SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

12.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 3.Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) , članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13), suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehno loških katastrofa i velikih nesreća za područje općine Mrkopalj Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu
zaštitu na području Općine Mrkopalj

Članak 1.

Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od interesa za civilnu zaštitu na području općine Mrkopalj su :

1.Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrkopalj

2.Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunger

3.Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice

4.Gradsko društvo Crvenog križa Delnice.

5.Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

6.Lovačko društvo »Vepar »Mrkopalj

7.HPD Bijele Stijene Mrkopalj

8.Pilana Mrkopalj d.o.o.

9.Obrt za prijevoz,trgovinu i šumarske usluge »Tadejević« vl Krunoslav Tadejević , Sunger

10.Obrt za prijevoz i trgovinu»Grubišić« vl. Vladimir Grubišić, Sunger.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Mrkopalj su one pravne osobe koje svojim proizvodnim ,uslužnim,materijalnim ljudskim i drugim resursima najznačajniji su nositelji tih djelatnosti na području općine Mrkopalj.

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 1. ove odluke izvršno tijelo dostaviti će izvod iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne zaštite ,koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje,nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Mrkopalj Klasa: 021-05/15-01/01 od 23. prosinca 2015. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/16-01/01

Urbroj:2112-05-01-16-11

Mrkopalj, 17. ožujka 2016.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr