SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD KRK

2.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana
uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar
u gradu Krku

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku - dalje u tekstu: Odluka o izradi Izmjene i dopune Plana.

Članak 2.

Odlukom o izradi Izmjene i dopune Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje Izmjene i dopune Plana, razlozi za donošenje Izmjene i dopune Plana, obuhvat Izmjene i dopune Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjene i dopune Plana, ciljevi i programska polazišta Izmjene i dopune Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjene i dopune Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjene i dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjene i dopune Plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Izmjene i dopune Plana.

I.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj7/07, 41/ 09 i 28/11, 23/15), Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine PGŽ« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst) te posebnih zakona i propisa.

Nositelj izrade Izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Krka.

II.RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Izradi Izmjene i dopune Plana pristupit će se isključivo radi objedinjavanja građevnih čestica K-28 (osim dijela k.č.1247/2 k.o. Krk), K-29, K-30, K-31 i K-33 iz Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07, 9/12, 40/14 i 2/15- pročišćeni tekst) u jednu jedinstvenu građevnu česticu uz propisivanje granica gradivog dijela čestice sukladno planu šireg područja i ostale izmjene uvjetovane isključivo objedinjavanjem čestica.

Ostali dijelovi Plana se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 7. ove Odluke o izradi Izmjene i dopune Plana, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07, 9/12, 40/14 i 2/ 15 - pročišćeni tekst) u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

IV.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

Izrada Izmjena i dopuna Plana rezultat je kontinuiranog procesa planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru.

U cilju gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, radi zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarskih djelatnosti.

Na inicijativu vlasnika čestica došlo je do potrebe objedinjavanja građevnih čestica K-28 (osim dijela k.č.1247/2 k.o. Krk), K-29, K-30, K-31 i K-33 iz Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07, 9/12, 40/ 14 i 2/15 - pročišćeni tekst) u jednu jedinstvenu građevnu česticu.

Sve navedene građevne čestice imaju gospodarsku namjenu (K1). Ocijenjeno je da su pojedinačne čestice male za izgradnju planiranog poslovnog-trgovačkog centra te da je potrebno predmetne čestice objediniti u jednu, zbog omogućavanja veće tlocrtne površine objekta.

V.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

Cilj izrade Izmjene i dopune Plana je stvaranje prostorno - planskih preduvjeta za formiranje jedinstvene građevne čestice, oblikovanje građevine i ostale izmjene uvjetovane objedinjavanjem čestica i oblikovanjem građevine.

U jedinstvenu građevnu česticu objedinjavaju se dosadašnje građevne čestice K-28 (osim dijela k.č.1247/2 k.o. Krk), K-29, K-30, K-31 i K-33 iz Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine PGŽ« broj 37/07, 9/12, 40/14 i 2/ 15 - pročišćeni tekst ) uz propisivanje granica gradivog dijela čestice sukladno planu šireg područja.

Ostali dijelovi Plana se ne mijenjaju.

VI.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 8.

Za izradu Izmjene i dopune Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjene i dopune Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08), u suradnji s nositeljem izrade.

VIII.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANOVA

Članak 10.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta Izmjene i dopune Plana, u postupku izrade Izmjene i dopune Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

1.Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

2.Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.Ponikve usluga d.o.o. Krk, Vršanska 14

4.EP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

5.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

6.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

7.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

8.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

9.Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

10.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

11.MUP PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova PP Krk, Kralja Tomislava 10

12.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

13.Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

14.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

15.Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

16.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

17.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

18.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

19.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

20.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

21.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

22.Inspektorat rada, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16, Rijeka

23.Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1.

Ako se tijekom izrade Izmjene i dopune Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjene i dopune Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi Izmjene i dopune Plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke o izradi Izmjene i dopune Plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

IX.ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjene i dopune Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I faza: izrada Prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 10 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi Izmjene i dopune Plana,

-II faza: javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Izmjene i dopune dijela Plana - 8 dana,

-III faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

-IV faza: izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 dana od zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

-V faza: dostavljanje završnih elaborata plana - u roku od 15 dana od donošenja istih na Gradskom vijeću Grada Krka.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

X.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu Izmjene i dopune Plana neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Krka već iz drugih izvora sukladno odredbi članka 168. Zakona o prostornom uređenju što će se definirati sklapanjem ugovora sa vlasnicima čestica u obuhvatu plana.

XI.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/15-01/01

Ur.broj: 2142/01-01-16-21

Krk, 10. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr