SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

7.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 36/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 17. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se da će se iz Proračuna Općine Mrkopalj financirati troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Mrkopalj snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

-da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Mrkopalj,

-da preuzimanje i prijevoz osobe umrle obavlja pogrebnik koji s Općinom Mrkopalj ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

-da pogrebnik uz račun priloži o popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Mrkopalj,

-da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

Članak 3.

Općina Mrkopalj zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja ,te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi općinski načelnik.

Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski načelnik.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta propisanih člankom 4. ove Odluke ,ponudi i ukupno najnižu cijenu,po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Članak 4.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

-da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

-da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,a što se dokazuje preslikom rješenja,

-da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili u zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što se dokazuje preslikom prometne knjižice vozila,

-da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakoga dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovi i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što se dokazuje odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

-da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema općini Mrkopalj po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,

-da pogrebnik fizička ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što se dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 5.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.

Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.

U slučaju da pogrebnik ne obavlja poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da prestane obavljati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti ,općina Mrkopalj će raskinuti ugovor istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu ugovora pogrebniku.

Istovremeno s raskidom ugovora ,općinski načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za izbor novog pogrebnika koji će obavljati poslove.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/16-01/01

Urbroj: 2112-05-01-16-5

Mrkopalj, 17. ožujka 2016.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr