SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

51.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevine na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za pojedine priključke, naknada za priključenje te provođenje nadzora u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Pod građevinom, u smislu ove Odluke, razumijeva se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole, u kojoj je izvedena vodovodna i kanalizacijska instalacija.

Vlasnik građevine iz stavka 1. ovoga članka dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: komunalna infrastruktura).

II. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

1. Postupak priključenja

Članak 3.

Obveza priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu nastaje za:

- novoizgrađenu građevinu, prije početka korištenja građevine na području na kojem je komunalna infrastruktura već izgrađena,

- već izgrađenu građevinu, od dana primitka pisane obavijesti od strane Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo) o izgrađenosti komunalne infrastrukture na području na kojem se nalazi građevina i ostvarenim uvjetima za priključenje.

Ako vlasnik novoizgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana kada je utvrđeno da se građevina koristi.

Vlasnik već izgrađene građevine, za koju je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu u smislu stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, dužan je najkasnije u roku od 60 dana od dana nastale obveze podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za priključenje.

Ako vlasnik već izgrađene građevine ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu u roku iz stavka 3. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

Vlasnik građevine podnosi pisani zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu Komunalnom društvu.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom.

Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti:

- dokaz o pravu vlasništva,

- kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,

- uvjerenje o identifikaciji gruntovne i katastarske čestice,

- odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi (konačna građevinska dozvola, odnosno uvjerenje ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine).

Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti i:

- dokaz o pravu korištenja građevine,

- ugovor iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

Radnje u smislu članka 3. stavka 2. i 4., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 17. stavka 2. i članka 36. stavka 2. ove Odluke, Komunalno društvo obavlja kao javnu ovlast u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, po pravilima općeg upravnog postupka.

Članak 6.

Komunalno društvo, na osnovu zahtjeva iz članka 4. ove Odluke, provodi postupak i donosi rješenje o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva.

Rješenje o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu osobito sadrži:

- podatke o vlasniku odnosno korisniku građevine,

- podatke o građevini (adresu, katastarsku odnosno zemljišno knjižnu oznaku, namjenu i slično),

- tehničko-tehnološke uvjete za priključenje,

- rokove za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 7.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, Komunalno društvo će zahtjev za priključenje rješenjem odbiti.

Komunalno društvo obvezno je rješenje iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva.

Rješenje o odbijanju zahtjeva za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati razloge radi kojih se građevina ne može priključiti.

Članak 8.

Jedan primjerak rješenja iz članka 3. stavka 2. i 4., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 17. stavka 2. i članka 36. stavka 2. ove Odluke, po konačnosti se dostavlja na znanje Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 9.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o dozvoli priključenja sklapaju ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o dozvoli priključenja odnosno rješenja o obvezi priključenja.

Članak 10.

Komunalno društvo obvezno je izdati račun za izvršen posao, koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka.

Podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja obvezan je Komunalnom društvu platiti 50 0znosa određenog ugovorom o priključenju u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Preostali iznos cijene za izvršen posao podnositelj zahtjeva odnosno vlasnik građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja, dužan je Komunalnom društvu platiti u roku od 15 dana od dana ispostavljenog računa za izvršen posao.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, podnositelju zahtjeva odnosno vlasniku građevine za koju je donijeto rješenje o obvezi priključenja - fizičkoj osobi, može se odobriti obročno plaćanje troškova iz stavka 1. ovoga članka, sukladno kriterijima koje utvrđuje Nadzorni odbor Komunalnog društva.

Članak 11.

Komunalno društvo obvezno je izvesti priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak), odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak), najkasnije u roku od 30 dana od dana uplate iznosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, odnosno iznosa prvog obroka određenog u smislu članka 10. stavka 4. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nastupa objektivnih okolnosti, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti, o čemu je Komunalno društvo obvezno obavijestiti podnositelja zahtjeva odnosno vlasnika građevine za kojeg je donijeto rješenje o obvezi priključenja građevine.

Članak 12.

Vlasnik odnosno korisnik građevine dužan je obavijestiti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu, kako bi Komunalno društvo moglo izvršiti kontrolu priključenja.

Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

Ako vlasnik odnosno korisnik građevine ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo dužno je izvršiti kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu po isteku roka za priključenje određenog rješenjem o priključenju.

2. Naknada za priključenje

Članak 13.

Vlasnik odnosno korisnik građevine ne plaća naknadu za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

III. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 14.

Vodovodni priključak sastoji se od spojnog voda na distribucijsku mrežu i vodomjernog okna u kojem se nalaze ventili, glavni vodomjer i spojni komadi.

Članak 15.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak te položaj i promjer cijevi, vodomjera i ventila određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

Članak 16.

Priključenje građevine na sustav za opskrbu pitkom vodom izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- dvije ili više susjednih građevina ne mogu imati zajednički priključak na vodovodnu mrežu,

- u vodomjerno okno s jednim priključkom na vodovodnu mrežu mogu se ugraditi dva ili više glavnih vodomjera, ako za to postoje opravdani razlozi,

- kod stambenih građevina s više ulaza ugrađuje se glavni vodomjer za svaki ulaz,

- uređaj za povećanje pritiska vode postavlja se u građevinu za koju je izgrađen ili na nekretninu vlasnika,

- uređaj za smanjenje pritiska vode (reducir ventil) postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji,

- svaki posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), odnosno svaki pojedini potrošač, mora imati ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje.

Članak 17.

Kada građevinu koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Komunalno društvo može zahtijevati odvajanje instalacije ili izvedbu posebnog priključka uz određivanje primjerenog roka, koji ne može biti kraći od 30 dana, u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu dužan izvršiti rekonstrukciju instalacije.

Ako vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine ne postupi sukladno zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi odvajanja vodovodnog priključka, odnosno izvedbi novog priključka za posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Članak 18.

Uređaj za povećanje pritiska vode i uređaj za smanjenje pritiska vode ugrađuje i održava vlasnik građevine o svom trošku.

Članak 19.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

Članak 20.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju ili premještanju vodovodnog priključka najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik čine sastavni dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovoga članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka.

Članak 21.

Odvajanje ili premještanje vodovodnog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

IV. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA

Članak 22.

Kanalizacijski priključak sastoji se od spojnog voda na sustav javne odvodnje otpadnih voda i revizijskog okna.

Članak 23.

Način i mjesto izvedbe kanalizacijskog priključka određuje Komunalno društvo izradom tehničko-tehnoloških uvjeta za priključenje.

Članak 24.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda izvest će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- građevina može imati samo jedan kanalizacijski priključak,

- iznimno se može dozvoliti izvedba dva ili više kanalizacijskih priključaka za građevinu, kada za to postoje opravdani tehnički razlozi,

- dvije ili više susjednih građevina mogu imati zajednički kanalizacijski priključak,

- kanalizacijski priključak izvodi se sukladno pravilima struke vodeći računa o položaju građevine u odnosu na sustav javne odvodnje otpadnih voda,

- najkasnije u roku od tri mjeseca od dana priključenja građevine na sustav javne odvodnje otpadnih voda, vlasnik građevine obvezan je isprazniti postojeću septičku jamu i staviti je izvan funkcije.

Članak 25.

Vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu može podnijeti Komunalnom društvu zahtjev za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik građevine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno vlasnik posebnog dijela građevine koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu pisanim ugovorom.

Članak 26.

Nakon zaprimanja zahtjeva za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo utvrđuje da li postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Komunalno društvo i podnositelj zahtjeva sklapaju ugovor o odvajanju, premještanju ili proširenju kanalizacijskog priključka najkasnije u roku od 15 dana od dana izrade tehničko-tehnoloških uvjeta. Tehničko-tehnološki uvjeti i troškovnik čine sastavni dio ugovora.

Komunalno društvo obvezno je izvršiti odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka u roku od 30 dana od dana uplate iznosa utvrđenog ugovorom iz stavka 2. ovoga članka.

Ako ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti za odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka, Komunalno društvo dužno je o tome pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva, uz navođenje razloga zbog kojih se ne može izvršiti odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka.

Članak 27.

Odvajanje, premještanje ili proširenje kanalizacijskog priključka izvodi Komunalno društvo na trošak podnositelja zahtjeva.

V. POSEBNE ODREDBE

Članak 28.

Vlasnik građevinske čestice koji je ishodovao konačnu građevinsku dozvolu za gradnju građevine može podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne može obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i nositelj prava građenja, ako je to pravo na njega prenio vlasnik građevinske čestice pisanim ugovorom.

Vlasnik građevinske čestice dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te konačnu građevinsku dozvolu.

Nositelj prava građenja dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka, priložiti i ugovor o pravu građenja.

Članak 29.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su: poljoprivredno zemljište, privremena građevina ili druga jednostavna građevina (za čiju je gradnju odnosno postavljanje potrebno ishodovati akt na temelju kojeg se može graditi odnosno postavljati) mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ali se pritom ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Zahtjev za priključenje iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti i korisnik nekretnine, ako je to pravo na njega prenio vlasnik nekretnine pisanim ugovorom ili pisanom suglasnošću.

Vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva i kopiju katastarskog plana, a korisnik poljoprivrednog zemljišta dokaz o pravu korištenja, kopiju katastarskog plana te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

Vlasnik privremene građevine ili druge jednostavne građevina dužan je, uz zahtjev za priključenje, priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog plana te odgovarajući akt nadležnog tijela na temelju kojeg se može graditi odnosno postavljati privremena ili druga jednostavna građevina (konačna građevinska dozvola, konačna lokacijska dozvola ili potvrda glavnog projekta).

Korisnik privremene građevine ili druge jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka 4. ovoga članka, priložiti i dokaz o pravu korištenja građevine te ugovor ili suglasnost iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 30.

Zahtjevi za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 28. i 29. ove Odluke, rješavaju se sukladno odredbama glave II. ove Odluke.

VI. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Odjel, Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 32.

U obavljanju nadzora iz članka 31. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

- izdati prekršajni nalog, i

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 33.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno društvo ako:

1. u roku od 60 dana ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 3. stavak 2. i 4.),

2. u roku od 30 dana ne donese rješenje o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 2.),

3. ne izvede vodovodni odnosno kanalizacijski priključak u roku utvrđenom u članku 11. stavku 1. ove Odluke,

4. ne izvrši kontrolu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu u roku utvrđenom u članku 12. stavku 2. ove Odluke,

5. u roku od jedne godine ne donese rješenje o obvezi priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 36. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u Komunalnom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 34.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne podnese pisani zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu sukladno odredbi članka 3. stavka 2. i 3. i članka 36. stavka 1. ove Odluke,

2. ne obavijesti Komunalno društvo o danu priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (članak 12. stavak 1.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 35.

Za prekršaje propisane odredbom članka 34. stavka 1. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Vlasnik građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nema izveden priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na području na kojem je komunalna infrastruktura izgrađena, dužan je podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ako vlasnik građevine ne podnese zahtjev za priključenje u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, Komunalno društvo donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, u roku od godine dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02).

Članak 38.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/60

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr