SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KLANA
11

9.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- područja zona ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

- način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Klana ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa

- nadležnost tijela Općine Klana u vezi s primjenom članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04).

Članak 2.

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblja

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji donosi Općinsko vijeće Općine Klana za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Pod građenjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumijeva se građenje novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Za slučaj da je građevna čestica iz prethodnog stavka ovog članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više investitora, obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelovima koji odgovaraju veličini njihovog suvlasničkog dijela, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Članak 5.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava se po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

Članak 6.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je na temelju posebnog propisa koji propisuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 7.

Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na području Općine Klana utvrđuju se sljedeće zone:

1. prva zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr. 18 - 85, i od 111 - 225

2. druga zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr. 86 - 110, i od 226 - 250, te naselja Kalužica, Lisac, Podstrmac, Predboršt, Studena, Škalnica, Zatrep, Pilana, Laze i Breza

3. treća zona obuhvaća područja Marišćina, Boršt, Strmašćica, Mlaka, Gumance, Trstenik, Pod Klanac, Vranjino, Prve njive, Malo Židovje, Rojno i ostali dio Općine Klana

4. četvrta zona obuhvaća zemljište na području Općine Klana koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama, te dio bivših vojarni na području Općine Klana koje su priključene naseljima:

a) za objekte do 5000 m3

b) za objekte preko 5000 m3

i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određene u kunama po m3 građevine (kn/m3):

Zona

Jed.
iznos kom.dop.
(kn/m3)

Javne površine

Nerazvrstane ceste

Javna rasvjeta

Groblja

1.

27,00

5,94

16,74

2,16

2,16

2.

23,00

5,06

14,26

1,84

1,84

3.

19,00

4,18

11,78

1,52

1,52

4. a)

25,00

5,50

15,50

2,00

2,00

4. b)

23,00

5,06

14,26

1,84

1,84

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane člankom 7. ove Odluke za zonu u kojoj se građevina nalazi i obujma građevine utvrđenog prema člancima 5. i 6. ove Odluke.

Članak 9.

Postupak utvrđivanja visine komunalnog doprinosa i rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti na temelju projektne dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi

- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina Klana izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

- obvezu Općine Klana o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke i ostvareni priliv sredstava.

Članak 10.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos plaća se odjednom.

Prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, na zahtjev obveznika može se odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa. U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, iznos komunalnog doprinosa uvećava se za 6%.

Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan:

1. 200kupnog iznosa komunalnog doprinosa otplatiti u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu

2. preostali dio od 800 najviše 12 mjesečnih obroka u razdoblju od 12 mjeseci od dana dospijeća komunalnog doprinosa.

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, obveznik je dužan pružiti odgovarajuće osiguranje (hipoteka, garancija banke, itd.), o čemu se sklapa poseban ugovor s rokovima otplate.

Članak 11.

U slučaju kada se obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne pridržava rokova dospijeća pojedinog obroka prema ugovoru iz članka 10., stavak 3. ove Odluke, aktivirat će se instrumenti osiguranja naplate tj. cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli iznos.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaća se zakonska zatezna kamata.

Članak 12.

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 13.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko-goranske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva roku 15 dana od dana primitka rješenja.

Članak 14.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 15.

Obveznik komunalnog gospodarstva može uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Klana, te u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Klana.

Zahtjev za priznavanje troškova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka ovog članka mora biti zaprimljen u Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije do dana nastanka obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Ugovoru iz stavka 1. ovog članka mora biti priložena odgovarajuća dokumentacija, te precizirana visina ulaganja u izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Stvarna vrijednost radova dobiva se prikupljanjem ponuda više izvođača.

Članak 16.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Općina Klana,

- trgovačka društva i ustanove kojih je Općina osnivač ili većinski vlasnik.

Članak 17.

Općinsko vijeće može osloboditi u potpunosti ili djelomično obaveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine od posebnog interesa za Općinu Klana (građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, vatrogastvu, socijalnoj skrbi, turističkoj djelatnosti, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju te objekte i uređaje komunalne infrastrukture).

Članak 18.

Prava i obveze HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata vezano za plaćanje komunalnog doprinosa propisana su posebnim zakonom, uz uvjet da imaju stalno prebivalište na području Općine Klana najmanje pet godina.

Članak 19.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa ta sredstva će se osigurati iz sredstava poreznih prihoda Proračuna Općine Klana.

Članak 20.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Klana ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu najkasnije u roku od 12 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pismenoj formi, nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Općinsko vijeće Općine Klana, a Jedinstveni upravni odjel Općine Klana izdaje potrebno rješenje.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/01, 3/02 i 29/02).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/30

Ur. broj: 2170-06-05-01-01

Klana, 21. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr