SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka 103.stavka 2. Zakona o cestama ( »Narodne novine«, br. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 7. ožujka 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi- puta na dijelu nekretnine označene kao katastarska čestica 10258/1 k.o. Lopar, površine 86 m2, a koji dio je brojevima 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 do 1 (izgrađeno zemljište i dvorište) označen na Prikazu stvarnog stanja terena - Predmet br. 33/16, izrađenom 29. veljače 2016.godine od strane Mladena Bišić (Adonis d.o.o. Rab).

Geodetski prikaz iz točke 1.ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Na dijelu nekretnine iz članka 1.ove Odluke svojstvo (status) javnog dobra u općoj uporabi prestaje stoga što se navedeni dio nekretnine ne koristi kao put, već se u naravi radi o građevinskom zemljištu nad kojim je izgrađen dio stambeno zgrade na adresi Lopar 479 u vlasništvu Matahlija Željka iz Lopara, 479 i Perković Matahlija Mare iz Lopara, Lopar 479, a za ozakonjenje koje zgrade je, u postupku koji se vodi po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« br.86/12 i 143/13), neophodno donijeti odluku o ukidanju svojstva (statusa) javnog dobra u općoj uporabi na dijelu ove nekretnine ili čestici nastaloj cijepanjem.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Rab provest će ukidanje svojstva (statusa) javnog dobra u općoj uporabi-puta na nekretnini iz čl.1 ove Odluke, nakon čega će Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rabu izvršiti upis brisanja svojstva (statusa) javnog dobra u općoj uporabi-puta uz istodobni upis prava vlasništva za cijelo u korist Općine Lopar na nekretnini navedenoj u čl.1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/16-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-16-02

Lopar, 7. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr