SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju članka 15. i 16.Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13, 4/14, 16/ 14, 21/14, 23/15, 27/15 i 28/15 i članka 23.Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 25. travnja 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK
o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, utvrđuje način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima obavlja KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 3.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila jesu:

-parkiralište »Markat«

-parkiralište u ulici Dražine

-parkiralište u zoni ulice Dubašljanska(ispred poslovnog centra »Polje«)

-parkiralište u zoni ulice Priko poja (iza poslovnog centra »Polje«)

-parkiralište »Lukobran«

-parkiralište u ulici Kralja Tomislava

-parkiralište u ulici Frana Supila

-parkiralište u ulici Lina Bolmarčića,

-parkiralište u ulici Obala

-parkiralište u ulici Joakima Tončića

Javno parkiralište na kojem se vrši naplata naknade za teretna vozila zajedno sa priključnim vozilima, autobusima i vozilima s dodatkom za vuču plovila je:

-parkiralište »Ježevo«

Članak 4.

Parkirališta iz članka 3. stavka 2. alineja 1. (Markat), alineja 2. (parkiralište u ulici Dražine) i alineja 9. (Obala) nalaze se u 1. zoni, a ostala parkirališta iz članka 3. stavka 2. nalaze se u 2. zoni.

Oznaka 1. zone je crvena boja a oznaka 2. zone je žuta boja. Naplata parkiranja u 1. i 2. zoni i parkiralištu »Ježevo« obavlja se svakodnevno u razdoblju od 01.lipnja do 30. rujna u vremenu od 9,00 do 22,00 sata.

Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 1. zoni 7,00kn/h , odnosno 40,00 kn/dan(cjelodnevna karta) ili 100,00 kn/dan(dnevna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom. Cijena naplate parkiranja s uključenim PDV-om iznosi u 2. zoni 6,00 kn/h, odnosno 30,00 kn/dan(cjelodnevna karta) ili 90,00 kn/dan (dnevna karta s nalogom) za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom.

U 1. i 2. zoni nema vremenskog ograničenja parkiranja. Minimalno vrijeme parkiranja je 1 sat.

Članak 5.

Parkiralište iz članka 3.stavak 3.alineja 1. (»Ježevo«) u posebnom je režimu naplate koji su propisani u daljnjem tekstu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Autobusi, kamioni, kamperi, odnosno sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima i vozila s dodatkom za vuču moraju se parkirati isključivo na javnom parkiralištu »Ježevo«.

Od odredbe iz stavaka 1. ovog članka izuzeti su autobusi, kamioni i ostala teretna vozila koja imaju osigurano parkirno mjesto na privatnoj površini.

Članak 7.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ovog Pravilnika slijedeće vrste parkirnih karata:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

-povlaštena mjesečna parkirna karta

-cjelodnevna karta

-dnevna karta s nalogom

Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 9.

Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu ; putem mobilnog telefona; odnosno na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto s unutarnje strane vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto pisane potvrde (parkirne karte) kupnja se potvrđuje povratnom SMS porukom s brojem transakcije koji je konačna potvrda kupnje karte.

Cjelodnevna karta vrijedi 24 sata od vremena kupnje karte.

Dnevna karta s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 10.

Iznimno naplata se može vršiti i ručno. Naplata satne ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna.

Odredba iz prethodnog stavka primjenjuje se isključivo na parkiralištu iz članka 5. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Za naplatu parkiranja Parkirna karta za javno parkiralište sadrži sljedeće podatke:

-skraćenu oznaku Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

-oznaku javnog parkirališta,

-serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

-datum izdavanja,

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte

-vrijeme početka parkiranja

Kupljena karta vrijedi samo za zonu u kojoj je izdana.

Članak 12.

Korisnik javnog parkirališta čini povredu ovog Pravilnika ako:

a)ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b)ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište,

c)nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

d)ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

e)prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

f)ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

g)koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 13.

Mjesečna povlaštena parkirna karta za može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine ima pravna i fizička osoba-obrtnik, koja:

-koristi poslovni prostor na području Općine Malinska- Dubašnica što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu u periodu od 01.lipnja do 30.rujna tekuće godine imaju svi vlasnici vozila s prebivalištem na području Općine Malinska- Dubašnica, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu, te prometnom dozvolom izdanom od Policijske postaje Krk.

Fizičke osobe vlasnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu mogu ishoditi mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanjem mjesečne povlaštene parkirne karte potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i prometnu dozvolu vozila.

Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila za što je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i prometnu dozvolu.

Mjesečna povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Općini Malinska-Dubašnica.

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 2. i 5. ovog članka iznosi 100,00 kuna.

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 3. ovog članka iznosi 0,00 kuna.

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 4.ovog članka iznosi 150,00 kuna.

Članak 14.

Mjesečnu povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Mjesečna povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana. Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na javnim parkiralištima u 2. zoni.

Mjesečna povlaštena parkirna karta može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege, kao niti ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.), te vozila na električni pogon ne plaćaju parkiranje.

Članak 15.

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim parkiralištima na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu.

Članak 16.

Korisnik parkiranja na javnom parkiralištu s naplatom koji učini povrede iz članka 12. ovog Pravilnika, obvezan je platiti dnevnu kartu putem naloga.

Članak 17.

Povlaštena rezervirana parkirna mjesta i rezervirana parkirna mjesta odobravaju se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.

Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

Povlašteno rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti mogu se odobriti tijelima Općine Malinska- Dubašnica, te fizičkim osobama-obrtnicima vlasnicima ili korisnicima poslovnog prostora odnosno stambenog objekta a kojima je sjedište odnosno prebivalište na području Općine-Malinska Dubašnica te je prometna dozvola vozila izdana od Policijske postaje Krk.

Rezervirano parkirno mjesto ako za to postoje uvjeti može se odobriti fizičkoj osobi-obrtniku vlasniku ili korisniku poslovnog prostora odnosno stambenog objekta kojemu je područje obavljanja djelatnosti ili prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

Osobama istog kućanstva ili obitelji mogu se odobriti najviše dva povlaštena rezervirana parkirna mjesta, osim izuzetno ukoliko nema drugih zahtjeva moguće je odobriti dodatno parkirno mjesto.

Naknada za rezervirana parkirna mjesta iz ovog članka plaća se u korist proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

Sva rezervirana parkirna mjesta izdat će se u krugu od najviše 100 m od mjesta na kojem se nalazi poslovni ili stambeni prostor.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirnim mjestima iz ovog članka.

Za parkirna mjesta iz ovog članka plaća se naknada.

Članak 18.

Zahtjev iz članka 17. stavak 1. ovog Pravilnika neće se razmatrati ukoliko podnositelj zahtjeva prema Općini Malinska-Dubašnica ima nepodmirena dugovanja po osnovi prihoda koji su zakonom ili drugim propisima utvrđeni kao prihod Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 19.

Korisnik povlaštenog rezerviranog parkirnog mjesta godišnje plaća naknadu u iznosu od 400,00 kn za jedno povlašteno rezervirano parkirno mjesto.

Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta godišnje plaća naknadu u iznosu od 600,00 kn za rezervirano parkirno mjesto.

Članak 20.

Hrvatski ratni vojni invalidi, te invalidi sa utvrđenih 50% invaliditeta i više, imaju pravo na 50% popusta na iznos iz članka 19. ovog Pravilnika.

Članak 21.

Pravo prvenstva na korištenje parkirnog mjesta iz članka 17. stavak 3. i 4. ovog Pravilnika ostvaruje raniji (posljednji) korisnik parkirnog mjesta koji je na vrijeme predao uredan zahtjev.

Članak 22.

Visina naknade za parkiranje teretnih vozila iz članka 5. ovog Pravilnika na parkiralištu »Ježevo« iznosi:

-autobus 100,00 kn/sat

-autobus 300,00 kn/dan

-autobus (u organizaciji turističke agencije) 50,00 kn/ dan

-kamion 20,00 kn/sat

-kamion s prikolicom ili tegljač 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 200,00 kn/dan

Cijena propisana stavkom 1. alineja 3. ovog članka odnosi se na autobuse u organizaciji turističke agencije sa sjedištem na području Općine Malinska-Dubašnica, koja ostvaruje višednevne aranžmane boravka turista u obiteljskom smještaju.

Članak 23.

Organizator parkiranja može na zahtjev vlasnika ili korisnika hotela, hostela ili odmarališta na području Općine Malinska-Dubašnica u slučaju potrebe osigurati parkirna mjesta za osobne automobile, kombi vozila i motocikle s prikolicom na javnom parkiralištu pod istim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 24.

U visinu naknade za parkiranja uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 25.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga.

Članak 26.

Dnevnu kartu s nalogom izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranja za nadzor nad parkiranjem vozila, koji dnevnu kartu i nalog pričvršćuje ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 1. ovog članka smatra se urednom dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Članak 27.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu s nalogom u roku od osam dana od dana izdavanja naloga.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 28.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 29.

Organizator parkiranja ne odgovara za štete nastale na vozilima na javnim parkiralištima iz ovog Pravilnika, kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 30.

Za povredu odredaba ovog Pravilnika odgovara vlasnik ili korisnik registriranog vozila.

Članak 31.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

Nadzor nad parkirnim mjestima iz članka 17. ovog Pravilnika provodi prometni redar.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 211-01/13-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-52

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr