SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
GRAD OPATIJA

21.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), gradonačelnik Grada Opatije, dana 16. ožujka 2016. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o stručnom osposobljavanju
i usavršavanju službenika i namještenika

Članak 1.

U tekstu Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/06, 1/09 i 1/15, dalje: Pravilnik), u članku 8. stavku 5. dodaje se nova rečenica koja glasi: »Programom se utvrđuje iznos financiranja odnosno sufinanciranja stručnog usavršavanja službenika sredstvima proračuna Grada Opatije.«

Članak 2.

U članku 9. Pravilnika dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Službeniku kojemu je odobreno stručno usavršavanje sukladno članku 8., pokrivaju se djelomično ili u cijelosti troškovi školarine (cijene tečaja i sl.) usavršavanja te troškovi putovanja i noćenja za polaganje završnog ispita ili drugog oblika završne provjere znanja ako je mjesto polaganja ispita ili provjere znanja udaljeno najmanje 30 kilometara od mjesta prebivališta ili boravišta službenika, pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja službenika.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. koji se mijenja i glasi:

»Sa službenikom kojem je odobreno stručno usavršavanje iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika zaključuje se ugovor, kojim se službenika obvezuje na ostanak u službi u određenom razdoblju ili na drugu odgovarajuću obvezu.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. u kojem se brojka »1«

zamjenjuje brojkom »2«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Maksimalan iznos školarine (cijene tečaja i sl.) na koji službenik ima pravo je 25.000,00 kuna godišnje za pojedini oblik usavršavanja.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Pravilnik se objavljuje i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 130-01/06-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-16-8

Opatija, 16. ožujka 2016.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr