SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine« broj 24/11, 61/11,27/13) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće općine Mrkopalj na sjednici održanoj 17. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2016. godinu a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Mrkopalj za 2016. godinu.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Mrkopalj imaju političke stranke i kandidacijska lista grupe birača (nezavisne liste ) koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnoj listi pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o sadašnjoj stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća.

Članak 5.

Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno prethodnom članku ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 500,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća podzastupljeni spol su žene.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke sastav Općinskog vijeća je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/16-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-16-2

Mrkopalj, 17. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr