SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KLANA
11

11.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2005. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini na području Općine Klana za sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnju atmosferskih voda

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

3. održavanje javnih površina

4. održavanje nerazvrstanih cesta

5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta.

Ovim Programom utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti definiranih Programom, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 750.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 157.162,58 kuna.

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 10.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 3.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.525.666 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada ostavljenog na javno-prometnim površinama (cca 84 radnih sati)

c) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 266.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 230.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 36.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac, Škalnica i Studena

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

e) projektna dokumentacija vezana uz održavanje javnih površina.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 164.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 120.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 44.000,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) održavanje prometne signalizacije popravkom postojećih oštećenja, odnosno nabavkom novih dijelova signalizacije

d) izrada projektne dokumentacije vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 285.594,34 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 250.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 35.594,34 kuna.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 28.568,24 kuna.

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 28.568,24 kuna.

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP-om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 150.000,00 kuna.

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 140.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 10.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/18

Ur. broj: 2170-06-05-01-01

Klana, 21. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr