SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

11.

Na temelju članka 86., 87 . i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/16) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. mijenja se i glasi::

»Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

- izmjene općih uvjeta gradnje u građevinskom području naselja u pojasu do 70 metara od obalne crte s ciljem omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU«, prezentiranog na Općinskom vijeću,

- redefiniranja uvjeta uređenja, odnosno smjernica za izradu planova užeg područja, za građevine ugostiteljsko- turističke namjene, s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću,

- redefiniranja najvećeg dopuštenog kapaciteta pojedinačne smještajne građevine unutar površina mješovite namjene (građevinskih područja naselja) s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1),

- redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo),

- preispitivanja planskih rješenja u odnosu na provedeni natječaj za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska, unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1),

- brisanja dijela odredbi čl. 57. koji se odnosi rekonstrukciju i dogradnju hotela Draga».

Članak 2.

U članku 5. Odluke iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Također, slijedom provedene procedure natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska, kojim je razmatran cjeloviti prostor obalnog pojasa od zone hotela Maestral do zone kupališta - Uvale Draga, uključujući pripadajuće rekreacijske slobodne obalne akvatorije te akvatorij luke Malinska, zaključeno je da je potrebno preispitati planska rješenja za predmetni prostor te ih uskladiti sa rješenjem prvonagrađenog rada.

S ciljem realizacije predviđene rekonstrukcije i dogradnje postojećeg hotela Draga, zaključeno je da je potrebno brisati posebne uvjete koji se odnose na rekonstrukciju i dogradnju navedenog hotela, kao bi uvjeti rekonstrukcije i dogradnje (s iznimkom najveće dopuštene visine) bili jednaki uvjetima rekonstrukcije hotela Malin, s obzirom da se oba hotela nalaze unutar zone T1-4 Malin (Malinska), za koju se omogućuje neposredna provedba temeljem smjernica iz članka 57.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. Odluke iza točke 4. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:

»5. Preispitivanje planskih rješenja za prostor koji je razmatran provedenim natječajem za izradu Idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska, potrebno je u kontekstu usporedbe s rješenjem prvonagrađenog rada, kako bi se uvjeti i način gradnje uskladiti sa prvonagrađenim radom te omogućila realizacija navedenog rješenja.

6. Brisanje dijela odredbi čl. 57. koji se odnosi rekonstrukciju i dogradnju hotela Draga, potrebno je kako bi uvjeti rekonstrukcije i dogradnje navedenog hotela (s iznimkom najveće dopuštene visine) bili jednaki uvjetima rekonstrukcije hotela Malin, s obzirom da se oba hotela nalaze unutar zone T1-4 Malin (Malinska).«

Članak 4.

Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima navedenim u članku 9. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/16).

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/16-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-16-13

Malinska, 23. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr