SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. i stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 44. stavak 1. alineja 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 16. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab od 1. rujna 2011. godine, Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab od 8. prosinca 2014. godine, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 25. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab

Članak 1.

Utvrđuje se da je:

.7. srpnja 2011. godine donesena Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab (»Službene novine« broj 20/11)

.1. rujna 2011. godine sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab, (KLASA: 342-01/10-02/26, URBROJ: 2170/1-07/7-11- 12) - dalje u tekstu Ugovor o koncesiji

.30. listopada 2014. donesena Odluka o dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab (»Službene novine« broj 32/14)

.8. prosinca 2014. godine sklopljen Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana »More&More«, Grad Rab (KLASA: 342-01/10-02/26, URBROJ:2170/1-07-02/1-14-35) - dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru o koncesiji

.9. veljače 2016. godine Koncesionar dopisom predložio Sporazumni raskid Ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Koncesionara za sporazumni raskid Ugovora o koncesiji i Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Temeljem ove Odluke pozvat će se Koncesionar da u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke pristupi potpisivanju Sporazuma o raskidu Ugovora i Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu Sporazum o raskidu.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u ime Davatelja koncesije potpiše Sporazum o raskidu.

Ukoliko Koncesionar ne pristupi potpisivanju Sporazuma o raskidu u roku iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da Davatelj koncesije ovom Odlukom raskida Ugovor o koncesiji i Dodatak Ugovoru o koncesiji.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Dana 11. veljače 2016. godine zaprimljen je Zahtjev Koncesionara zastupanog po stečajnom upravitelju za Sporazumni raskid Ugovora o koncesiji iz razloga što u periodu od otvaranja stečajnog postupka dana 5. lipnja 2014. godine do zaključno s 9. veljače 2016. godine, nije realizirana prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline, koja je funkcionalno vezana uz predmet koncesije i uspostavljeno obavljanje djelatnosti temeljem Ugovora o koncesiji.

Davatelj koncesije prijedlog smatra osnovanim jer koncesionar nije uspio u nastavku gospodarskog korištenja koncesije niti u prodaji objekta uz mogući prijenos koncesije na novog vlasnika restorana, čime se očekivalo uvećati stečajnu masu i mogućnost namirenja vjerovnika stečajne mase uključujući i davatelja koncesije kao stečajnog vjerovnika.

Sporazumom o raskidu Ugovora o koncesiji uredit će se obveze Koncesionara, a posebno obveza da s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje i isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro, te podmiriti iznose dospjele koncesijske naknade.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-37

Rijeka, 31. ožujka 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr