SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 25. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Malinska - Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna Općine Malinska - Dubašnica financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Malinska - Dubašnica snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Malinska - Dubašnica,

-da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Malinska - Dubašnica ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Malinska - Dubašnica,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

Općina Malinska - Dubašnica zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi Općinski načelnik.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Općinski načelnik.

Natječaj se objavljuje na web stranici Općine Malinska - Dubašnica i na oglasnoj ploči Općine.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila

-da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Malinska - Dubašnica, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana

-da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne (ne starijem od 3 mjeseca).

Članak 5.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Malinska - Dubašnica će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

Istovremeno s raskidom ugovora, Općinski načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 500-01/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01/16-3

Malinska, 25. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr