SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 7. Četvrtak, 31. ožujka 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

27.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 52. točka 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici od 31. ožujka 2016. godine donijela je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
U 2016. GODINI

I.

Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne zaštite

Primorsko-goranske županije

1.Na temelju novog Zakona o sustavu civilne zaštite donijet će se novi podzakonski akti koji će biti pravna osnova za osnivanje i imenovanje članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, umjesto dosadašnjeg Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije.

Stožer zaštite i spašavanja (civilne zaštite) planira održati 4 redovne sjednice tijekom 2016. godine.

Tijekom 2016. godine planira se organizirati jednu vježbu/osposobljavanje članova Stožera u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured u Rijeci i Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije.

2. Sukladno dinamici donošenja novih podzakonskih akata na temelju novog Zakona o sustavu civilne zaštite provest će se i usklađivanje/ažuriranje postojećih dokumenata zaštite i spašavanja (civilne zaštite)

3. Za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite (Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za logistiku) Primorsko-goranske županije u planu je provedba dvije vježbe/ osposobljavanja tijekom 2016. godine.

Tijekom 2016. godine u planu je nastavak opremanja pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje.

II.

Aktivnosti zaštite od požara

1. Sukladno obvezi prema Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 36/02, 96/ 03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Primorsko-goranska županija će do kraja veljače zaključiti s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije ugovor o financiranju redovne djelatnosti u 2016. godini, u iznosu 1% od izvornih sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu. Sredstva će se koristiti za materijalne troškove djelovanja Vatrogasne zajednice, te za programske aktivnosti i kapitalne pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

2. Nakon donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, kojeg donosi Vlada RH, Župan Primorsko- goranske županije donijet će Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini. U Planu će biti utvrđen i iznos financijskih sredstava namijenjen za pripremu vozila, opreme i tehnike, te za provedbu vatrogasne vježbe u mjesecu svibnju na temu pripreme za protupožarnu sezonu. Nositelj vježbe je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije i u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.

Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1. Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine« broj 79/06, 119/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Sukladno Sporazumu, Primorsko-goranska županija se obvezuje i u 2016. godini financirati djelovanje Stanice Rijeka i Stanice Delnice, a iste su dužne tijekom godine zanavljati potrebnu opremu, te održavati vježbe iz prve pomoći, zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, spašavanja u zimskim uvjetima, potrage za izgubljenim osobama, spašavanja sa visina i iz podzemlja/dubina.

2. U Zajednici društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije (ZDCKPGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10) i Zakonu o civilnoj zaštiti, operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2016. godini financirati aktivnosti Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Osnovne aktivnosti zajednice su organiziranje dobrovoljnog davanja krvi, vježbe/osposobljavanja za traganje i spašavanja života na vodi (spašavanje iz poplava), organizacija i postava kamp naselja i prihvatnih centara, briga o smještaju i zbrinjavanju unesrećenih, pružanje prve pomoći i njega ranjenih i oboljelih te pružanje psihološke pomoći.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2016. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je od udrugama iz područja kinološke, podvodne, zrakoplovne, izviđačke, speleološke i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

U suradnji s udrugom eRIpio za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite planira se održavanje vježbe evakuacije i spašavanja u jednoj od srednjih škola na području Primorsko-goranske županije (u mjesecu ožujku/travnju).

IV.

Centar za obuku vatrogasaca Šapjane - Vatrogasni
trenažni centar

Na temelju Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske od 22. rujna 2008. godine, Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije dodijeljen je na uporabu/korištenje kompleks bivše vojarne »Boršt« u Šapjanama. Riječ je prostoru od oko 15.700 m2 namijenjen za uređenje u vatrogasno trenažni centar - poligon za uvježbavanja i obuku vatrogasnih kadrova te drugih službi iz sustava civilne zaštite.

Na inicijativu Stožera zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije u 2015. godini pokrenute su aktivnosti usmjerene prema izradi stručnih podloga, odnosno projektnog zadatka i idejnog rješenja Centra za obuku vatrogasaca Šapjane - Vatrogasni trenažni centar. Osnovan je projektni tim u kojem su imenovani predstavnici najznačajnijih operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Općine Matulji i Javne ustanove (JU) Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. Na temelju konzultacija i prikupljenih podataka i podloga od predstavnika najznačajnijih operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, JU Zavod za prostorno uređenje krajem 2015. godine izradila je projektni zadatak.

U 2016. godini planira se izraditi idejno rješenje Centra za obuku vatrogasaca Šapjane- Vatrogasni trenažni centar, kako bi se stvorile formalne pretpostavke za eventualno podnošenje kandidature (ovisno o objavljenim natječajima) za sredstva iz EU fondova namijenjena za rekonstrukciju glavne zgrade.

Tijekom 2016. godine u planu je i daljnje ulaganje u uređenje Centra za obuku vatrogasaca Šapjane- Vatrogasni trenažni centar.

V.

Financiranje sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije 2016. godine te projekcije za 2017. i 2018. godinu

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz Proračuna PGŽVisina planiranih sredstava u naredne 3 godine

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-26

Rijeka, 31. ožujka 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr