SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

36.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 65. stavka 4. Statuta Primorsko - goranske Županije (Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine donijela je

ODLUKU
o prihvatu darovanja zč. 385/2, k.o. Volosko

I.

Gradsko vijeće Grada Opatije Odlukom o darovanju od 23. veljače 2016. godine KLASA: 944-01/16-01/16, URBROJ: 2156/01-01-16-4 darovalo je Primorsko-goranskoj županiji zč. 385/2, upisanu u z.k. ul. 792, K.O. Volosko.

II.

Primorsko-goranska županija prihvaća darovanje nekretnine iz točke I. ove Odluke, u svrhu izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija.

III.

Tržišna vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke iznosi 3.250.000,00 kuna (tri milijuna dvjestopedeset tisuća kuna) sukladno Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine u K.O. Volosko, z.k.ul. 792 - kat.č. 385/2 od 18. siječnja 2016. godine, sačinjenom po stalnom sudskom vještaku, Ivi Karlavaris, dipl. ing. građ. iz Opatije.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje darovnog ugovora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-49

Rijeka, 31. ožujka 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr