SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
GRAD CRES
Grad Cres

15.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 21. stavka 2 točka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju dokumentacije o prostoru
Grada Cresa za razdoblje 2001./2002. godine

Osnovni elementi sadržaja Izvješća:

I. Prikaz ostvarivanja programa mjera

II. Pokrivenost područja Grada Cresa dokumentima prostornog uređenja,

III. Analiza postojećih dokumenata prostornog uređenja,

IV. Smjernice za postupanje sa postojećim dokumentima prostornog uređenja

I. PRIKAZ OSTVARIVANJA PROGRAMA MJERA

Sukladno Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru u prethodnom razdoblju pokrenuta je izrada slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

Prostorni plan područja posebnih obilježja Tramontana

Konačni prijedlog plana usvojen je na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije 20. veljače 2003. godine. Nositelj izrade plana bio je Županijski zavod za održivi razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a izrađivač plana je Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz Zagreba. Planom su utvrđeni slijedeći ciljevi uređenja prostora:

- omogućavanje revitalizacije Tramuntane uz zadržavanje stanovništva i povećanje kvalitete života,

- očuvanje ekološke stabilnosti,

- racionalno korištenje prostora,

- stvaranje prostornih mogućnosti za razvoj selektivnih vidova turizma (eko i agro turizam), edukacije i rekreacije (poučne eko staze, pješačke staze i dr.

Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa (dalje u tekstu: prostorni plan) - Aktivnosti na izradi prostornog plana pokrenute su krajem 1999. godine. Izrađivač plana je Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz Zagreba. Za potrebe izrade plana izrađene su revizije sektorskih studija - Studija dugoročnog razvoja Cresa, Programska revizija studije turizma, Studija društvenih procesa, Studija prostora i čovjekove okoline, Studija tla i površina pogodnih za poljoprivedu i šumarstvo, Studija prostornog aspekta korištenja i zaštite mora, Studija zaštite prirode. Gradsko vijeće Grada Cresa usvojilo je plan 16. prosinca 2002. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02).

Prostornim planom utvrđeni su uvjeti za uređenje područja Grada Cresa, namjena prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjeti za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, zaštitu okoliša, osobito vrijednih dijelova prirode, spomenika kulture kao i druge elemente od važnosti za područje Grada Cresa.

Prostornim planom utvrđena je obveza izrade urbanističkih planova uređenja odnosno detaljnih planova uređenja za uža područja Grada Cresa.

Urbanistički plan uređenja naselja Cres

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru kao i Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa za područje naselja Cres definirana je obveza izrade Urbanističkog plana.

Izvršeni su pripremni radovi na pripremi podloga. Skenirani su i kalibrirani listovi topografsko-katastarskih podloga zahvata plana. Plan je u izradi.

Osnovni ciljevi i sadržaj UPU Cres sadržani su u Programskom zadatku usvojenom od strane Gradskog Poglavarstva i to:

1. Definiranje prometnog sustava grada Cresa u okviru zahvata plana, kroz detaljno planiranje i definiranje uvjeta uređenja novih prometnica, rekonstrukcija postojećih prometnica, regulacije prometa, planiranje neophodnih parkirališnih i garažnih prostora.

2. Definiranje sustava kanalizacijske mreže, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust na području zahvata plana. Uskladiti sa već utvrđenom koncepcijom i projektnom dokumentacijom.

3. Definiranje javnih površina, trgova, šetnica uz more (Uvala Piskel do uvale Dražica, Lungomare Sv. Mikule do Stare Gavze), pješačkih i biciklističkih staza, plaža (Dražica, Grabar, Lanterna, Kimen, Kovačine, Gavza), u okviru zahvata plana (na neizgrađenim površinama te u okviru izgrađenih dijelova naselja),

4. Definiranje prostornih i prometnih mogućnosti akvatorija Ceskog zaljeva (Lučkog područja morske luke otvorene za javni promet Cres, ACI Marine Cres - kao luke posebne namjene, Marine Brodogradilišta Cres, d.d. luke posebne namjene),

5. Utvrditi uvjete korištenja i zaštite urbane jezgre te povijesnih sklopova i pojedinačnih građevina što podrazumijeva izradu konzervatorske dokumentacije.

Kroz očuvanje osnovne povijesne planske matrice naselja, gabarita gradnje, karakterističnih građevnih materijala te stilskih obilježja građevina potrebno je utvrditi detaljne konzervatorske smjernice za rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih građevina te uvjete za izgradnju interpolaciju novih stambenih, javnih i društvenih građevina.

Utvrditi granice kontaktne zone uz granice urbane jezgre, uvjete uređenja u kontaktnoj zoni te inkorporiranje postojećih građevina u tkivo grada. U kontaktnoj zoni uz ulicu Peškera (otvoreni skladišni prostor Elektro-vode i Vodovod i čistoće Cres Mali Lošinj sagledati mogućnost lociranja autobusnog stajališta sa popratnim sadržajima te dati rješenje za postojeću benzinsku stanicu (mogućnost uklapanja u prostor ili dislokacija).

6. Definirati način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih površina stambenih zona kao i način i uvjete gradnje stambenih građevina (obiteljskih kuća, stambenih, stambeno-poslovnih i višestambenih građevina) na neizgrađenim građevinskim područjima predjela Melin, Brajdi, Brajdice, kao i rekonstrukcije (dogradnje, interpolacije) postojećih građevina na izgrađenim predjelima. Utvrditi smjernice za neposrednu provedbu plana.

uređenja javnih i drugih površina, izgradnje infrastrukture (vodoopskrbe, odvodnje, ceste, elektropskrbe i telekomunikacije) u zonama izdvojene namjene, kao i način i uvjete gradnje građevina za:

a) Turističko - ugostiteljske zone

T1- zone hotela, obiteljskih pansiona, aparthotela i sl (Kimen, Zakol, Kovačine, Graber-Barnarski, Grabar-sjever);

T2 zone postojećih turističkih-vikend naselja ( Grabar, Stara Gavza);

T3 zone kampa (Kovačine);

T4 ACI Marina;

Oblikovno i sadržajno zaokružiti postojeće, već izgrađene turističke zone (Kimen, Kovačine, Grabar, Stara Gavza) kroz uvjete za rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta (hotel, Kimen, vila Kimen, vila Riviera i dr.), apartmanskih jedinica (Stara Gavza), stambenih građevina (zona Grabar) te izgradnju novih kapaciteta sa svim pratećim sadržajima. Oblikovno i sadržajno definirati nove turističko ugostiteljske zone (Zakol, Graber-Barnarski, Grabar-sjever) na način da se pored cestovne i druge infrastrukture definiraju uvjeti za izgradnju novih smještajnih kapaciteta i pratećih sportsko-rekreacijskih (otvorenih i zatvorenih), ugostiteljskih, uslužnih sadržaja kao i javnih i parkovnih - zelenih površina.

b) Poslovne zone K1 poslovna zona Volnik i komunalno servisna zona za pogonski ured HEP-a.

Površine poslovne namjene, prvenstveno Volnik, namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju dijapazon poslovnih sadržaja; proizvodnih, uslužnih, servisnih, skladišnih, trgovačkih, komunalnih i njima pratećih sadržaja kao što su proizvodni pogoni, skladišta, radionice proizvodnog zanata.

Do sada je unutar prostora zone Volnik izgrađeno skladište Cresanke, stanica za tehnički pregled vozila, te je dovedena kompletna infrastruktura, djelomično probijene prometnice te je izgrađena trafostanica. Osnovni cilj izrade DPU Volnik kao i ovog plana jest pružanje podloge za kvalitetniji i racionalniji pristup nastavku građenja unutar zone, osiguranje lokacija za neophodne poslovne prostore te dislokacija postojećih neodgovarajućih sadržaja izvan jezgre grada

c) Sportsko rekreacijske zone R1 (Dari i Marina),

Na predjelu Dari predvidjeti i utvrditi uvjete izgradnje polivalentne sportske dvorane te otvorenih i zatvorenih sportskih sadržaja (odbojka, tenis), dovršenje postojećeg nogometnog igrališta, kao i dodatne sadržaje za takmičarsko korištenje (svlačionice, sanitarije, ugostiteljski sadržaji i sl.) Treba previdjeti i riješiti pješačko povezivanje zdravstvene ambulante sa gradom, te kolno povezivanje centra grada na županijsku cestu T.L. »Kovačine« D100, broj ceste 5124 (cestom za Gavzu). Pored toga potrebno je omogućiti vezu Osnovne škole sa sportskim terenima; Utvrditi smjernice za neposrednim provođenjem plana;

d) Groblje - G1

Predvidjeti i utvrditi uvjete gradnje za mogućnost proširenja groblja te izgradnju mrtvačnice; Utvrditi smjernice za neposrednim provođenjem plana;

e) Helidrom - Artec

8. Šira okolica Cresa, tj. zaleđe Creskog zaljeva (maslinici) područja su osobito vrijednog predjela kultiviranog krajobraza i prikazana su na kartografskom prikazu 3a »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora posebnih ograničenja u korištenju«, u mj. 1:25000, prostornog plana uređenja područja Grada Cresa. Kultivirani krajobraz potrebno je štititi i unaprijediti tako da se:

- sačuvaju različitosti prostornih cjelina, te karakterističnih slika prostora uvjetovanih prirodnim obilježjima, tipovima naselja i kulturno-povijesnim naslijeđem;

- očuvaju i obnove estetske vrijednosti krajobraza (maslinici, gromače, pašnjačke površine);

- gospodarske i infrastrukturne građevine planiraju i projektiraju tako da se obuhvati odnos prema krajobrazu, uspostavljajući zajedničke koridore.

Obzirom na ciljeve UPU Cres i zadatak da se maksimalno omogući neposredna primjena plana (bez dodatne obveze izrade Detaljnog plana uređenja) nije se pokretala izrada detaljnih planova uređenja predviđenih Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001./ 2002. godine ( DPU Brajdi II, DPU sportsko rekreacione zone Dari, DPU Peškera i Izmjena i dopuna DPU servisne zone Volnik) već će se odredbama za provođenje UPU Cres definirati uvjeti uređenja i gradnje građevina od interesa za Grad Cres.

Detaljni plan uređenja Ulika u Cresu

Izrada Detaljnog plana uređenja Ulika pokrenuta je na inicijativu investitora tvrtke Cresanka d.d. iz Cresa i nakadno zahtjevu se pridružila Poljoprivredna zadruga Cres. Plan je definirao detaljne parametre za izgradnju hotela Ulika i rekonstrukciju i prenamjenu poslovne zgrade Poljoprivredne zadruge u stambenu poslovnu zgradu kao i uređenje okolnih parkirališnih prostora. Izrada plana povjerena je Urbanističkom studiu Rijeka d.o.o. iz Rijeke.

Gradsko vijeće Grada Cresa usvojilo je DPU Ulika u studenom 2001. godine (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 29/01).

Detaljni plan uređenja Kovačine u Cresu

Izrada plana uređenja Kovačine u Cresu pokrenuta je na inicijativu investitora tvrtke Cresanka iz Cresa. Izrađivač plana je Urbanistički studio d.o.o. iz Rijeke.

Plan je u izradi.

II. POKRIVENOST PODRUČJA GRADA CRESA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREđENJA (tablica 1)

Geodetske podloge

Topografske karte u mjerilu 1:25.000 pokrivaju cijelo područje bivše općine Cres-Lošinj, dopunjene su 1975., a štampane su 1984. godine. Dostupne su u četverobojnom tisku te na transparent podlogama podobnim za kopiranje.

Topografske karte u mjerilu 1:5.000 pokrivaju cijelo područje Cresa, a štampane su 1981. g.

Za cijelo područje Cresa postoje katastarske podloge. Ocjenu i kvalitetu istih, odnosno njihovu podobnost za upotrebu prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98), a za potrebe izrade dokumentacije uređenja prostora, obveza je nadležnog katastarskog ureda

Dokumenti prostornog uređenja

. Prostorni plan uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/02)

. Provedbeni urbanistički planovi:

- PUP Melin I. etapa - na snazi;

- PUP Marina - na snazi;

- PUP Merag - ne primjenjuje se;

- PUP Miholašćica - ne primjenjuje se

- PUP Valun - ne primjenjuje se

 PUP Martinšćica - ne primjenjuje se

. Detaljni urbanistički planovi:

- DPU stambenog naselja Brajdi I. faza - na snazi,

- DPU poslovne zone Volnik - na snazi

- DPU stambeno - poslovnog kompleksa Lungomare u Cresu- Izmjene i dopune - na snazi

- DPU Ulika - na snazi.

III. ANALIZA POSTOJEĆIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

PPUPG Cres (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02) osnovni strateški dokument razvoja i prostornog planiranja na području Grada Cresa za naredno desetogodišnje razdoblje. Kroz mjere provedbe prostornog plana utvrđena je obveza izrade slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

Urbanistički planovi uređenja za:

a) naselja - Cres, Marinšćicu i Valun;

b) površine za izdvojene namjene - Martinšćica (autokamp Slatina), Zaglav;

Detaljni planovi uređenja donijet će se za prostore i građevine utvrđene Prostornim planom i temeljem programa mjera za unapređenje stanja u prostroru, a obavezno za:

a) površine za izdvojene namjene:

- Porozina - turističko naselje

- Merag - turističko naselje

b) neizgrađene dijelove područja za izdvojene namjene:

- Pržić - zona poslovne namjene manja proizvodna

- Loznati - zona poslovne namjene, pretežito uslužna

- Orlec - zona poslovne namjene, pretežito uslužna

- Valun - zona ugostiteljsko-turističke namjene - kamp »Travnice«

- Lubenice - zona ugostiteljsko-turističke namjene -kamp

- Važminec - zona ugostiteljsko-turističke namjene -naselje obnovljeno u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti

- Ivanje - zona ugostiteljsko-turističke namjene - naselje obnovljeno u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti

- Križić- zona društvene namjene - informacijsko-interpretacijski centar

c) registrirane povijesne graditeljske cjeline:

- Beli

- Predošćica

- Orlec

- Lubenice.

Dinamika izrade Urbanističkih i Detaljnih planova uređenja utvrdit će se Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru.

PUP Martinšćica

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja.

Od planiranog uređenja prostora Provedbenim urbanističkim planom Martinšćica realiziralo se svega 100 stambenoj namjeni (stambene jedinice), te 100 infrastrukturi, a što se prvenstveno odnosi na telefoniju. Od javnih funkcija (poslovne građevine) nije ništa realizirano. Realizirana je izrada projektne dokumentacije sistema odvodnje naselja Martinšćica.

Odredbe PUP-a nisu usklađene sa prostornim planom uređenja područja Grada Cresa pa se plan ne primjenjuje. Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa utvrđena je obveza izrade UPU-a za naselje Martinšćica;

Do izrade UPU-a za naselje Martinšćica sukladno točki 2, članka 203. Prijelaznih i završnih odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa (»Službene novine« broj 31/02) dopuštena je rekonstrukcija svih vrsta građevina, interpolacije unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, te izgradnja infrastrukturnih građevina temeljem odredbi prostornog plana.

PUP Merag

Obuhvaćena površina nalazi se izvan građevinskog područja.

Ovim Provedbenim urbanističkim planom realizirano je 800laniranih sadržaja.

PUP Miholaščica

Odredbe PUP-a nisu usklađene sa prostornim planom uređenja područja Grada Cresa te se ne primjenjuje; Za izgradnju građevina u naselju Miholaščica primjenjuju se odredbe za provođenje prostornog plana uređenja područja Grad Cresa.

PUP Valun

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja.

Od planiranog uređenja prostora Provedbenim urbanističkim planom Valun realiziralo se svega 100 stambenoj namjeni (stambene jedinice), te 100 infrastrukturi, a što se prvenstveno odnosi na javne prometne površine (parkirališta i pristupne ceste). Od javnih funkcija (poslovne građevine) nije ništa realizirano. Realizirana je izrada projektne dokumentacije sistema odvodnje naselja Valun.

Odredbe PUP-a nisu usklađene sa prostornim planom uređenja područja Grada Cresa pa se PUP ne primjenjuje; Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa utvrđena je obveza izrade UPU-a naselja Valun.

Do izrade UPU-a za naselje Valun sukladno točki 3, članka 203. Prijelaznih i završnih odredbi za provođenje prostornog plana uređenja područja Grada Cresa dopuštena je rekonstrukcija svih vrsta građevina, interpolacije unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, te izgradnja infrastrukturnih građevina temeljem odredbi prostornog plana.

PUP Marina

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja i novog PPUPG Cresa. PUP Marina realiziran je oko 90%.

PUP Melin

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja.

PUP Melin realiziran je 1000 stambenoj namjeni, kao i u izgradnji prateće infrastrukture.

DPU Volnik

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja.

Realizirana je izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture te ishođenje načelne dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture.

U zahvatu plana izgrađena je i stavljena u funkciju trafostanica i dio nn mreže i javne rasvjete, te je izvedeno probijanje dijela prometnica.

DPU Brajdi - I. faza

Obuhvaćena površina nalazi se unutar građevinskog područja.

Realizirana je izrada projektne dokumentacije i građevne dozvole komunalne infrastrukture, te su u tijeku radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Usklađene su investicije i paralelno se izvode radovi gradnje objekta i uređaja HEP-a (NN-mreža, trafostanica) Vodovoda i čistoće (vodovod i kanalizacija, HT-a (tk mreža) i Grada (javna rasvjeta, ceste, parkirališta) Sve građevinske parcele za izgradnju stambenih građevina u zahvatu plana su prodane, a na dvije parcele predviđene za izgradnju stambeno-poslovnog niza grade se stanovi po programu društveno poticane stanogradnje.

Potrebno je do kraja rješiti imovinsko vlasničke odnose unutar zahvata DPU Brajdi, a odnose se na realizaciju ceste 2 - spoj predjela Grabar sa državnom cestom D-100.

DPU Lungomare

DPU stambeno poslovnog kompleksa Lungomare izrađen je za poznatog investitora i vlasnika zemljišta. Plan je izrađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98). Odlukom Gradskog vijeća od 13. ožujka 2001. godine usvojena je izmjena i dopuna plana.

Investicija je u realizaciji.

IV. SMJERNICE ZA POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA

. Provedbeni urbanistički planovi odnosno detaljni planovi uređenja koji su u uglavnom realizirani i ostaju na snazi:

PUP Melin I. etapa, PUP Marina, DPU stambenog naselja Brajdi I faza, DPU poslovne zone Volnik, DPU stambeno - poslovnog kompleksa Lungomare u Cresu, DPU Ulika.

. Popis dokumenata prostornog uređenja koji se ne primjenjuju odnosno za koje treba provesti postupak stavljanja izvan snage:

PUP Martinšćica, PUP Valun, PUP Miholašćica

Utvrđen vrlo nizak postotak realizacije što znači teška provodivost predmetnih planova. Zajedničko tim planovima je da su to PUP-ovi za naselja u cjelini što je s aspekta nove zakonske regulative (nemogućnosti rješenja vlasničkih odnosa) gotovo nemoguće provoditi. Odredbe za provođenje nisu usklađene sa Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa te se planovi ne mogu primjenjivati. Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa za obalna naselja Martinšćica i Valun predviđena je izrada Urbanističkog plana uređenja.

Klasa: 363-01/03-1/7

Ur. broj: 2213/02-01-01-03-4

Cres, 27. ožujka 2003.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Pope, v. r.

Tablica 1 - Pokrivenost područja Grada Cresa dokumentima prostornog uređenja

Naziv plana / Objava donošenja

Područje obuhvata

Površina

Stanje plana

Realizacija plana

PPUPG Cresa
(»Službene novine« br. 31/02)

Područje Grada Cresa

291km2

Na snazi

PUP (provedbeni urbanistički plan) Melin - I. faza
(»Službene novine« br. 11/86)

Dio stambenog predjela Melin u Cresu

2,10 ha

Na snazi

Realiziran je oko 100 %

PUP Marina
(»Službene novine br. 1/91)

Nautičko turistički sadržaj u Creskom zaljevu

18,86 ha

Na snazi

Realiziran je oko 90 %

PUP Merag
(»Službene novine« br. 5/89)

Pristanište Merag

9,84 ha

Na snazi

Realiziran je
80 %

DPU (Detaljni plan uređenja) Brajdi I. faza
(»Službene novine« br. 24/96)

Stambena zona na dijelu predjela Brajdi u Cresu

2,89 ha

Na snazi

U realizaciji

DPU Volnik
(»Službene novine« br. 24/96)

Poslovna zona na predjelu Volnik u Cresu

3,69 ha

Na snazi

U realizaciji

DPU Lungomare
(izmjene i dopune) (»Službene novine« br. 16/00, 5/01)

Stambeno-poslovni kompleks
predjela Sv. Lucije u Cresu

0.54 ha

Na snazi

U realizaciji

DPU Ulika
(»Službene novine« br. 29/01)

Javni, poslovni, turističko-ugostiteljski sadržaji u centru Grada (restoran Ulika, PZ Cres)

1,22 ha

Na snazi

UPU Cres

područje naselja Cres sa zonama za izdvojene namjene

177,30 ha

U izradi

DPU Kovačine

područje postojećeg kampa Kovačine sa planiranim proširenjem

30,18 ha

U izradi


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=25&mjesto=10002&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr