SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

5.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09,28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. godine donosi

IZMJENE
STATUTA GRADA ČABRA

Članak 1.

U Statutu Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) u članku 119. stavku 1. riječi: »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« mijenjaju se i glase: »Službenom glasilu«.

Članak 2.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 012-02/09-01/02

URBROJ: 2108-01/1-16-4

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr