jedne etaže), a sve sukladno drugim odredbama ovog Plana.

Unutar područja S1 i S2 nije moguće graditi dvojne građevine i građevine u nizu.

Unutar područja S2 i M1, moguće je iznimno, a prema lokalnim uvjetima, planirati i obiteljske građevine.«

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Područje mješovite - pretežito stambene namjene (M1) je zona unutar koje je pretežiti dio građevina stambene namjene (obiteljskog ili višeobiteljskog tipa), ali unutar koje je, osobito uz glavne prometnice moguće planirati i stambeno-poslovne ili samo (namjenski i tipološki homogene) poslovne građevine sa centralnim urbanotvornim sadržajima, poput trgovačkih, poslovnih, uredskih, ugostiteljskih, prometnih, garažnih, uslužnih i sportsko-rekreacijskih. Iznimno unutar ove namjene moguće je planirati i građevine iz programa javnih i društvenih građevina u najširem spektru (obrazovanje, odgoj, kultura, udruge, okupljališta građana i sl).

Stambene je građevine u ovim područjima moguće planirati kao isključivo stambene ili stambeno-poslovne građevine sa komplementarnim poslovnim sadržajima (najviše do 30% od ukupne građevinske bruto površine ili površine prve dvije etaže). Poslovni sadržaji mogu biti u suterenskoj i prizemnoj.

Poslovne građevine mogu biti u cijelosti poslovne namjene.

Unutar ove namjene građevine se planiraju u višeobiteljskoj tipologiji sa najviše 4 stambene jedinice, ili 3 plus poslovni prostor. Iznimno i prema lokalnim uvjetima, moguće je unutar zona M1 planirati i obiteljske građevine.

Sukladno uvjetima o planiranju unutar zaštićenog obalnog pojasa (u daljnjem tekstu: ZOP), u građevinskom području naselja unutar površine određene za mješovitu namjenu, može se planirati i/ili graditi pojedinačna građevina za smještaj (hotel, pansion, prenoćište i sl.) kapaciteta najviše 30 ležajeva.

Na izdvojenim građevnim česticama mogu se planirati javne zelene površine, prometne građevine, objekti i uređaji komunalne infrastrukture.

Unutar područja namjene M1 potrebno je u najvećem dijelu težiti namjenski i tipološki ujednačenim građevinama koje moraju biti usklađene s kontekstom, a mogu biti samo slobodnostojećeg tipa.

Unutar područja namjene M1-8, centar Njivica (Kijac) kod postojećih građevina isključuje se mogućnost prenamjene prizemnih i suterenskih poslovnih prostora u stanove.«

Članak 7.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4a.

Područje mješovite namjene - pretežito poslovne (M2) je zona unutar koje se planiraju sadržaji javne i društvene, poslovne i stambene namjene. Unutar ovog područja planira se smještaj javnih i društvenih sadržaja i građevina višestambenog tipa koje mogu biti stambeno-poslovne, poslovne i stambene namjene, dok se obiteljske i višeobiteljske stambene građevine ne planiraju.

Programi javne i društvene namjene uključuju sadržaje predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije i druge sadržaje potrebne naselju. Smještaju se u sklopu građevina javne i društvene namjene te samo iznimno i po posebnim uvjetima u sklopu stambeno-poslovnih, poslovnih i stambenih građevina višestambenog tipa.

Poslovni sadržaji koji se planiraju u okviru ovog područja su prije svega središnji sadržaji naselja; trgovačke, uslužne, ugostiteljsko-turističke i druge poslovne namjene primjerene prostoru i kontekstu. Planiraju se u sklopu stambeno-poslovnih, poslovnih i stambenih građevina.

Stanovanje se planira u okviru stambeno-poslovnih i stambenih građevina višestambenog tipa.

U podrumskim i suterenskim etažama planira se gradnja garaža za potrebe sadržaja u građevini i za javno korištenje.

Sadržaji javne i društvene namjene te građevine višestambenog tipa (stambene, stambeno-poslovne i poslovne namjene) unutar područja (M2) mogu se graditi kao sklop, niz, poluugrađene ili kao slobodnostojeće, odnosno kao složene građevine.

Područja mješovite namjene - pretežito poslovne (M2-1 i M2-2, centar Njivica) planiraju se za izgradnju građevina područne osnovne škole i dječje ustanove, te za izgradnju građevina središnjih sadržaja naselja unutar kojih se planiraju: ambulanta, programi kulture, zatim sadržaji trgovačke, uslužne, ugostiteljsko-turističke i druge poslovne namjene kompatibilne centru naselja.

Unutar ovih površina treba planirati garažu sa oko 200 PM u funkciji javnog korištenja.

U sklopu površine (M2-1) planiran je trg primjerene površine (ne manji od 1000 m2, po mogućnosti orijentiran prema moru) i mreža pješačkih putova prema susjednim površinama s javnim karakterom.

Unutar područja M2-1 i M2-2 moguć je i smještaj stambenih građevina višestambenog tipa uz osiguravanje uvjeta iz članka 90. ovih odredbi.

Unutar područja mješovite namjene - pretežito poslovne (M2-3, centar Kijac) planira se gradnja središnjih javnih i poslovnih sadržaja za potrebe naselja Kijac.

Planiraju se poslovni sadržaji kao i javni i društveni sadržaji te mogućnost gradnje podzemne garaže u funkciji građevine i javnog korištenja.

Gradnja stambenih sadržaja nije moguća.

Unutar područja mješovite namjene - pretežito poslovne (M2-4, Krčine) planira se gradnja stambenih ili stambeno- poslovnih građevina višestambenog tipa (prema programu POS-a.) s podzemnom garažom koja ima najmanje 80 PM u funkciji javnog korištenja.

Do primjene planskoj namjeni na svim je površinama (M2) moguće uređenje javnog parkirališta.«

Članak 8.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Područja javne i društvene namjene (D) podrazumijevaju zone gdje se planiraju središnje i javne funkcije naselja koje predstavljaju osnovnu urbanu nadgradnju područja Njivica, a sve u svrhu podizanja opće kvalitete života u naselju, ali i šire. Razvijanjem javnih programa podiže se opća edukacijska, kulturna i znanstvena razina šireg gravitacijskog područja, a pored svega njihovom se izgradnjom dugoročno generira gospodarski i općedruštveni razvoj.

Opseg predviđenih programa definiran je već smjernicama plana višeg reda, a na izdvojenim česticama javne i društvene namjene moguće je, osim osnovne funkcije, planirati i prateće sadržaje poput parkova, igrališta i sportsko- rekreacijskih igrališta.

Smještaj manjih javnih i društvenih privremenih socijalnih, zdravstvenih ili odgojno-obrazovnih programa moguć je iznimno, u sklopu dijela naselja stambene ili mješovite namjene u okviru 30% poslovnih sadržaja, tj. u sklopu stambeno-poslovnih građevina i to jedino uz zadovoljenje svih drugih higijensko-sanitarnih i sigurnosnih uvjeta nužnih za njihovo poslovanje.

Područje javne i društvene namjene - socijalna namjena (D2), namjenjuje se za izgradnju jedne ili više građevina za socijalnu skrb i zbrinjavanje starijih osoba.

Područje javne i društvene namjene - vjerska namjena (D7) namjenjuje se za izgradnju pastoralnog centra.«

Članak 9.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Područje gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) namjenjuje se za izgradnju i uređenje građevina i površina za uslužnu, trgovačku, obrtničku i drugu poslovnu djelatnost-primarno u funkciji ugostiteljstva i turizma; kao i gradnju i uređenje javnih i zelenih površina, cesta, parkirališta, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Područje ove namjene može se planirati i za gradnju poslovnih-komercijalnih sadržaja zabavnih, sportskih i rekreacijskih djelatnosti, uključujući djelatnosti zabavnih i tematskih parkova: zabavnog centra, centra vodenih sportova sa sportskim i rekreacijskim građevinama neophodnim za funkcioniranje centra (aqua parka), i sličnih sadržaja.

U sklopu cjelokupnog zahvata moguće je graditi i gospodarske ugostiteljsko-turističke građevine kao popratne sadržaje osnovnoj namjeni.

Dozvoljava se gradnja svih infrastrukturnih građevina neophodnih za funkcioniranje centra. Dozvoljava se postavljanje montažno-prijenosnih objekata unutar cijelog područja, ovisno o potrebi.

Unutar poslovnih sadržaja u manjem opsegu (do 20%) moguće je planirati i druge prateće programe u funkciji osnovne namjene.

Planiranje i gradnja takvog tipa građevina moguća je samo na način da se u najvećem mogućem opsegu osiguraju propisane mjere zaštite okoliša-zaštita od otpadnih tvari, buke, zagađenja, prevelikog opterećenja prometnica, zagađivanja podzemnih voda i slično.«

Članak 10.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Područje ugostiteljsko turističke namjene - hotel (T1) namjenjuje se gradnji hotela s depandansama kao osnovnog ugostiteljskog objekta u kojem se pružaju usluge smještaja i prehrane, sa svim pratećim sadržajima; zatim prateće prostore za trgovinu, usluge, ugostiteljstvo u najširem smislu (restorane, pizzerije, kafiće), sportske i rekreacijske površine, bazene, zabavne parkove vezane za kopno i more, kao i sve druge slične sadržaje vezane za unaprjeđenje funkcioniranja osnovne hotelske namjene.

U područje ove namjene moguće je također u funkciji unaprjeđenja osnovne namjene turizma; inkorporirati i arheološki park.

Područje ugostiteljsko turističke namjene - turističko- naselje (T2) je jedinstvena funkcionalna cjelina (građevna čestica) koju čini više samostalnih građevina u kojima su: recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi prateći sadržaji. namjenjuje se gradnji smještajnih građevina u tipologiji vila, dok se preostali dio planira za gradnju građevina sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, zajedno sa svim pratećim programima potrebnim za razvijanje i unaprjeđenje osnovne funkcije.

Područje ugostiteljsko turističke namjene - kamp (T3) namjenjuje se za izgradnju kampa s pratećim sadržajima. Unutar površine kampa moguće je planirati prostore za dnevnu trgovinu, manje tržnice za ribu, voće, povrće i meso; pružanje turističkih i zdravstvenih usluga, ugostiteljstvo u manjem opsegu samo za korisnike kampa (manje restorane, pizzerije, kafiće) sportske i rekreacijske površine (košarka, nogomet, tenis, mini golf, stolni-tenis, bazeni i sl), otvorene ili zatvorene zabavne parkove vezane za kopno i more; otvorena kina s manjim pozornicama i disko-klubove, kao i sve druge slične sadržaje vezane za unaprjeđenje funkcioniranja osnovne namjene, uključivši i odlagališta plovila i prikolica i sl.

Prostornim planom općine Omišalj utvrđen je i najveći kapacitet kampa od 1500 gostiju.

Kamp - autokamp, Njivice. Područje obuhvaća površinu postojećeg autokampa Njivice. Unutar ovog područja potrebno je predvidjeti sve sadržaje predviđene Pravilnikom o kategorizaciji kampova za kampove s najmanje 4 zvjezdice. Unutar područja kampa smještajne jedinica ne smiju biti povezane s tlom na čvrsti način.

Kao prateći sadržaj u funkciji osnovne ugostiteljsko turističke namjene - kamp (T3) i kao njen sastavni dio planira se privezište u zoni ugostiteljsko-turističke namjene (PZ) kapaciteta do 100 vezova.

Područje ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljstvo (T5) namjenjuje se izgradnji ugostiteljskih sadržaja (restorana, caffe barova i sl.) i turističkih programa širokog spektra (agencije, uredi, info-centri i sl.). U tom je prostoru moguće planirati ugostiteljske građevine u najširem spektru-restorane svih vrsta, pizzerije, kafiće, snack-barove i self-service zalogajnice pored kojih je moguće uređivati i zelene površine svih vrsta. Pored ugostiteljskih prostora moguće je planirati i prateće uredske i skladišne prostore kao i zone parkirališta, te iznimno i trgovačke prostore ali samo unutar površine T5-4 koja se izuzima od planiranja ugostiteljskih sadržaja.

Područje ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljstvo i rekreacija (T6) namjenjuje se za izgradnju ugostiteljskih, rekreacijskih i pratećih sadržaja, prvenstveno u funkciji obalnog pojasa s uređenim plažama, obalnim putom i značajnog krajobraza Njivice-Ćuf. Smještajni sadržaji se ne planiraju.

Područje ugostiteljsko turističke namjene-prateći sadržaji (TP) namjenjuje se izgradnji i uređenju pratećih gospodarskih, servisnih, uredskih i drugih sadržaja koji se izmještaju izvan zona smještajnih ugostiteljsko-turističkih građevina. Prateći se sadržaji dislociraju zbog zbog specifičnih uvjeta korištenja, zbog intenzivnog prometa, te zbog emitiranja buke ili drugih utjecaja na okruženje. U ovim se područjima planiraju i građevine za smještaj osoblja.«

Članak 11.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Područje luke za otvorene za javni promet Njivice (L03) namjenjuje se za uređenje luke sa svim pripadajućim sadržajima. Dozvoljava se gradnja i uređenje pomorske građevine koja u zakonski propisanom, funkcionalnom, prostornom, građevinskom i poslovnom pogledu čini cjelinu ili koja u okviru šire cjeline može imati izdvojeni dio. Sadržaji i programi unutar ove namjene moraju udovoljavati uvjetima za potrebe pomorskog prometa, a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Lučko područje luke otvorene za javni promet se sastoji od operativnog dijela luke, komunalnog dijela luke i ukoliko ima prostora i potrebe nautičkog dijela luke. U komunalnom dijelu luke planira se broj priveznih mjesta koji iznosi najmanje 10% od broja stalnih stanovnika naselja Njivice.

U okviru luke planiraju se slijedeće djelatnosti: privez i odvez brodova, brodica, nautičkih, ribarskih, sportskih i drugih sl. plovila i plutajućih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba, servisni sadržaji za plovila i ostale lučke djelatnosti i druge gospodarske djelatnosti sukladne lučkim djelatnostima (usluge putnicima, opskrba plovila, lučko agencijske usluge i sl.) te objekt za opskrbu plovila gorivom.

U luci se ovisno o njenom korištenju planiraju sadržaji osnovne namjene lučkih djelatnosti, prateći sadržaji gospodarskih djelatnosti sukladni lučkim djelatnostima te pomoćni sadržaji, koji se smještaju u okviru morskog i kopnenog dijela luke.

Osim sadržaja osnovne namjene planira se formiranje pratećih sadržaja ugostiteljske, trgovačko-uslužne, poslovne, zabavne, sportske i rekreacijske namjene, te pomoćne namjene (spremište ribarskog alata, sanitarije i slično).

Na području ove luke otvorene za javni promet planira se gradnja i uređenje pomorskih građevina i ostale infrastrukture u svrhu lučkih djelatnosti.«

Članak 12.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Područje sportsko-rekreacijske namjene-sport (R1) namjenjuje se za izgradnju sportske infrastrukture-dvorana i bazena, zatim otvorenih sportskih terena (tenis, nogomet, košarka i sl.) te pratećih ugostiteljskih građevina u funkciji osnovne namjene.

Ova područja namjenjuju se za gradnju i uređenje pretežito otvorenih rekreativnih površina kako za potrebe mještana tako i za goste i povremene korisnike, kao i za organizaciju priprema profesionalnih sportskih klubova. Rekreacijske površine uključuju otvorene prostore za odbojku, košarku, tenis, stolni-tenis, boćanje, trim staze, biciklističke staze, karting staze i slično. Ove građevine nije predviđeno natkrivati, osim iznimno primjenom laganih, montažnih i privremenih gotovih konstrukcija.

Osim sadržaja za sport i rekreaciju, unutar ove zone dozvoljena je gradnja i uređenje parkirališta, prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Područje sportsko-rekreacijske namjene-rekreacija (R2) namjenjuje se za izgradnju otvorenih sportskih terena (tenis, nogomet, košarka i sl.) te pratećih građevina u funkciji upotpunjavanja osnovne namjene.

Ova područja namjenjuju se za gradnju i uređenje otvorenih rekreativnih površina kako za potrebe mještana tako i za goste i povremene korisnike. Rekreacijske površine uključuju otvorene prostore za odbojku, košarku, tenis, stolni-tenis, boćanje, trim staze, biciklističke staze i slično. Unutar ove namjene moguće je predvidjeti i spektar različitih zabavnih sadržaja, sve u funkciji upotpunjavanja turističke ponude. Ove građevine nije predviđeno natkrivati, osim iznimno primjenom laganih,montažnih i privremenih gotovih konstrukcija.

Osim sadržaja za sport i rekreaciju, unutar ove zone dozvoljena je gradnja i uređenje parkirališta, prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Iznimno je unutar površine R2-4 moguće planirati postavu ugostiteljsko-turističkih paviljona.

Područje sportsko-rekreacijske namjene - kupalište (R3) obuhvaća obalno područje koje se namjenjuje za uređenje plaža i kupališnih površina.

Unutar obuhvata plana se planiraju slijedeća područja sportsko-rekreacijske namjene - kupališta (R3):

-R3-1 Njivice, građevinsko područje izdvojene sportsko-rekreacijske namjene - kupališta (R3):

-područja sportsko-rekreacijske namjene - kupališta (R3) unutar naselja:

-R3-2 Plava Terasa (UP4)

-R3-3 Njivice - centar (UP3),

-R3-4 Rosulje (UP2),

-R3-5 Kijac 1 (UP1),

-R3-6 Kijac 2 (R4-1)

Područje kupališta koje obuhvaća morsku obalu, namijenjeno je za gradnju građevina i uređenje površina za potrebe rekreacije na moru: plaža, privezišta/sidrišta u funkciji uređene plaže (PU), »utvrdica« ili molova za privez brodica, ronilačkih i ostalih klubova za sportove na vodi, sunčališta, šetnica, trim staza, pješčanih (ili od drugih prirodnih podloga) igrališta za sportove loptom, smještaj manjih montažnih objekata za pružanje ugostiteljskih usluga, plažnih rekvizita, akvagana i drugih naprave za rekreaciju te ostalih sadržaja.

Osim sportsko-rekreacijskih sadržaja, unutar područja kupališta dozvoljena je gradnja i uređenje parkirališta, prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, osim uređaja i objekata mobilne telefonije. Izuzetno, ukoliko unutar građevinskog područja kupališta nije moguće riješiti parkirališnu površinu, istu je moguće riješiti unutar kontaktnog građevinskog područja, a između parkirne površine i područja kupališta planirati izravne pješačke veze prikladne i iza kretanje osoba s posebnim potrebama.

Posebnim sustavom komunalnih mjera potrebno je osigurati primjereno i spram drugih korisnika prostora korektno funkcioniranje samih kupališta na način da se donese sustav mjera koji će jamčiti odgovarajuće higijenske uvjete, odgovarajuće sigurnosne mjere, primjeren odabir kvalitetne urbane opreme, režim rada i način korištenja priobalnog prostora.

Za smještaj pokretnih ugostiteljskih i drugih privremenih uslužno-trgovačkih objekata na obalnom području uređenih plaža i kupališta moguće je planirati i manje uslužne objekte- info punktove, ugostiteljske prostore s pratećim terasama i sanitarne čvorove, prema članku 73. ovih Odredbi.

Konačna mreža plažnih objekata biti će potvrđena odlukom nadležnog općinskog tijela.

Građevina svojim oblikom, veličinom i visinom ne smije narušavati prirodne i tradicijske stvorene vrijednosti, te se odabirom materijala i gabaritima mora uklopiti u okolni prostor. Pozicije i detaljniji uvjeti smještaja za postavu ovakvih objekata se definiraju u skladu sa općinskom komunalnom Odlukom, a na način da se uklapaju u okolni prostor te ne narušavaju vizure s kopna i mora.

Unutar ovih površina osobitu je pažnju potrebno obratiti na uređenje kupališnog područja na Rosujama i u Kijcu kao osobito vrijednog javnog prostora koji je potrebno primjereno urediti i opremiti, za što se ovim Planom propisuje obveza izrade posebnih stručnih podloga u domeni hortikulturnog rješenja.»

Članak 13.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Područje javne zelene površine - javni park (Z1) moguće je osim najrazličitijih varijanti hortikulturnih rješenja adekvatnih podneblju i kontekstu u kombinaciji sa javnim prostorom planirati i gradnju manjih dječjih igrališta, sanitarnih čvorova, te postavu fontana, paviljona, spomen-obilježja, odmorišta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, te gradnju komunalnih građevina i trafostanica isključivo u funkciji korištenja parka. Komunalne građevine treba, gdje god je moguće, locirati rubno i kontaktno prema javnoj ili drugoj sličnoj površini, kako se ne bi umanjile parkovne i utilitarne vrijednosti parkovne površine.

Površine namijenjene igralištima (Z2) uređuju se kao dijelovi naselja namijenjeni igri djece unutar kojih je potrebno osim zelenila pravilno uklopiti i sprave za dječju igru zajedno sa rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igralištima treba biti unificirana na razini naselja a potrebno je u smislu sigurnosti primijeniti i druge propise. Igrališta se raspoređuju u odnosu na gravitacijska područja i broj stanovnika, a uređuju se na 3 razine:

-igrališta do 3 godine - 0,15 m2/st, a najmanje 50 m2

-igrališta od 3 do 6 god - 0,45m2/st, a najmanje 300 m2

-igrališta od 7 do 15 god. - 25 m2/korisniku, približno 500 m2

Područja definirana kao zelene površine-vrtovi i odmorišta (Z3) površine su hortikulturno uređene urbane 'praznine' unutar naselja, koje se uređuju kao mjesta za odmor, druženje i opuštanje građana. Ovisno o urbanom kontekstu treba preferirati zelenilo sa urbanom opremom ili manje 'trgove' koje treba rasteretiti pretencioznih detalja i dodatka.

Zone zaštitnih zelenih površina (Z) predstavljaju dijelove naselja koji se planiraju i održavaju kao tamponi zelenila između različitih namjena, uglavnom između infrastrukturnih koridora i okolnih sadržaja. Unutar zaštitnog zelenila moguće je planirati manje zone rekreacije postavom urbane opreme ili sprava od prirodnih materijala, kapelice ili neke druge sadržaje primjerene zonama izvan naselja koje neće narušiti prirodni kontekst ili prirodnu vidljivost uz prometnice.

Unutar ovih površina iznimno je moguće planirati uređaje komunalne infrastrukture.«

Članak 14.

Naslov iznad članka 12. i članak 12. mijenja se i glasi:

»2.1. Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko - turističkih djelatnosti unutar naselja

Članak 12.

Ugostiteljsko-turistička namjena unutar naselja

Unutar građevinskog područja naselja moguće je planirati i građevine ugostiteljsko-turističke namjene, ali najviše do 20% građevinskog područja tog naselja.

Ugostiteljsko-turistička namjena unutar naselja uključuje zone:

-hotela (T1)

-ugostiteljstva (T5)

-ugostiteljstva i rekreacije (T6)

Unutar područja naselja moguće je planirati i građevine ugostiteljsko-turističke namjene, ali najviše do 20% građevinskog područja tog naselja.

Sukladno odredbama plana višeg reda, područja ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja mogu se razvijati u ukupnom opsegu najviše do 8 ha unutar statističkog naselja Njivice.«

Članak 15.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Članak 16.

Članak 15. briše se.

Članak 17.

Članak 16. briše se.

Članak 18.

Iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b, 16.c, 16.d, 16.e, 16.f, 16.g, 16.h, 16.i i 16.j., koji glase:

»Članak 16a.

Ugostiteljsko-turistička namjena unutar naselja

Uvjeti gradnje i smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina unutar zona:

T1-hoteli (unutar naselja), i mješovite pretežito stambene namjene M1

Ugostiteljsko-turističke građevine iz skupine hoteli planiraju se unutar namjene T1-3 i T1-4, te iznimno i unutar namjene M1 na pojedinačnim građevnim česticama koje svojom veličinom, smještajem u naselju i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš.

Uvjeti smještaja građevina i uređenja površina ugostiteljsko-turističke namjene (T1-3 i T1-4) unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene M1 utvrđeni su kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice hotela na području T1-3 iznosi 4.000 m2.

Najmanja površina građevne čestice hotela na području T1-4 je postojeća površina građevne čestice.

Najmanja površina građevne čestice za gradnju ugostiteljsko-turističkih građevina unutar područja mješovite pretežito stambene namjene M1 iznosi 600,0 m2, a najveća iznosi 2.000 m2.

Iznimno se unutar područja M 1-6 rekonstrukcija postojeće građevine omogućava u okvirima postojeće građevne čestice.

2. Namjena , veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Površine T1-3, T1-4 namjenjuju se gradnji hotelske građevine sa pratećim sadržajima.

Unutar područja mješovite pretežito stambene namjene M1 moguće je smjestiti pojedinačnu građevinu ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hotela i to: hotel, pansion, hostel i sl.

Unutar područja T1-3, T1-4 i isključuje se mogućnost izgradnje hotela tipa Apart-hotel ili ugostiteljskih apartmana.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) za iznosi 0,5 za T1-3 i područja M1, te 1,0 za T1-4

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) za T1-3 i M1 iznosi 1,5, te 3,5 za T1-4

Najveći broj etaža: jedna podzemna i tri nadzemne etaže (11 m do vijenca) za tipologiju hotela.

Najveća GBP građevine ugostiteljsko-turističke namjene iz skupine hoteli ( hotel, pansion, hostel, i sl) iznosi 1500 m2.

Samo za zonu T1-3 predviđa se mogućnost gradnje mansardnih apartmana s terasama u dijelu tlocrtne površine (do 20% tlocrtne površine). Korpus građevine na četvrtoj nadzemnoj etaži (mansardni apartmani) mora biti odmaknut od fronti nižih etaža za minimalno 2 m. Ova odredba se ne primjenjuje na funkcionalne dijelove vertikalnih komunikacija.

U uvučenom dijelu mansardnih apartmana (ukupno do 20% od tlocrtne površine) najveća visina građevine smije iznositi 13,5 m.

Ostali dijelovi četvrte etaže mogu se koristiti i urediti kao terase ili ozelenjene krovne površine.

Najveći smještajni kapacitet građevina:

-unutar područja T1-3 (planirani hotel Njivice/Centar: 120 ležajeva, kategorija smještaja najmanje 4zvjezdice

-unutar područja T1-4 (postojeći hotel Miramare): 50 ležajeva, kategorija smještaja najmanje 4*zvjezdice

-unutar područja mješovite pretežito stambene namjene M1: 30 ležajeva, kategorija smještaja najmanje 3*zvjezdice.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja (područja rekonstrukcije i sanacije na kartografskom prikazu 4A) naselja mora biti udaljena ne manje od 3,0 m od ruba građevne čestice.

U neizgrađenom dijelu naselja ( područja nove gradnje na kartografskom prikazu 4A) najmanja udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 4 m.

Iznimno, unutar područja M1-6 postojeća se građevina smije rekonstrukcijom proširiti do granice građevne čestice uz uvjet da se najmanje 3 m udalji od susjedne građevine.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 6,0 m

Postojeće građevine čija je udaljenost od granice građevinske čestice manja od udaljenosti propisane u stavku 1. ovog članka, mogu se rekonstruirati u dijelu koji je izvan gradivog dijela čestice samo unutar postojećeg horizontalnog gabarita, uz uvjet da u tom dijelu nema mogućnosti otvora prema susjednoj parceli.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 30 % građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti zelenilom.

U sklopu ugostiteljsko-turističkih programa potrebno je urediti pješačke šetnice, odmoriše, igrališta za djecu i druge javne sadržaje.

U sklopu ugostiteljsko-turističkog programa potrebno je organizirati i adekvatno urediti pješačku dostupnost »arheološkom parku« kao površinu za javno korištenje. Obzirom na javni karakter prostora i crkve potrebno je primjereno postaviti sustav mjera i uređenja internih i vanjskih komunikacija.

Dozvoljava se ograđivanje građevnih čestica. Ogradu je moguće izvoditi od kamena, metala, betona ili prefabriciranih betonskih elemenata sa žbukanim plohama te oblikovanim nasadima. Najveća dozvoljena ukupna visina ograde iznosi 1,0 m.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Na lokaciji u Njivicama potrebno je urediti i adekvatne pristupe (kolne i pješačke ulaze i izlaze) javnoj garaži u podrumskoj etaži koja se dimenzionira prema sljedećem normativu:

- 1 PM po smještajnoj jedinici

- 1 PM na 4 zaposlena

Broj parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti sukladan podzakonskim aktima.

U sklopu garaže hotela se preporuča mogućnost rješavanja dijela javnih potreba za parkirališnim površinama.

Uvjeti za izgradnju garaže/parkirališta ne odnose se na postojeću građevinu hotela T1-4.

Za potrebe građevina koje se rekonstruiraju u građevinu iz skupine hotela i nalaze se u okviru mješovite pretežito stambene namjene M1-6, iznimno, ako to nije moguće na površini građevne čestice, smještaj vozila se može planirati na javnom parkiralištu udaljenom najviše 300 m.

Na građevinskoj je čestici potrebno osigurati uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst kvarnerskog područja.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, antenskog sustava, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaje za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnih barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta:izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

Osobitu pozornost obratiti zaštiti vanjskih vizura prema građevini i cjelini naselja. Arhitektonski ansambl nove građevine ne smije narušiti (vanjske i unutarnje) vizure prema crkvi.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 7,0 m za ugostiteljsko-turističke građevine. Kod rekonstrukcije već postojećih cesta širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno propisane širine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 16b.

Iznimno od prethodnog članaka a slijedom specifičnih lokalnih uvjeta, na području užeg centra naselja Njivice (hotel Miramare, planska oznaka T1-4) definiraju se sljedeći posebni uvjeti rekonstrukcije postojeće hotelske građevine:

-minimalna veličina građevne čestice-postojeća,

-maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=1,0,

-maksimalni koeficijent iskoristvosti kis=3,5,

-maksimalna katnost iznosi podrum i 3 nadzemne etaže,a najviša dozvoljena visina 10,50 metara

Članak 16c.

Uvjeti gradnje i smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina unutar zona:

T5-ugostiteljstvo (unutar naselja)

Uvjeti gradnje i smještaja građevina ove namjene (T5-1, T5-2, T5-3, T5-4) unutar građevinskog područja naselja utvrđeni su kako slijedi:

1.Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice za gradnju ugostiteljsko-turističkih građevina iznosi 600 m2.

Rekonstruirati se mogu i postojeće građevine smještene na manjim građevnim česticama.

2. Namjena , veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Površine T5-1, T5-2, T5-3 i T5-4 ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljstvo (T5) namjenjuju se za izgradnju ugostiteljskih sadržaja (restorana, caffe barova i sl.)i turističkih programa širokog spektra (agencije, uredi, info-centri i sl.). U tom je prostoru moguće planirati ugostiteljske građevine u najširem spektru-restorane svih vrsta, pizzerije, kafiće, snack-barove i self-service zalogajnice pored kojih je moguće uređivati i zelene površine svih vrsta. Pored ugostiteljskih prostora moguće je planirati i prateće uredske i skladišne prostore kao i zone parkirališta., te sportske i rekreacijske površine.

Iznimno je moguće planirati i trgovačke sadržaje ali samo unutar područja T5-4 iz kojeg se isključuje mogućnost planiranja ugostiteljskih programa.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,2

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,2

Najveći broj etaža: podrum i jedna nadzemna etaža

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 4 m.

Postojeće građevine koje u bilo kojem segmentu ovdje datih normativa izlaze iz propisanih okvira, rekonstrukcijom se zadržavaju u postojećem stanju, bez mogućnosti njihova povećavanja.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Građevina u području sanacije i rekonstrukcije naselja mora biti udaljena ne manje od 3,0 m od ruba građevne čestice.

U području nove gradnje najmanja udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi 4 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 6,0 m.

Postojeće građevine čija je udaljenost od granice građevinske čestice manja od udaljenosti propisane u stavku 1. točke 3. ovog članka, mogu se rekonstruirati u dijelu koji je izvan gradivog dijela čestice samo unutar postojećeg horizontalnog gabarita, uz uvjet da u tom dijelu nema mogućnosti otvora prema susjednoj parceli.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 40 % građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti zelenilom.

U sklopu ugostiteljsko-turističkih programa potrebno je urediti pješačke šetnice, odmoriše, igrališta za djecu i druge javne sadržaje.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Broj parkirnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti sukladan podzakonskim aktima.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, antenskog sustava, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaje za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnih barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta:izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 7,0 m za ugostiteljsko-turističke građevine. Kod rekonstrukcije već postojećih cesta širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno propisane širine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 16d.

Uvjeti gradnje i smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina unutar zone:

T6-ugostiteljstvo i rekreacija (unutar naselja)

Uvjeti gradnje i smještaja građevina namjene (T6) unutar građevinskog područja naselja utvrđeni su kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice za gradnju ugostiteljsko-turističkih građevina iznosi 5000,0 m2

2. Namjena , veličina i građevinska (bruto) površina građevine* s brojem funkcionalnih jedinica

Površina ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljstvo i rekreacija (T6) namjenjuje se za izgradnju građevina ugostiteljskih sadržaja za usluživanje hrane i pića, različitih uslužnih turističkih sadržaja kao npr.informacijsko-promotivni centar, agencija, trgovina, prateći sadržaji u funkciji uređene plaže, obalne šetnice i značajnog krajobraza i sl., različitih sportsko-rekreacijskih sadržaja i igrališta kao i potrebne prateće sadržaje (ured, spremišta i sl.).

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,2.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,2.

Najveći broj etaža: jedna podzemna i jedna nadzemna etaža.

Najveća dopuštena visina građevine iznosi 4 m.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici se smješta jedna ili više građevina koje mogu biti povezane pergolama, nadstrešnicama, odnosno toplim vezama. Najveća dopuštena površina nadzemnog dijela pojedine građevine iznosi 300 m2.

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 6 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 10,0 m.

4. Uređenje građevne čestice

Na najmanje 40 % građevne čestice potrebno je sačuvati postojeći teren i postojeće visoko zelenilo i uklopiti ga u hortikulturno uređenje.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor značajnog krajobraza.

Na krovu građevine dozvoljava se postava uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 7,0 m za ugostiteljsko-turističke građevine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Članak 16e.

2.2.Uvjeti smještaja građevina ugostiteljsko - turističkih djelatnosti izvan naselja

Građevine ugostiteljsko-turističke namjena u građevinskim područjima izdvojene namjene (T1-1, T1-2,T2, T3, TP)

Ova se područja uređuju i grade sukladno članku 49. Zakona o prostornom uređenju.

Izdvojena građevinska područja izvan naselja i površine unutar naselja ugostiteljsko-turističke namjene mogu se planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti tako da:

-smještajne građevine i prateći sadržaji (otvoreni športski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl.) budu, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom, osobito visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika,

-smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima,

-smještajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na čvrsti način,

-vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina budu određeni razmjerno svakoj fazi građenja smještajnih građevina,

-gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,3, a koeficijent iskoristivosti 0,8,

-najmanje 40% površine svake građevne čestice bude uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

-odvodnja otpadnih voda bude riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,

-površina (auto) kampa je postojeća u sklopu T3 namjene.

Članak 16f.

HOTEL (T1)

Unutar područja T1 moguće je planirati različite građevine iz skupine hoteli.

Članak 16g.

Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene-hotel T1-1 i T1-2 utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najveća dopuštena površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini planiranoj za ugostiteljsko-turističku namjenu - hotel T1-1 i T1-2.

Najmanja dopuštena površina građevne čestice odgovara postojećoj površini (čestici) hotela.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Unutar područja ugostiteljsko-turističke namjene - hotel T1-1 i T1-2 planira se rekonstrukcija postojećih jedinstvenih funkcionalnih cjelina građevina hotela kao osnovnog ugostiteljskog objekta u kojem se pružaju usluge smještaja i prehrane i hotelskih depadanssi te izgradnja svih potrebnih pratećih sadržaja uključujući ugostiteljske, uslužne, sportske, rekreacijske, komercijalne, trgovačko-uslužne, zabavne i druge potrebne prateće sadržaje, uključujući bazene, zabavne parkove, kao i sve druge slične sadržaje vezane za unaprijeđenje funkcioniranja osnovne hotelske namjene.

Kapacitet smještaja planira se kategorije najmanje 3* zvjezdice, kako slijedi:

-T1-1 (postojeći hotel Beli kamik) kapaciteta do 850 kreveta,

-T1-2 (postojeći hotel Jadran) kapaciteta do 450 kreveta.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,3.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,8.

Najveći broj etaža: postojeći.

Najveća dopuštena visina građevine: postojeća.

Dozvoljena je fazna izgradnja uz uvjet da u svakoj fazi vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina bude razmjeran svakoj fazi građenja smještajnih granevina.

Postojeće građevine je dozvoljeno rekonstruitrati unutar postojeće veličine i građevinske (bruto) površine s postojećim brojem funkcionalnih jedinica.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 15,0 m.

Postojeće građevine je dozvoljeno rekonstruitrati unutar postojećih gabarita i kad se nalaze na manjim udaljenostima od propisanih

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Kad taj uvjet na građevnoj čestici nije zadovoljen, ne dozvoljava se rekonstrukcijom povećati izgrađenost građevne čestice.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se ne dozvoljava ograditi, dok je unutar čestice dozvoljeno postavljanje zaštitne ograde sukladno posebnim propisima.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima. Iznimno, vanjski bazen može biti i u razini krovne terase.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremeno; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup do građevne čestice hotela iznosi 7,0 m.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

Odvodnja otpadnih voda treba biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Članak 16h.

TURISTIČKO NASELJE (T2)

Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene T2-turističko naselje utvrđeni su kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najveća dopuštena površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini planiranoj za ugostiteljsko-turističku namjenu - turističko naselje (T2).

Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 44.000 m2.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine* s brojem funkcionalnih jedinica

Površine ugostiteljsko turističke namjene - turističko naselje (T2) namjenjuju se za izgradnju funkcionalne cjeline jednog turističkog naselja unutar koje se samostalne građevine namjenjuju za osnovne smještajne i prateće sadržaje turističkog naselja kategotije najmanje 3 zvjezdice.

Namjena građevina u sklopu turističkog naselja uključuje: smještajne jedinice u građevinama tipologije vile, recepciju i druge obvezne zajedničke sadržaje sukladno kategorizaciji, sve prateće programe potrebne za razvijanje i unaprijeđenje osnovne funkcije: ugostiteljske, uslužne, sportske, rekreacijske, zabavne, kulturne, gospodarske uredske i servisne i druge potrebne prateće sadržaje.

Kapacitet zone ugostiteljsko-turističke namjene - turističkog naselja iznosi najviše 500 kreveta.

Neizgrađene djelove turističkih zona T2 izvan naselja (do 70% kapaciteta) moguće je planirati u tipologiji turističke vile.

Gustoća, arhitektonski gabariti i kapacitet postojećih građevina zadržavaju se.

Za planiranje gradnje novih smještajnih kapaciteta turističkih vila unutar površina T2 potrebno je slijediti naputak nadležnog Ministarstva koji pojam turističke vile koji sukladno tekstu Zakona (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, čl. 71., st. 2.) ne koristi arhitektonsko značenje vile, nego turističko shvaćanje prema kojemu je vila smještajna samostalna turistička jedinica, u pravilu višega standarda, a u sklopu područja ugostiteljsko-turističke namjene. Tako shvaćena vila može biti samostalna smještajna jedinica, smještajna jedinica u nizu ili smještajna jedinica u sklopu naseljskih struktura (»grozdova«), a mogući su i posebni atipični slučajevi. Vila podliježe kategorizaciji.

Smještajna jedinica turistička vila određena je sljedećim pokazateljima:

1.smještajna jedinica - jedna vila = jedan »ključ«; u turističkom predjelu hoteli (T1) i u turističkom predjelu turističko naselje (T2);

2.programski broj postelja u jednoj smještajnoj jedinci (za potrebe prostornoga planiranja) - najviše 6 postelja u vili;

3.vrtovi, interni putovi turističkog naselja, prilazi i pristupi do vile sastavni su dio cjelovite parcele turističkog predjela;

4.zemljište vila jest sastavni dio jedinstvene građevne parcele turističkoga predjela;

5.parkiranje/garažiranje vozila za goste vile u pravilu treba planirati na zajedničkim parkiralištima.

Unutar UPU Njivica nove hotelske vile planiraju se kao:

-samostalna/samostojeća vila - vrsta 1;

Predloženi prostorni pokazatelji (navedeni u nastavku) usmjerujući su, podliježu kategorizaciji (3-5 zvjezdica) i treba ih prilagoditi prostornom kontekstu (lokalnim uvjetima Niivica).

SAMOSTALNA/SAMOSTOJEĆA VILA- svaka vila jedna je smještajna jedinica (jedan ključ)

1.broj postelja < 6/smj. jedinici najviše 60 postelja po hektaru

2.gustoća smještajnih jedinica najviše 10 jedinica po hektaru

3.površina zgrade (GBP) najviše 300 m2 (2 x 150)

4. računska površina terena po vili najmanje 1000 m2

5. visina gradnje najviše dvije etaže

Smještajna građevina vila može imati i više funkcionalnih jedinica koje mogu biti apartmani ili sobe s kupaonicom.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,2.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,4.

Najveća dopuštena izgrađena tlocrtna površina pojedine građevine vile iznosi 150 m2. (najmanja 80 m2)

Najveći broj etaža:

-smještajnih građevina (vila) i građevina zajedničkih sadržaja (centar): podrum i jedna nadzemna etaža,

-pratećih građevina: podrum i jedna nadzemna etaža,

Najveća dopuštena visina:

-smještajnih građevina (vila): 7 m,

-građevina zajedničkih sadržaja (centar): 8 m,

-pratećih građevina: 5 m.

Dozvoljena je fazna izgradnja turističkog naselja uz uvjet da u svakoj fazi vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina bude razmjeran svakoj fazi građenja smještajnih granevina.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 15,0 m.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 50 % građevne čestice potrebno je sačuvati postojeći prirodni teren i postojeće visoko zelenilo i uklopiti ga u hortikulturno uređenje. Postotak zelenila odnosi se na funkcionalnu cjelinu turističkog naselja.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u (jednoj ili više) podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Garaža u sklopu površine TP-3 zadovoljava parkirne potrebe turističkog naselja i obližnjih hotela unutar površine T1-1. Dijelom može biti i u funkciji javnog korištenja.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se po potrebi može i ograditi, dok je unutar čestice dozvoljeno postavljanje zaštitne ograde sukladno posebnim propisima. U sklopu hortikulturnog uređenja se mogu podizati ograde od živice visine do 1,0 m.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima. Iznimno, vanjski bazen može biti i u razini krovne terase.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Nova izgradnja na području turističkog naselja treba biti temeljena na načelima tradicijskog graditeljstva i očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora na lokaciji i u njenom okruženju. Smještajne građevine - vile, oblikovanjem trebaju biti sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima.

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremeno; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor.

Na krovu građevine dozvoljava se postava uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

Krov građevine može se koristiti kao prohodna terasa.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 7,0 m za ugostiteljsko-turističke građevine.

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup do građevne čestice turističkog naselja iznosi 7,0 m.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

Odvodnja otpadnih voda treba biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Sve postojeće građevine unutar površine T2 zadržavaju se u postojećim gabaritima i kapacitetu.

Članak 16i.

AUTOKAMP I KAMP (T3)

Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene kamp-autokamp T3 utvrđeni su kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najveća dopuštena površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini planiranoj za ugostiteljsko-turističku namjenu - kamp (T3).

Najmanja dopuštena površina građevne čestice odgovara postojećoj površini (čestici) kampa.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Površine ugostiteljsko turističke namjene - kamp-autokamp (T3) namjenjuju se uređenju jedne funkcionalne cjeline postojećeg kampa Njivice.

Kapacitet zone ugostiteljsko-turističke namjene - kamp- autokamp (T3) iznosi najviše 1500 gostiju, odnosno najviše 500 smještajnih jedinica.

Unutar kampa planiraju se potrebne građevine prema zahtjevima obavljanja ugostiteljsko turističkih djelatnosti, za kategoriju kampa s najmanje *4 zvjezdice.

U sklopu ugostiteljsko-turističke namjene - kamp, planiraju se površine za kampiranje (smještaj), obvezni zajednički sadržaji sukladno kategorizaciji, prateći sadržaji potrebni za razvijanje i unaprijeđenje osnovne funkcije: ugostiteljski, uslužni, sportski, rekreacijski, zabavni, gospodarski uredski i servisni te drugi potrebni prateći sadržaji, prometne i infrastrukturne građevine i uređaji, privezište (PZ) i zelenilo.

Uz osnovnu ugostiteljsko-turističku može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti i u funkciji turističke ponude lokaliteta, na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

U sklopu površina za kampiranje se planiraju kamp mjesta (smještajni sadržaji kampa): obilježene kamp jedinice i neoznačeni uređeni prostori za kampiranje. U okviru prostora kamp jedinica se planira smještaj »pokretnih kuća« (mobil homes). Smještajne jedinice u kampu ne smiju biti povezane s tlom na čvrsti način.

Broj vezova privezišta (PZ) iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica, ali ne više od 100 vezova.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,10.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,10.

Najveći broj etaža građevina: podrum i jedna nadzemna etaža.

Najveća dopuštena visina građevina: 5 m.

Sve postojeće građevine unutar autokampa zadržavaju se u zatečenim gabaritima.

Krov građevine može se koristiti kao prohodna terasa.

Dozvoljena je fazna izgradnja uz uvjet da u svakoj fazi vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina bude razmjeran smještajnom kapacitetu u svakoj fazi.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine i smještajne jedinice od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 15,0 m.

Najmanja udaljenost smještajne jedinice i pratećih sadržaja od obalne crte iznosi 25 m.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 40 % površine građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti kao zelene površine u okviru kojih površina treba maksimalno sačuvati postojeće visoko zelenilo i uklopiti ga u hortikulturno uređenje.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se može ograditi sukladno propisima za kampove, uz uvjet da najmanja udaljenost ograde kampa od obalnog puta iznosi 6 m. Ograda se predviđa kao živica ili transparentna žičana /metalna ograda s penjačicom koja može imati puni dio od betona ili kamena visine najviše 1,0 m.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Nova izgradnja na području kampa treba biti temeljena na načelima očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora na lokaciji kampa i u njegovom okruženju.

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremeno; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor.

Na krovu građevina dozvoljava se postava solarnih kolektora, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta do kampa iznosi 7,0 m.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglavlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

Odvodnja otpadnih voda treba biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Članak 16 j.

Ugostiteljsko-turistička namjena; prateći sadržaji (TP)

Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene - prateći sadržaji TP-1, TP-2 I TP-3 utvrđeni su kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najveća dopuštena površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini planiranoj za ugostiteljsko-turističku namjenu - prateći sadržaji (TP-1 i TP-2).

Najmanja površina građevne čestice iznosi 2.000 m2.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Unutar područja ugostiteljsko-turističke namjene - TP smještaju se pratći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene koji uključuju gospodarske i servisne sadržaje kao što su npr. skladišta, radionice, pripremnice hrane, praonice, uredi i sl., parkirališta, specifični ugostiteljski, trgovački, zabavni, rekreacijski, izletnički i sl. sadržaji, kao i građevine za smještaj osoblja.

Površina TP-3 namjenjuje se gradnji višeetažne garaže sa pratećim sadržajima iz prethodnog stavka.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,3 (iznimno podzemni kig 0,6 samo za TP-3).

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 0,8.

Najveći broj etaža: podrum i tri nadzemne etaže.

Iznimno, samo za površinu TP-3 moguće planirati 3 podzemne i 2 nadzemne etaže.

Najveća dopuštena visina građevine: 10 m (iznimno visina 7m, samo za TP-3).

Postojeće se građevine zadržavaju u zatečenim gabaritima.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici se smješta jedna ili više građevina pratćih sadržaja koje mogu biti povezane suhim, odnosno toplim vezama. Najveća dopuštena površina nadzemnog dijela pojedine građevine iznosi 500 m2.

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 10,0 m.

Postojeće građevine je dozvoljeno rekonstruitrati unutar postojećih gabarita i kad se nalaze na manjim udaljenostima od propisanih.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo unutar kojeg je potrebno sačuvati postojeće stablašice.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se može ograditi, visina ograde iznosi do 1,0 m, a visina zaštitne ograde se utvrđuje sukladno posebnim propisima.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremeno; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup do građevne čestice iznosi 7,0 m.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

Odvodnja otpadnih voda treba biti riješena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.»

Članak 19.

Naslov iznad članka 17. i članak 17. mijenja se i glasi:

»2.3. Uvjeti smještaja ostalih gospodarskih građevina

Članak 17.

Unutar područja obuhvata Plana moguća je izgradnja poslovnih, pretežito-trgovačkih, uslužnih i uredskih građevina, ali uz prihvaćanje normativa utvrđenih zakonskim odredbama.

Izgradnja građevina namijenjenih proizvodnji nije dozvoljena unutar područja obuhvata Plana.

Poslovne građevine homogene namjene moguće je planirati u području poslovne namjene- pretežito uslužne (K1) i unutar područja mješovite namjene M2-1 na području Peharčeka, te M2-3 na Kijcu.

Izgradnja poslovnih građevina moguća je iznimno i unutar mješovite pretežito stambene namjene M1 kao stambeno-poslovne ili poslovne građevine; sukladno odredbama za gradnju stambenih građevina u člancima 33.a, 33.b.«

Članak 20.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Uvjeti gradnje poslovnih građevina na područjima poslovne-pretežito uslužne namjene oznake K1 utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

-najmanja površina građevne čestice iznosi 4 000 m2:

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine

Planira se smještaj poslovnih sadržaja u najširem spektru (uslužnih, trgovačkih, obrtničkih i drugih poslovnih djelatnosti) kao i zabavnih i rekreacijskih poslovnih djelatnosti, moguće je planirati i građevine Aquaparka sa svim pratećim programima.

Unutar polivalentnog sportsko rekreacijskog centra dozvoljena je gradnja prateće građevine visokogradnje sportske namjene, u sklopu koje se može planirati i gradnja građevina ugostiteljske i pomoćne namjene. Spremišta i pomoćne građevine u funkciji rekreacije mogu se graditi i kao samostalne građevine, ali samo prizemne.

U području obuhvata mogu se postavljati naprave i uređivati površine za zabavu i odmor, putevi, trim staze, mjesta za sjedenje i boravak, postavljati informativne ploče i putokazi, te prenosivi sanitarni čvorovi.

-najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3:

-najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,8:

-najveća dozvoljena katnost građevine iznosi tri nadzemne etaže (S+P+1, odnosno P+2)

-najveća dozvoljena visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi 12,5 m

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine i smještajne jedinice od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 15,0 m.

4. Uređenje građevne čestice

-20% građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom,materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 7,0 m za poslovne građevine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 21.

Članak 19. briše se.

Članak 22.

Članak 21. briše se.

Članak 23.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Trgovačke i uslužne građevine smještaju se unutar područja (K1), te iznimno unutar područja (M1), ali i kao dopuna stambeno-poslovnih građevina. Moguće ih je planirati i kao dio turističkih sadržaja u dijelu područja izvan i unutar naselja (T1),(T2) i (T3), (T5) i (T6) prema drugim odredbama Plana. Trgovačke sadržaje kao dopunu osnovnoj namjeni moguće je iznimno smjestiti i unutar stambenih građevina unutar područja (S2), i to unutar područja izgradnje višeobiteljskih i postojećih višestambenih građevina prema drugim odredbama ovog Plana.

Uredske građevine smještaju se kao prateći sadržaji unutar područja (M1) i isključivo u stambeno-poslovnim građevinama, te također kao prateći sadržaji turističke djelatnosti unutar područja (T1),(T2) i (T3). Uredske prostore moguće je iznimno, u skladu s drugim odredbama ovog Plana, smjestiti kao prateće sadržaje stambenih građevina unutar područja (S2), i to unutar područja izgradnje višeobiteljskih i višestambenih građevina.«

Članak 24.

Članak 23. briše se.

Članak 25.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24.a koji glasi:

Članak 24.a

»Uvjeti smještaja poslovnih građevina unutar područja mješovite namjene - pretežito poslovne (M2-3), centar Kijac, utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najveća dopuštena površina građevne čestice odgovara ukupnoj površini područja (M2-3).

Najmanja površina građevne čestice iznosi 1.000 m2.

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Unutar područja mješovite-pretežito poslovne namjene (M2-3), centar Kijac smještaju se poslovni sadržaji koji uključuju trgovačke sadržaje od kojih posebno veći market, uslužne, ugostiteljske i druge poslovne sadržaje potrebne naselju, javni i društveni sadržaji koji uključuju kulturu, sport i rekreaciju i drugo potrebno naselju kao i prateće sadržaje.

Do izgradnje planiranih građevina moguće je uređenje javnog parkirališta.

Najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice kig iznosi 0,5.

Najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice kis iznosi 1,3.

Najveći broj etaža: dvije nadzemne etaže (S+P ili P+1) i jednu podzemnu etažu (Po).

Najveća dopuštena visina građevine: 8,0 m.

3. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici se smješta jedna ili više građevina koje mogu biti povezane suhim, odnosno toplim vezama. Najveća dopuštena površina nadzemnog dijela pojedine građevine iznosi 500 m2.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca i od granice građevne čestice iznosi 10,0 m. U podzemnim etažama te suterenskoj etaži koja je prema granici parcele u potpunosti ukopana građevine se mogu graditi do ruba građevne čestice uz uvjet da se ne narušava integritet i konstruktivna stabilnost okolnih građevina i zemljišta.

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice na dijelu prema zgradama stambenog naselja Kijac iznosi 20 m.

4. Uređenje građevne čestice

Najmanje 40% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo unutar kojeg je potrebno sačuvati postojeće stablašice.

Smještaj vozila uvjetovan je unutar građevne čestice, u građevini i/ili na površini građevne čestice. Dozvoljava se izgradnja garaže u podrumskoj etaži s vanjskim kolnim pristupom ukupne širine do 6,5 m. Dubina kolnog pristupa podzemnoj etaži nije relevantna za određivanje visine građevine.

Parkirna mjesta potrebno je dimenzionirati temeljem članka 33.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se ne ograđuje.

5. Uvjeti oblikovanja građevina

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremeno; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u prostor a posebno usklađeno sa susjednom vrijednom graditeljskom cjelinom stambenog naselja Kijac.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju i reklamnih uređaja i predmeta kojima se ističe djelatnost tvrtke ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup do građevne čestice iznosi 7,0 m.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.«

Članak 26.

Članak 25. briše se.

Članak 27.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Građevine društvenih djelatnosti (osnovna škola, dječji vrtići, domovi za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba, prostorije za rad mjesnog odbora i udruga, ambulante, ljekarne i sl.) smještaju se unutar područja (D2-dom umirovljenika), (D7-pastoralni centar), unutar površina M2, te iznimno unutar područja (M1) i (S).

Programe duštvenih djelatnosti moguće je iznimno smjestiti u dijelu (ali samo u prizemnoj etaži) građevina poslovne, poslovno-stambene ili stambene namjene, kada je to u skladu s posebnim propisima.

U sklopu jedne građevine moguće je smjestiti različite sadržaje duštvenih djelatnosti, kada je to u skladu s posebnim propisima.«

Članak 28.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»3.1. Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar javne i društvene namjene-socijalna namjena, dom umirovljenika (socijalna građevina D2-1, komercijalni dio D2-2)

Uvjeti gradnje za građevine društvene djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice građevina javne i društvene namjene iznosi:

-za D2-1 6.000 m2,

-za D2-2 2.000 m2

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi:

-za socijalnu namjenu 0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi:

-za socijalnu namjenu 0,8

Na građevnoj čestici za gradnju građevina društvenih djelatnosti može se graditi jedna ili više građevina

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine javne i društvene namjene iznosi:

-za socijalnu namjenu - podrum ili suteren, prizemlje i jedna etaža

Najveća dozvoljena visina građevine javne i društvene namjene mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi:

-za socijalnu namjenu - 10,0 m,

Na površinama i u građevinama javne i društvene namjene mogu se planirati i graditi i drugi prostori i građevine za sadržaje koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama npr. sportsko-rekreacijske površine i građevine, zelenilo i sl.

Kapacitet za D2-1 iznosi 100, a za D2-2 50 korisnika.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici se smješta jedna ili više građevina koje mogu biti povezane suhim, odnosno toplim vezama.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca i od granice građevne čestice iznosi 10,0 m. U podzemnim etažama te suterenskoj etaži koja je prema granici parcele u potpunosti ukopana građevine se mogu graditi dogranice građevne čestice uz uvjet da se ne narušava integritet i konstruktivna stabilnost okolnih građevina i zemljišta.

Najmanja udaljenost građevnog pravca građevine javne i društvene namjene od regulacijskog pravca iznosi:

-za građevine socijalne namjene 6,0 m,

Iznimno, građevina javne i društvene namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ukoliko se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište).

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje socijalnih građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst. i posebno usklađeno i povezano sa susjednom vrijednom graditeljskom cjelinom Stambenog naselja Kijac.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta:izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

Hortikulturno je potrebno urediti najmanje:

-40% građevne čestice kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo unutar kojeg je potrebno sačuvati postojeće stablašice.

Parkirna mjesta za potrebe građevina javne i društvene namjene potrebno je dimenzionirati temeljem članka 33. te ih smjestiti unutar građevne čestice (na površini terena ili ukopano kao garažna građevina).

Ukoliko se rješenje parkirnih potreba planira u garaži, tada se ista planira kao podzemna garaža u dimenzijama građevine ili unutar površine čestice, pri čemu se gradnjom garaže ne smije utjecati na već izvedenu razinu uređenja zemljišta, zatečenu konfiguraciju terena, niti stvarati novi i neprihvatljivi visinski odnosi.

Podzemna garaža može se izvesti i ispod javne pješačke i/ili prometne površine te javne parkovne površine, uz osiguranje dovoljnog nadsloja (barem 1,5-2,5 m) za sadnju parka, pri čemu podzemna garaža koja se izvodi ispod javne površine ima javni karakter.

Na površini građevne čestice i nad parkirališnim površinama dozvoljava se postava sunčanih kolektora.

Građevna čestica se može ograditi, visina ograde iznosi do 1,5 m, a visina zaštitne ograde se utvrđuje sukladno posebnim propisima.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

Na građevinskoj je čestici potrebno osigurati uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini javne i društvene najmene iznosi 6,0 m .

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 29.

Iza članka 27. dodaju se novi članci 27.a i 27.b koji glase:

»Članak 27.a

3.2. Uvjeti gradnje i smještaja građevina unutar javne i društvene namjene-vjerska namjena (D7)

Uvjeti gradnje utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja površina građevne čestice građevina vjerske namjene iznosi:

-1.200 m2

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine

Područje (D7) obuhvaća prostor postojeće crkve u Njivicama, uz koju se planira izgradnja pastoralnog centra.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi:

-za vjersku i namjenu 0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi:

-za vjersku namjenu 0,8

Navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje

Na građevnoj čestici za gradnju građevina društvenih djelatnosti može se graditi jedna ili više građevina.

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine javne i društvene namjene iznosi:

-za vjersku namjenu - podrum ili suteren, prizemlje i jedna etaža

Najveća dozvoljena visina građevine javne i društvene namjene mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi:

-za vjersku namjenu - 10,0 m*,

* u sklopu vjerske građevine moguće je planirati zvonik visine do 20m.

Na površinama i u građevinama javne i društvene namjene mogu se planirati i graditi i drugi prostori i građevine za sadržaje koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama npr. sportsko-rekreacijske površine i građevine, zelenilo i sl.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine odgranice građevne čestice iznosi 4 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu ispred glavnog ulaza iznosi 10,0 m.

Iznimno, kod rekonstrukcije se dozvoljava i manja udaljenost od prethodnih, ali uz poštivanje postojećih gabarita građevine

Iznimno, građevina javne i društvene namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ukoliko se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište).

Dozvoljava se i moguće je povezivanje planiranih građevina javne i društvene namjene s okolnim prostorima iznad i ispod slobodnog profila pješačkih i kolnih površina

Građevinu javne i društvene namjene moguće je planirati samo uz kolnu ulicu najmanje širine 6,0 m, te javni trg.

Iznimno, najmanje širine prometne površine ne odnose se na postojeće građevine.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje vjerskih građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom, materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst, usklađeno s postojećom građevinom Crkve rođenja Blažene Djevice Marije na način da unutar graditeljskog sklopa crkva ostane dominantna.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta:izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

Hortikulturno je potrebno urediti najmanje:

-30% građevne čestice.

Parkirna mjesta za potrebe građevina javne i društvene namjene potrebno je dimenzionirati temeljem članka 33. te ih smjestiti unutar građevne čestice (na površini terena ili ukopano kao garažna građevina).

Kad smještaj vozila nije moguće osigurati na površini građevne čestice, može se planirati na javnom parkiralištu/garaži udaljenom najviše 300 m.

Ukoliko se rješenje parkirnih potreba planira u garaži, tada se ista planira kao podzemna garaža u dimenzijama građevine ili unutar površine čestice, pri čemu se gradnjom garaže ne smije utjecati na već izvedenu razinu uređenja zemljišta, zatečenu konfiguraciju terena, niti stvarati novi i neprihvatljivi visinski odnosi.

Podzemna garaža može se izvesti i ispod javne pješačke i/ili prometne površine te javne parkovne površine, uz osiguranje dovoljnog nadsloja (barem 1,5-2,5 m) za sadnju parka, pri čemu podzemna garaža koja se izvodi ispod javne površine ima javni karakter.

Na građevinskoj je čestici potrebno osigurati uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini javne i društvene najmene iznosi 6,0 m za javne građevine. Kod rekonstrukcije već postojećih cesta širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno propisane širine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.

Članak 27b.

3.1. Uvjeti gradnje i smještaja građevina školske i predškolske namjene unutar mješovite namjene M2-1 i M2-2

Unutar mješovite namjene M2-1 i M2-2 planiraju se i grade građevine predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja planiraju kao posebne izdvojene građevine, dok se sadržaji zdravstvene zaštite, uprave, kulture, sporta i rekreacije i drugi smještaju u sklopu poslovnih, stambeno- poslovnih i stambenih građevina višestambenog tipa, sukladno članku 4. i 34. ovih odredbi.

Uvjeti gradnje za građevine školske i predškolske namjene utvrđuju se kako slijedi:

1. Oblik i veličina građevne čestice

Površina građevne čestice građevine predškolskog odgoja za jednoetažnu građevinu u pravilu iznosi 40 m2 po djetetu, za dvoetažnu 25 m2 po djetetu,

Na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za zgradu, prostor za igru i aktivnosti u vanjskom prostoru, zelene površine, prateće sadržaje, parkiralište i dr.

Minimalna površina građevne čestice iznosi 2.000 m2

Površina građevne čestice građevine osnovnoškolskog obrazovanja određena je normativom od 30-50 m2 / učeniku za rad škole u 2 smjene.

Na građevnoj čestici potrebno je osigurati površine za školsku zgradu, prostor za odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene površine, prateće sadržaje, parkiralište i dr.,

Minimalna površina građevne čestice iznosi 2.100 m2

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine

U sklopu građevine predškolskog odgoja planiraju se dječji vrtić i jaslice za ukupno 70 djece.

U sklopu građevine osnovnoškolskog obrazovanja planira se područna osnovna škola za 70 učenika.

Bruto površina građevine područne osnovne škole iznosi oko 4,8 m2/učeniku.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi:

-za školsku i predškolsku namjenu 0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

-za školsku (i predškolsku) namjenu 1,0

Navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje

Na građevnoj čestici za gradnju građevina društvenih djelatnosti može se graditi jedna ili više građevina

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine javne i društvene namjene iznosi:

-za školsku ili predškolsku namjenu - jedna podzemna i dvije nadzemne etaže

Najveća dozvoljena visina građevine javne i društvene namjene mjerena od najniže kote konačno zaravnatog terena iznosi:

-za školsku ili predškolsku namjenu - 8,5 m.

Na površinama i u građevinama javne i društvene namjene mogu se planirati i graditi i drugi prostori i građevine za sadržaje koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama npr. sportsko-rekreacijske površine i građevine, zelenilo i sl. Unutar površina za škole nije moguće graditi komercijalne ugostiteljske privremene ili trajne građevine.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 10 m.

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca odnosno od granice građevne čestice koja se nalazi uz prometnicu ili javnu površinu iznosi 10,0 m.

Iznimno, građevina javne i društvene namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ukoliko se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište).

Dozvoljava se i moguće je povezivanje planiranih građevina javne i društvene namjene s okolnim prostorima iznad i ispod slobodnog profila pješačkih i kolnih površina

Građevinu javne i društvene namjene moguće je planirati samo uz kolnu ulicu najmanje širine 6,0 m, te javni trg.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje školskih i predškolskih građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom,materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, uređaja za ventilaciju i klimatizaciju ali pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju moraju biti ograđeni vizualnim barijerama primjereno oblikovanim u kontekstu cjelovitog koncepta arhitekture.

Uvjeti projektiranja i gradnje građevina moraju biti usklađeni sa važećim pedagoškim standardima.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

Hortikulturno je potrebno urediti najmanje:

-30% građevne čestice

Parkirna mjesta za potrebe građevina javne i društvene namjene potrebno je dimenzionirati temeljem članka 33. te ih smjestiti unutar građevne čestice (na površini terena ili ukopano kao garažna građevina).

Ukoliko se rješenje parkirnih potreba planira u garaži, tada se ista planira kao podzemna garaža u dimenzijama građevine ili unutar površine čestice, pri čemu se gradnjom garaže ne smije utjecati na već izvedenu razinu uređenja zemljišta, zatečenu konfiguraciju terena, niti stvarati novi i neprihvatljivi visinski odnosi.

Podzemna garaža može se izvesti i ispod javne pješačke i/ili prometne površine te javne parkovne površine, uz osiguranje dovoljnog nadsloja (barem 1,5-2,5 m) za sadnju parka, pri čemu podzemna garaža koja se izvodi ispod javne površine ima javni karakter.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice (građevina) na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Najmanja širina javnog pristupnog puta za pristup građevini javne i društvene najmene iznosi 6,0 m za javne građevine. Kod rekonstrukcije već postojećih cesta širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, ako položaj postojećih gra đevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno propisane širine.

Način i uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

7. Mjere zaštite okoliša

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri korištenju građevina nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na građevnoj čestici i na građevnim česticama na koje građevina ima utjecaj.«

Članak 30.

Članak 28. briše se.

Članak 31.

Članak 31. briše se.

Članak 32.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Stambene građevine mogu se graditi kao obiteljske (do 2 stambene jedinice-unutar S1, iznimno i unutar S2), višeobiteljske (do 4 stambene jedinice-unutar S2 i M1) i stambeno-poslovne građevine (unutar namjene M1); dok se postojeće višestambene građevine zadržavaju unutar postojećih gabarita.

Iznimno, nove višestambene građevine planiraju se ovim Planom samo unutar zona M2-1, M2-2 i M2-4.

Tipologijom gradnje stambene građevine mogu biti samostojeće, te iznimno:

-dvojne-samo kad je u pitanju rekonstrukcija ili dogradnja već postojećeg niza dvojnih ili građevina na međi ili dovršenje građevnog sklopa (ako postoji već izgrađena 'polovica' na susjednoj građevnoj čestici);

U području namjene (S1) i (S1-2) mogu se graditi isključivo samostojeće građevine.

Kartografskim prikazima i drugim odredbama ove Odluke određeni su detaljni uvjeti i način gradnje građevina neposrednom provedbom iili posredno putem planova užeg područja koji, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sadrže sljedeće elemente i ograničenja potrebne za izdavanje lokacijske dozvole:

-oblik i veličina građevinske čestice,

-smještaj građevine na građevnoj čestici,

-uvjete oblikovanja građevine,

-uvjete oblikovanja pomoćnih građevina,

-uvjete za smještaj vozila,

-uvjete uređenja građevnih čestica.

-način i uvjete priključenja na javno - prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,

-mjere zaštite okoliša,

-druge podatke značajne za izgradnju i uredenje građevina.«

Članak 33.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»4.1. Uvjeti gradnje i smještaja obiteljskih građevina unutar stambene namjene S1 ( te iznimno unutar S2 i mješovite namjene M1)

Obiteljske se građevine izvode jedino u slobodnostojećoj tipologiji.

1. Oblik i veličina građevne čestice

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

-400 m2

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice smještene uz obalni put; Ulicu Nikole Jurjevića, Šetalište Antuna Koste i Ribarsku obalu iznosi:

-800 m2 a građevne čestice postojećih građevina se ne mogu smanjivati ni cijepati.

Najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi:

-za samostojeću građevinu 14 m

2. Namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica

Obiteljske građevine unutar ove namjene su homogene stambene namjene bez mogućnosti planiranja poslovnih prostora.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi:

-za samostojeću obiteljsku građevinu 0,35

Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

-za samostojeću građevinu 0,8

Najveća građevinska (bruto) površina GBP iznosi:

-400 m2

Najveća dozvoljena katnost građevine iznosi:

-za obiteljsku građevinu (do 2 stambene jedinice) - maksimalno: jedna podzemna i 3 nadzemne etaže

Najveća dozvoljena katnost građevne smještene uz obalni put; Ulicu Nikole Jurjevića, Šetalište Antuna Koste i Ribarsku obalu iznosi:

-jedna podzemna i 2 nadzemne etaže

Najveći dozvoljeni broj stanova iznosi:

2 unutar obiteljske građevine (S1),

Najveća dozvoljena visina obiteljske građevine mjerena od niže kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca iznosi 7 m u zonama S1, te iznimno 9 m u S2 i M1.

Najveća dozvoljena visina građevne smještene uz obalni put; Ulicu Nikole Jurjevića, Šetalište Antuna Koste i Ribarsku obalu iznosi:

-7 m.

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m te 6m od GMC - glavne mjesne ceste; iznimno od prethodnog dozvoljava se i manja udaljenost građevnog od regulacijskog pravca ukoliko su postojeće susjedne građevine izgrađene na manjoj udaljenosti od prethodno propisane, te se sukladno istom dozvoljava gradnja iza pravca povučenog između dvaju građevinskih pravaca susjednih građevina, odnosno ukoliko je drugačije određeno ovim odredbama ali ne manje od 4 m.

Iznimno postojeće građevine u dijelovima naselja određenim za sanaciju i rekonstrukciju, koje se nalaze na udaljenostima manjim od prethodno propisanog, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevina od regulacijske linije.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do granice građevne čestice iznosi:

-za samostojeću građevinu 4,0 m, ali ne manje od h/2

Iznimno,u dijelovima naselja određenim za sanaciju i rekonstrukciju udaljenost od međe ne smije biti manja od 3 m.

Najmanja udaljenost građevine, od granice građevne čestice orjentirane prema obalnoj prometnici (Ulici Nikole Jurjevića, Ribarskoj obali i Šetalištu Antuna Koste) se kod rekonstrukcije postojeće građevine ne može smanjivati a kod interpolacije ne može biti manja od udaljenosti susjedne građevine niti manja od 12,0 m za etažu suterena, odnosno 15,0 m za ostale etaže.

Udaljenost građevine od granice građevne čestice orijentirane prema »arheološkom parku« nesmije biti manja od 6,0 m.

Udaljenost građevine, od granice građevne čestice prema građevini vjerske namjene (D7) ne smije biti manja od 10,0 m.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti usklađeno s karakteristikama naselja u kojem se nalazi građevina.

U slučaju oblikovnog rješenja građevine kosim krovom, krov građevine može biti izveden od kupa kanalica, mediteran crijepa, sličnog materijala, ili obložen limom. Sukladno kontekstu, moguća su i drukčija rješenja. Nije dozvoljena upotreba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili sličnog materijala (bitumenska šindra).

Kod rekonstrukcije građevina potrebno je voditi računa o arhitektonskom izrazu građevine. Stilski neusklađeni zahvati u načelu nisu dozvoljeni, osim u slučaju kada se takvim zahvatom poboljšava kvaliteta građevine i usklađuje njen oblikovni izraz sa morfoškim karakteristikama okolnog područja.

Estetski aspekt sukladan obalnom prostoru određuje se uvjetom da građevine treba planirati tako da namjenom, položajem, dimenzijama i oblikovanjem poštuju zatečene autohtone vrijednosti mikro i makroprostora

Arhitektonsko oblikovanje građevina treba biti suvremenog tipa; volumenom,materijalima, bojama i stilskim obilježjima uklopljeno u kontekst.

Arhitektonska rješenja trebaju se uklopiti u naselje slijedom zatečenih lokalnih uvjeta:izgrađenosti i iskoristivost parcela, visine, krovišta, fasade i slično.

Osobitu pozornost oblikovanju treba obratiti na područje S1 (Rosulje, Stambeno naselje Kijac-Starča, Stražbica), označenim kao vrijedna graditeljska cjelina na grafičkom prikazu br 3 uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora. Na ovom je području potrebno očuvati autohtone elemente 'vrtnog naselja' u najvećem opsegu. Naselje Kijac- Starča i Stražbica na Kijcu smiju se rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita i prema izvornim projektima i planovima arhitekta De Luce iz prve polovice 1980-ih godina. Svaki planirani zahvat gradnje treba biti ( mjerilom, arh. izrazom, primjenom odgovarajućih materijala) usklađen sa kontekstom.

Na ovim područjima (označenom kao zaštićene urbanističke cjeline na grafičkom prikazu najmanja površina građevne čestice iznosi 600 m2, najveća tlocrtna površina građevine iznosi 140 m2, najveća katnost P+1., a najveća visina 6,5 m.

5. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelienih i parkirališnih površina

Najmanje 30% građevne čestice potrebno je hortikulturalno urediti.

Pri planiranju i projektiranju potrebno je valorizirati i u najvećem opsegu zaštititi zatečeno zelenilo.

Vanjsko stubište koje se projektira i izvodi u funkciji pristupa etaži građevine iznad etaže prizemlja mora biti smješteno unutar gradivog dijela građevne čestice.

Na građevnoj čestici nije dozvoljeno parkiranje kamiona, autobusa i građevinskih strojeva.

Ograde se s ulične strane mogu se graditi od kamena, opeke, betona, metala u skladu s lokalnim uvjetima i do najviše 1,5 m visine, a ograde prema susjednim građevinskim česticama osim iz navedenih materijala, mogu se izvoditi i kao zelene ograde - živice, u visini do 1,2 metra

Ograda se može izvesti kao puna u visini do najviše 1,0 m

Na građevinskoj čestici može se planirati i izgradnja pomoćne građevine (garaže, radionice, spremišta i sl.), visine najviše 1 etaže s tim da je površina pomoćne građevine uključena u ukupno dozvoljenu bruto razvijenu površinu na čestici.

Na građevinskoj parceli dozvoljava se izvedba nadstrešnica, sjenica i sličnih građevina u funkciji uređenja okućnice i podizanja razine stanovanja.

Izgradnjom pomoćne građevine ne smije se umanjiti kvalitetu stanovanja na susjednoj građevinskoj čestici (npr. osunčanje stambene građevine, otvori i drugi uvjeti).

Garažna građevina smije biti planirana za najviše 2 parkirna mjesta.

Pomoćnu građevinu dozvoljeno je graditi isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice. Iznimno od prethodnog moguće je graditi i na granici građevinske čestice ako zbog visinske razlike nije moguće uz regulacijski pravac,ili ukoliko se i na susjednoj čestici nalazi već izgrađena pomoćna građevina ili ako to proizlazi iz specifičnih topografskih uvjeta na samoj građevnoj čestici.

Izuzetno, u slučaju specifičnih topografskih uvjeta (velike visinske razlike ili kad postojeća izgradnja ne omogućuje propisanu udaljenost) pomoćna se građevina smije locirati prema lokalnim uvjetima, ali ne bliže od 3,0 m od regulacijskog pravca. Najveća dozvoljena visina pomoćne građevine ili garaže iznosi 3,0 m.

Vanjski bazeni se mogu graditi u okviru gradivog dijela građevne čestice, u razini ili iznad terena do h=1 m, sa sustavom odvodnje izvedenim u skladu s posebnim propisima.

6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice na prometnu površinu , komunalnu i drugu infrastrukturu

Unutar obuhvata ovog Plana, a sukladno odredbama zaštićenog obalnog područja, građevina se može graditi samo na uređenoj građevnoj čestici koja ima riješen pristup na građevnu česticu, odvodnju otpadnih voda i odredbama ovog Plana propisani broj parkirališnih mjesta.

Najmanja širina prometnog pristupa (iznimno i kolno - pješačkog pristupnog puta) za pristup građevini iznosi 3,0 m.

Priključak i prilaz na javnu i nerazvrstanu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležnog tijela koje upravlja prometnicom a prema Zakonu o cestama i podzakonskim aktima koji reguliraju projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza.

U izgrađenom dijelu građevinskog područja dozvoljava se izgradnja na građevnim česticama koje imaju pristup s postojećih prometnica do rekonstrukcije prometnica sukladno rješenjima iz ovog Plana, bez obzira na sadašnju širinu njihovog prometnog koridora uz obvezu rezervacije prostora za njihovu rekonstrukciju i obvezu predaje zemljišta u vlasništvo općine Omišalj.

Izravan pristup građevnoj čestici nije moguć sa prometnica državne i županijske razine., osim u dijelu županijske ceste Ž 5084 (Primorska ulica i ulica kralja Tomislava) kojim se pristupa području stambene namjene.

Građevna čestica može imati isključivo jedan kolni prilaz na javnu prometnu površinu

Ostali uvjeti priključenja građevnih čestica na prometne površine I drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su u poglevlju br.5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi.

Potreban broj parkirališnih mjesta utvrđuje se sukladno normativima iz tablice:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 85.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/3

URBROJ: 2142-06-16-01-3

Omišalj, 28. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr