SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

14.

Na temelju čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 36/15) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, od mjesta smrti na području Grada Novi Vinodolski, do nadležne patologije ili sudske medicine.

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.

Članak 2.

Za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe iz članka 1. ove Odluke, Grad Novi Vinodolski zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web-stranicama Grada Novi Vinodolski uz obavijest o natječaju koja se objavljuje u dnevnom tisku.

Članak 3.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra, ne starijim od 30 dana,

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

- da su kadrovski i tehnički opremljeni na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

- da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a što dokazuje potvrdom porezne uprave, ne starijom od 30 dana od dana objave natječaja,

- da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Novi Vinodolski, a što dokazuju potvrdom nadležnog Odjela Grada, ne starijom od 30 dana od dana objave natječaja,

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 4.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz članka 3. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na rok od 4 godine.

Sastavni dio Ugovora je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Grad Novi Vinodolski će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na koji je zaključen.

Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

Istovremeno s raskidom, gradonačelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za odabir novog pogrebnika, koji će obavljati poslove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/16-01/13

Ur. broj: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 30. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=968&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr