SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
OPĆINA KLANA
11

5.

Na temelju članka 11. stavak 1. i 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98, 100/04), članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) i Izvješća stanja u prostoru Općine Klana, Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2004. usvojilo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Klana
za četverogodišnje razdoblje (2004. - 2008.)

Program mjera za unapređenja stanja u prostoru Općine Klana (u daljnjem tekstu Program) sadrži

I. Ciljeve programa

II. Program izrade dokumenata prostornog uređenja

III. Program gradnje i rekonstrukcije

IV. Program uređenja građevinskog zemljišta

V. Mjere zaštite i unapređenja okoliša

VI. Mjere za ostvarenje programa

I. CILJEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su, u načelu, unapređenje postojećeg stanja u prostoru Općine Klana, podizanje kvalitete cjelokupnog života stanovništva u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je značajno ulaganje planskih, organizacijskih i financijskih napora.

Za određivanje preciznijih ciljeva uređenja prostora u sljedeće četiri godine i njihovu realizaciju manjkaju u ovom trenutku neki prethodni ključni podaci:

- okvirna financijska sredstva koja će biti uložena u različite oblasti uređenja prostora (prikupljena u nekoliko razina od sredstava općinskog proračuna, poduzeća s područja općine, budućih investitora, države i sl.)

- snimka potreba i mogućnosti uređenja prostora postojećih naselja u području stanja opremljenosti građevinskog zemljišta, poboljšanja postojeće prometne infrastrukturne mreže, uređenja javnih površina, izgradnje javnih sadržaja i sl.

- sređivanje katastra, evidencija i grafički prikaz vlasničkog stanja na zemljištu

- Program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem.

II. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Izrada novih dokumenata prostornog uređenja

1. Prostorni plan uređenja Općine Klana

Prostorni plan uređenja Općine Klana je temeljni dokument za sva postupanja u prostoru Općine: Prostorni plan PGŽ koji je na snazi nedostatan je za provođenje.

Temeljem ugovora sa Zavodom za održivi razvoj i prostorno uređenje broj 321/03 od 4. lipnja 2003. Zavod je preuzeo izradu novog Prostornog plana Općine Klana.

Dio prethodnih radnji za izradu Prostornog plana je izvršen.

Prostornim planom uređenja odredit će se razvojna koncepcija i prostorna organizacija područja Općine i njenog povezivanja s kontaktnim područjima, odredit će se razvoj društvene infrastrukture sustava, način korištenja općinskog područja, način rekonstrukcije postojećih i način izgradnje novih stambenih zona naselja u sustavu općine, valorizirat će se prirodna i kulturna baština i odrediti mjere zaštite okoliša.

Osnovni program plana i način donošenja određen je Zakonom o prostornom uređenju, a sadržaj elaborata okvirno prijedlogom Pravilnika o određivanju sadržaja, osnovnih prostornih pokazatelja i standarda prostornih planova, te mjerila kartografskih prikaza.

Provedba Prostornog plana uređenja Općine Klana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provođenje uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualnog i grafičkog dijela) i posredno, putem planova užih područja čija je obveza izrade i donošenja propisana tim Planom.

Izrada gospodarske studije: prosinac 2004.

Izrada Prostornog plana Općine: lipanj 2005.

Usvajanje Plana: rujan 2005.

Obveza izrade prostornih planova užih područja

Prostornim planom uređenja Općine Klana se, u svrhu posrednog provođenja, određuje obveza izrade sljedećih prostornih planova užih područja:

A. urbanističkih planova uređenja (UPU)

B. detaljnih planova uređenja (DPU)

Granice obuhvata prostornih planova užih područja određene su u kartografskom prikazu Prostornog plana »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene planskih mjera zaštite«.

A. Urbanistički plan uređenja (UPU)

Utvrđuje se obaveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena Prostornim planom uređenja Općine Klana:

- za građevinsko područje naselja:

UPU- 1: N1 - središnje naselje Klana

-za građevinsko područje gospodarske - proizvodne namjene:

UPU- 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza

»Marišćina«

- za građevinska područja gospodarske - poslovne namjene:

- poslovne zone mješovitih namjena:

UPU- 3: K1 - poslovna zona »Klana«

UPU- 4: K3 - poslovna zona »Pod klanac«

UPU- 5: K4 - poslovna zona »Brgučići«

UPU- 6: K5 - poslovna zona »Klana - pilana«

UPU- 7: K6 - poslovna zona »Škalnica«

- za građevinska područja ugostiteljsko- turističke namjene:

- hotelski / stacionarni turizam:

UPU- 8: T1 - zona stacionarnog turizma

- hotel u Klani

- apartmansko naselje:

UPU- 9: T2 - apartmansko naselje u Liscu

- za građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene:

UPU-10: R1 - sportsko-rekreacijski centar

SRC »Klana«

UPU-11: R2 - sportsko-rekreacijska zona »Malinica«

UPU-12: R3 - sportsko-rekreacijsko područje

»Rojno«

UPU-13: R4 - sportsko-rekreacijska zona »Škalnica«

- za građevinsko područje infrastrukturne namjene:

UPU-14: IS - kamionski terminal »Brgučići«

B. Detaljni plan uređenja (DPU)

Utvrđuje se obveza donošenja detaljnog plana uređenja unutar granice određene Prostornim planom uređenja Općine Klana za područje:

- za građevinsko područje naselja:

DPU- 1: dijela središnjeg naselja N1 Klana

(sportsko-rekreacijski centar Grašćina,

dom za starije osobe i sajamski prostor)

- za građevinska područja gospodarske - poslovne namjene:

- poslovne zone mješovitih namjena:

DPU- 2: K2 - poslovna zona »Liskovac«,

DPU- 3: K7 - poslovna zona »Breza - pilana«,

DPU- 4: K8 - poslovna zona »Breza«

- za građevinska područja ugostiteljsko-turističke namjene:

- vikend naselja:

DPU- 5: T31 - vikend naselje u Škalnici

DPU- 6: T32 - vikend naselje u Studeni

DPU- 7: T33 - vikend naselje u Brezi

2. Stručne podloge za izradu prostornih planova

Na temelju podataka o stanju geodetskih podloga neophodno se nameće potreba novog geodetskog snimanja kompletnog područja prostora Općine (za sve katastarske općine), usklađenja katastarskog i gruntovnog stanja, te digitalna ORTO-FOTO snimka svih naselja i poslovnih i radnih zona, te usvajanje putem javne rasprave kako bi novi snimak postao službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata Općine Klana u narednom razdoblju.

Potrebno je, također, završiti izradu Programa gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem.

III. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

1. Programom mjera predviđa se sljedeći program gradnje i rekonstrukcija građevina na području Općine:

- rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra Grašćina (uz Vatrogasni dom) koji obuhvaća rekonstrukciju dvaju postojećih nogometnih igrališta i zaokruženje kompleksa izgradnjom igrališta za rukomet, odbojku i košarku, više teniskih igrališta i pokrivanje boćališta - rekonstrukcija će se izvesti prema detaljnom urbanističkom planu koji će se za to područje izraditi,

- dogradnja i rekonstrukcija boćališta u Škalnici,

- rekonstrukcija starog objekta mlina u Malinici u lovno- rekreacijskoj zoni Dlito i turističko ugostiteljsko valoriziranje šumarijskog objekta u Malinici,

- rekonstrukcija objekta na Gumancu za potrebe lovnog turizma (lugarnica Strgarije),

- rekonstrukcija objekta Štale na Mlaki,

- rekonstrukcija starog objekta (Casa forestale) u predjelu Trstenik, poznatom kao zračno lječilište,

- turistička i rekreaciona valorizacija drugih bivših vojnih objekata na području Općine Klana (bivši vojni objekti: Gumance, Strgarije, Vrh Bliznic, Korenika, Želizna vrata, Dol, Kota 900, Rojno),

- vrlo intenzivna stambena izgradnja se ne očekuje, ona će se odvijati u obliku rekonstrukcija postojećih obiteljskih zgrada, gradnje određenog broja interpoliranih stambenih građevina u sklopu postojećih naselja ili prenamjene postojećih stambenih prostora u poslovne (maksimalne visine P+1), te pretežno usmjeravanje individualne izgradnje u predio Kalužice, Podstrmca i Predboršta i određivanje građevnih područja u Studeni, Škalnici, Liscu i Brezi u skladu s Prostornim planom,

- preuzimanje svih vojarni i vojnih objekata te zemljišta od vojske za društvenu i gospodarsku namjenu,

- očekuju se izvjesni zahvati u gradnji gospodarskih objekata i uređenja odgovarajućih površina, ukoliko ih bude, potrebno je izgraditi idejna urbanističko-arhitektonska rješenja i ishoditi suglasnost Općinskog vijeća,

- izgradnja zdravstvenih objekata,

- izgradnja odgojnih i obrazovnih objekata,

- izgradnja dječjeg igrališta,

- dogradnja vatrogasnog doma,

- izgradnja drugih infrastrukturnih objekata.

Za sve rekonstrukcije potrebno je prije utvrđivanja lokacijske dokumentacije izraditi idejna urbanističko-arhitektonska rješenja na koje treba ishoditi suglasnost Općinskog vijeća Općine Klana.

2. U suradnji Društva za povjesnicu Klane i Državne uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine poduzimaju se radnje na sanaciji, očuvanju i turističkoj valorizaciji arheološke zone klanjskog grada - Gradine i sakralnih objekata, zone bivše crkve sv. Mandalene u Mlaki, liburnijskog limesa i gradinskog naselja Židovlje, te svih crkava na području Općine. Aktivnosti će se kontinuirano nastaviti u skladu s raspoloživim sredstvima.

3. Programom mjera predviđa se izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata komunalne i prometne infrastrukture kako slijedi:

- rekonstrukcija i izgradnja fekalnog kanalizacijskog sustava u Klani i Studeni,

- rekonstrukcija i izgradnja oborinske kanalizacije u Klani i Studeni,

- izgradnja vodovodne mreže u Brezi, Pilani i Lazima, te rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže u Studeni i Škalnici,

- proširenje javne rasvjete na području cijele Općine (cca 60 novih rasvjetnih mjesta),

- rekonstrukcija i regulacija prometnica na području cijele Općine,

- izgradnja zaobilaznice naselja Klana i uređenje zaobilaznice Lisca.

- izgradnja (nastavak) nogostupa do Strmašćice.

- izgradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

- izgradnja objekata za opskrbu električnom energijom.

IV. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Program pripreme građevinskog zemljišta

Na razini cjelokupnog prostora Općine potrebno je izraditi evidenciju i grafički prikaz vlasništva (privatno, javno, državno) kao polazište za pouzdanije planiranje uređenja prostora.

2. Program uređenja građevinskog zemljišta

- uređenje javnih zelenih površina u naseljima,

- izgradnja, uređenje i opremanje dječjih igrališta,

- povećanje stupnja skupljanja i evakuacije otpada iz naselja i sa slobodnih površina,

- postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada,

- uređenje pristupnih cesta i putova,

- gradnja vodovodnih ogranaka.

V. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

1. U svrhu unapređenja stanja okoliša (koje je na cjelokupnom području Općine Klana zadovoljavajuće) potrebno je instalirati mjerno mjesto (monitoring stanicu) za mjerenje zagađenja zraka u neposrednoj blizini budućeg županijskog odlagališta otpada Marišćina.

VI. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

1. Konzistentnije mjere za provođenje politike uređenja prostora moguće su tek izradom i donošenjem Prostornog plana Općine Klana, a do tada one se usklađuju s odredbama Prostornog plana Primorsko goranske županije, sa postojećim ali van snage stavljenim PUP-om Klane, te sa Prostornim planom bivše Općine Rijeka, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

2. Provođenje dokumenata uređenja prostora je u isključivoj nadležnosti državne uprave odnosno Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje. Suradnja općinskih tijela i Zavoda osigurana je odredbama Odluke o prostornom planu PGŽ, a njenu kvalitetu i učinkovitost moguće je dignuti na veću razinu.

3. Prilagođuju se granice građevinskog zemljišta u skladu s Prostornim planom bivše Općine Rijeka, na cijelom području Općine Klana do donošenja novog Prostornog plana, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, vodeći računa o mogućnostima gradnje komunalne infrastrukture.

4. Nakon usvajanja i objave Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine za slijedeće četiri godine, mjere ostvarenja Programa utvrdit će Općinsko vijeće u skladu s mogućnostima proračuna za svaku narednu godinu.

Elaborat Izvješća o stanju u prostoru Općine Klana s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje (2004. - 2008.) nalazi se u Općini Klana i čini sastavni dio ove Odluke.

Klasa: 021-01/04-01/23

Ur. broj: 2170-06-04-01-02

Klana, 27. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
prof. Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr