SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
OPĆINA BAŠKA

12.

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 31/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 27. travnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12), u nastavku teksta: Izmjene i dopune UPU-2 - Baška - Zarok.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1. TEKSTUALNI DIO PLANA

2. GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikazi
u mjerilu 1:2.000:

1. Korištenje i namjena površina

2.1.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometna i ulična mreža

2.2.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i elektroničke komunikacije

2.3.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav

2.4.1.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba

2.4.2.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - odvodnja

2.4.3.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - sustav uređenja vodotoka i zaštita od poplave

3.1.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja - zaštita kulturne baštine

3.2.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja - zaštita prirodne baštine

3.3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera zaštite - zaštita i spašavanje

4. Način i uvjeti gradnje

3. PRILOZI PLANA

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke svi kartografski prikazi u elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12), u cijelosti se zamjenjuju odgovarajućim kartografskim prikazima iz elaborata »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)« iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

(1) Izmjene i dopune UPU-2 - Baška - Zarok izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika Izmjena i dopuna UPU-2 - Baška - Zarok čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik Izmjena i dopuna UPU-2 - Baška - Zarok zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

4.Pismohrani Općine Baška.

(4) U skladu s odredbama posebnog propisa svatko ima pravo uvida u dokumentaciju Izmjena i dopuna UPU-2 - Baška - Zarok.

(5) Uvid u Izmjene i dopune UPU-2 - Baška - Zarok može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 2142-03-01/1-16-12

Baška, 27. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr