SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

50.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (''Službene novine'' Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama
na području Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje održavanje, građenje, rekonstrukcija, mjere za zaštitu i provođenje nadzor nad nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika, a koja nije razvrstana cesta u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstanu cestu čine:

- cestovna građevina (posteljica, donji stroj kolnika, kolnička konstrukcija, most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid i nasip),

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- priključci i sve prometne i druge površine izgrađene na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- sustav za odvodnju oborinske vode (građevinu za odvodnju ceste i pročišćavanje vode),

- nogostup,

- prometni znakovi i uređaji za nadzor i sigurno vođenje prometa i oprema ceste (prometni znakovi, svjetlosni uređaji, instalacije i rasvjeta u funkciji prometa, detektori - brojači prometa, instalacije, uređaji i oprema u tunelima i oprema parkirališta),

- oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša (zaštita od osulina i nanosa, zaštitne i sigurnosne ograde, stupići, odbojnici te uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično).

Članak 3.

Javno-prometnom površinom, u smislu ove Odluke, smatraju se: pristupni put, parkiralište, pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište, autotaxi stajalište i okretište vozila javnog gradskog prijevoza putnika.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 4.

Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo), sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada.

Članak 5.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s pješačkih površina te na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda), obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom u skladu sa zakonom.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 6.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- poslovi redovnog održavanja, i

- poslovi izvanrednog održavanja.

Članak 7.

Redovno održavanje obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 8.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina jesu:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti i javno prometnoj površini,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- uništenje nepoželjne vegetacije na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama,

- zamjena i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme,

- uređenje bankina i bermi,

- održavanje svjetlosne signalizacije,

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,

- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba), i

- ostali radovi.

Članak 9.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Izvanredno održavanje obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije.

Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina jesu:

- obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega nerazvrstane ceste i javno-prometne površine,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),

- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina,

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Članak 11.

Temeljem praćenja odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama obvezuje se Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o. da redovito predlaže unapređenje prometnog sustava promjenama režima i regulacije prometa sa ciljem postizanja većeg stupnja sigurnosti i propusne moći cesta i raskrižja.

Članak 12.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 13.

Radi provedbe zimske službe, Poglavarstvo Grada donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do 15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Operativni program iz stavka 1. ovoga članka mora biti u suglasju s godišnjim programom iz članka 4. ove Odluke, operativnim programom održavanja javnih cesta u zimskim uvjetima te operativnim programom održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.

Članak 14.

Operativni program iz članka 13. ove Odluke sadrži:

- mjesto pripravnosti zimske službe,

- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za javne ceste,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,

- procjenu troškova zimske službe,

- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 15.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

- čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije,

- uklanjanje posutog pijeska,

- obilježavanje rubova kolnika,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima promet ili zatvaranja dijela ceste,

- obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 16.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg

donosi Gradsko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije i propisa o gradnji.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.

Članak 17.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 18.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine na korištenje i održavanje.

IV. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 19.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Odjela, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugrožavati ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Odjela za:

- zauzimanje nerazvrstane ceste i javno- prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

- prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, predlaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje.

Članak 20.

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Odjel.

Članak 21.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno- prometne površine utvrđuje Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela.

Članak 22.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Poglavarstvo Grada na prijedlog Odjela.

Članak 23.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa, te odvijanje lokalnih manifestacija (dani koje Grad svečano obilježava).

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i svo prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Odjel, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Odjel brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. ovog članka o danu početka izvođenja radova.

Članak 24.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane narezvrstane ceste i javno - prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Odjel vodi očevidnik o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Odjel prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Odjel utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 25.

Iznimno od odredbe članka 19. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Odjela, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Članak 26.

U vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje, osim u osobito opravdanim slučajevima na temelju suglasnosti Poglavarstva Grada.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana asfaltiranja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka Poglavarstvo može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine.

Članak 27.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, trgovačko društvo dužno je po nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih sanacijom.

Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom ili odlukom Grada.

Članak 28.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) sukladno pozitivnim propisima.

Članak 29.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno- prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 30.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

Članak 31.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu, Odjel izdaje posebne prometne uvjete odnosno prometnu suglasnost.

Ako za građenje priključka i prilaza nije potrebna građevna dozvola, suglasnost za građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu izdaje Odjel na zahtjev investitora.

Članak 32.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

V. NADZOR

Članak 33.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Odjel - Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 34.

U obavljanju nadzora iz članka 33. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i

- naplatiti globu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj trgovačko društvo ako:

1. ne organizira ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina (članak 8. podstavak 1.)

2. ne obavi hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti (članak 8. podstavak 11.)

3. pravovremeno ne vrši popravak udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama (članak 9. stavak 1. i stavak 2.)

4. ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno prometne površine i sigurnosti prometa na njima (članak 27. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 36.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbe članka 19. ove Odluke,

2. se ne pridržava odredbe članka 23. ove Odluke,

3. se ne pridržava odredbe članka 25. ove Odluke,

4. se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke i

5. se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 2. ove Odluke,

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 37.

Za prekršaje propisane odredbom članka 36. stavka 1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/95).

Članak 39.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/52

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr