SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

49.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2004. - 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 24. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
Detaljnom planu uređenja dijela radne zone
R-9 u Škurinjama

Članak 1.

U Odluci o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/01), naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko Plase«.

Članak 2.

U članku 1. iza riječi »Škurinjama« dodaju se riječi »- trgovačko područje Škurinjsko Plase«.

Članak 3.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 19,3 ha.«

Članak 4.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

2) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

3) Poslovna namjena - komunalno servisna namjena (K3)

4) Javna zelena površina - odmorište, vrt (Z3)

5) Zaštitna zelena površina (Z)

6) Pješačke površine

7) Javno parkiralište

8) Garaža/ili natkrivena parkirališta

9) 6) Vodna površina - vodotok II. kategorije (V)

10) Retencija (R)

11) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

Trafostanica (IS)

Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značaja

Gradska ulica

Pristupna ulica.

Članak 5.

U članku 9. stavak 2. briše se.

Članak 6.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

»Odstupanje od nivelacijske kote određene Planom dozvoljava se za najviše +/- 1,0 m.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Najveća dozvoljena visina građevine na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-1 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 16,0 m,

- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-2 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 15,0 m,

- za građevinu oznake »b« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine određena je visinom vijenca postojeće građevine oznake »a«,

- za građevinu oznake »c« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,0 m,

- za građevinu oznake »d« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine određena je visinom vijenca građevine »c«,

- za privremenu građevinu oznake »e« na građevnoj čestici oznake K2-3 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 5,0 m,

- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-4 najveća dozvoljena visina građevine iznosi 16,0 m,

- za građevinu na građevnoj čestici oznake K2-5 najveća dozvoljena visina nadstrešnice iznosi 4,5 m,

- za privremene građevine oznake »a« i »b« na građevnoj čestici oznake K1-1 najveća dozvoljena visina iznosi 5,0 m.

Za postojeće građevine ne dozvoljava se povećanje visine.«

Članak 8.

Članak 13. briše se.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 10.

Članak 15. briše se.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se gradnja građevine za poslovnu i trgovačku namjenu te uređenje skladišnog prostora, ugostiteljskog prostora, radioničkog prostora, higijensko-sanitarnog prostora, prostora za odvojeno skupljanje otpada, prostora za smještaj vozila i dostavu robe te gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih objekata i uređaja.«

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja privremenih građevina za poslovnu i uslužnu namjenu te uređenje skladišnog prostora, ugostiteljskog prostora, higijensko-sanitarnog prostora, prostora za smještaj vozila i dostavu robe te gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih objekata i uređaja.«

Članak 13.

Članak 20. briše se.

Članak 14.

Članak 21. briše se.

Članak 15.

Iza članka 22. dodaje se novi članak 22 a. koji glasi:

»Članak 22a.

Na području namjene »Retencija« dozvoljava se uređenje površine za prihvat vodnog vala, uređenje parkirališne površine i pješačke staze te sadnja i uzgoj biljnog materijala.«

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine dozvoljava se gradnja nadstrešnice benzinske crpke i građevine gotove konstrukcije sukladno namjeni određenoj Planom.«

Članak 17.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

»Članak 24a.

Udaljenost građevine poslovne namjene smještene na građevinskom području za izdvojenu namjenu od građevine stambene namjene smještene unutar građevinskog područja naselja mora iznositi najmanje 50,0 m, a od građevine javne i društvene namjene mora iznositi najmanje 75,0 m.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 4,0 m.«

Članak 18.

Članak 25. briše se.

Članak 19.

U članku 26. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad ulaza u građevinu te iznad manipulativne i parkirališne površine, vanjskog stubišta za evakuaciju i pristup na krov, dostavne rampe, mehaničke naprave za dostavu robe, potpornog zida te uređenje prostora za zbrinjavanje otpada,«

Dosadašnji podstavak 2. briše se, a podstavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 20.

Članak 27. briše se.

Članak 21.

U članku 28. riječi »»c« i « brišu se, a riječ »planiranih« zamjenjuje se riječju »planirane«.

Članak 22.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Krov građevine može biti ravan, kosi ili lučni.«

Članak 23.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Pročelja privremenih građevina oznaka »e« i »f« na građevnoj čestici oznake K2-3 moraju biti prozirna i oblikovana drvenim platicama.

Dozvoljava se djelomično natkrivanje građevina iz stavka 1. ovoga članka trijemom prozirne konstrukcije.«

Članak 24.

Članak 35. briše se.

Članak 25.

U članku 36. stavku 1. riječ »K2-3« zamjenjuje se riječju »K2-1«.

Članak 26.

U članku 37. stavku 1. riječi »3.1. i 3.2.« zamjenjuju se brojem »3«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Najmanje 250ovršine građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« potrebno je urediti kao zelenu površinu.«

Članak 27.

Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:

»Članak 37a.

Neizgrađeni dio građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena« potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 200ovršine građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao zelenu površinu i to na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da ista može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na namjenu okolnih građevnih čestica.«

Članak 28.

Članak 38. briše se.

Članak 29.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake Z3-2, Z-3, K2-2, K2-3, R-1 i R-2 planirano je uređenje javne pješačke površine.«

Članak 30.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način da se sadi najmanje jedno stablo na četiri parkirališna mjesta.

Površine za parkiranje potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: betonskim elementom, asfaltom, granitnom kockom i slično, te hortikulturno urediti.«

Članak 31.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se s obzirom na vrstu djelatnosti kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto te jedno parkirališno mjesto na 4 zaposlene osobe,

- za komunalno-servisnu djelatnost, na 40 m2 građevinske bruto površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.«

Članak 32.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»U suterenskoj etaži građevine na građevnim česticama oznake K2-1, K2-2 i K2-4 dozvoljeno je, u sklopu hortikulturnog uređenja građevne čestice, urediti pokos za prirodno provjetravanje parkirališta uz rub građevine.«

Članak 33.

U članku 46. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi »i točkom 2.3.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.«

Stavak 2. briše se.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, autobusnim stajalištem, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste dozvoljava se korištenje dijela kolnika samo za stajalište javnog gradskog prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.«

Članak 34.

U članku 47. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 4. ovoga članka, dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkog puta najmanje dozvoljene širine 1,2 m te nužno odstupanje od trase određene Planom, ako to zahtijeva konfiguracija terena radi izbjegavanja gradnje visokih potpornih zidova, pod uvjetom da to ne remeti provedbu Plana.«

Članak 35.

Iza članka 49. dodaju se novi odjeljci 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. i 3.1.5. i članci 49a., 49b., 49c., 49d. i 49e. koji glase:

»3.1.1. Glavna gradska ulica i cesta nadmjesnog značaja

Članak 49a.

Na građevnoj čestici oznake U-9 planirana je rekonstrukcija čvora državne ceste oznake D-8.

Na građevnoj čestici oznake U-8 planirana je gradnja rotora i rekonstrukcija lokalne ceste oznake L58047.

Režim prometa, horizontalni i vertikalni elementi trase, mjesta priključenja cesta manjeg značenja te nove građevine ulice, utvrđeni su u točki 2.3.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Do konačne provedbe ovoga Plana, dozvoljava se izvedba privremenog prometnog priključka postojeće građevine na građevnoj čestici K2-3 na Osječku ulicu sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.«

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 49b.

Na građevnim česticama U-1, U-2, U-3, U-4, U-5 i U-7 planirana je gradnja gradske sabirne ulice.

Na građevnoj čestici U-6 planirana je gradnja pristupne ulice.

Ispod građevne čestice U-1 planirana je gradnja i uređenje interne kolno-pješačke površine kao spoja građevnih čestica K2-1 i K2-4, sukladno kartografskom prikazu broj 2.1.

3.1.3. Javno parkiralište

Članak 49c.

Gradnja i uređenje javnog parkirališta određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

Na javnom parkiralištu planiranom za gradnju i uređenje na dijelu građevne čestice oznake U-6 potrebno je osigurati 27 parkirališnih mjesta.

3.1.4. Garaža/ili natkrivena parkirališta

Članak 49d.

Gradnja i uređenje garaža ili natkrivenih parkirališta u suterenu građevina poslovne namjene određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-1 potrebno je osigurati oko 120 parkirališnih mjesta.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-2 potrebno je osigurati oko 480 parkirališnih mjesta.

Unutar garaže ili natkrivenog parkirališta planiranog za gradnju u suterenu građevine poslovne namjene na građevnoj čestici K2-4 potrebno je osigurati oko 60 parkirališnih mjesta.

3.1.5. Pješačke površine

Članak 49e.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje nadstrešnice, pergole i fontane.

Mjesta priključenja građevne čestice na javno-prometnu površinu potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu.

Povezivanje pješačkih površina na području obuhvata ovoga Plana potrebno je izvesti gradnjom javnih stubišta sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Najmanja dozvoljena širina stubišta iz stavka 4. ovoga članka iznosi 3,0 m.«

Članak 36.

U članku 50. stavku 1. broj »2.6.« zamjenjuje se brojem »2.4.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Na svim građevnim česticama na kojima su postavljeni telekomunikacijski kabeli potrebno je prije izvođenja bilo kakvih radova ispitati moguću ugroženost telekomunikacijskih kabela i osigurati njihovu odgovarajuću zaštitu ili prelaganje.«

Članak 37.

U članku 51. stavku 1. riječi »2.1. do broja 2.6.« zamjenjuju se riječima »2.2. do broja 2.5.«

Članak 38.

U članku 53. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 39.

U članku 54. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 40.

U članku 55. stavku 1. riječ »mješovite« zamjenjuje se riječju »razdjelne«.

Članak 41.

Članak 56. briše se.

Članak 42.

U članku 57. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.5.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 43.

U članku 58. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 44.

Iza članka 58. dodaje se novi članak 58a. koji glasi:

»Članak 58a.

Prije gradnje ulice na građevnim česticama oznake U-1, U-2, U-3 i U-8, potrebno je od HEP - Distribucije d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka ishoditi uvjete prelaganja / gradnje podzemnog 10(20) kV voda, u zamjenu za postojeći 10 kV nadzemni vod.

Prije izrade projektne dokumentacije za gradnju građevine na građevnoj čestici K2-1 potrebno je ishoditi posebne uvjete HEP - Distribucije d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka.

Prije izrade elektro projekta građevina predviđenih za gradnju ovim Planom, potrebno je od HEP - Distribucije d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka ishoditi uvjete priključenja građevina na elektro opskrbnu mrežu.

Javne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.«

Članak 45.

Članak 61. briše se.

Članak 46.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Građevine oznake »e« i »f« na građevnoj čestici oznake K2-3, građevinu na građevnoj čestici oznake K3-1 te građevine oznake »a« i »b« na građevnoj čestici oznake K1-1 obvezno je graditi kao građevinu gotove konstrukcije.«

Članak 47.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Građevinu kružnog čvorišta planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake U-8 potrebno je graditi kao vodnu građevinu za prihvat bujičnih voda Škurinjskog potoka na način da unutarnja površina čvorišta bude namijenjena za retenciju vodnog vala.«

Članak 48.

Iza članka 64. dodaje se novi članak 64a. koji glasi:

»Članak 64a.

Na građevnoj čestici K2-7 ne dozvoljava se promjena namjene dijela građevine koji se koristi kao otvoreno i natkriveno parkiralište.«

Članak 49.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama poslovne namjene, duž kolnih i pješačkih površina te parkirališnih površina planirana je sadnja drvoreda sukladno kartografskom prikazu broj 3.«

Članak 50.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Na građevnim česticama oznake V-1, V-2 i K2-3 otvoreno korito Škurinjskog potoka potrebno je hidroregulirati oblaganjem pokosa kamenim blokovima vapnenačkog porijekla.«

Članak 51.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pristupnih prometnica, objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.«

Članak 52.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Mjere zaštite od štetnog utjecaja bujičnih voda Škurinjskog potoka na građevnim česticama retencijskog / poplavnog područja oznake R-1, R-2 i R-3 određene su točkom 2.5. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.«

Članak 53.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke («Narodne novine« broj 20/03) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.«

Članak 54.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Postojeće građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.«

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ove Odluke na području obuhvata Plana prestaje važiti Odluka o Detaljnom planu uređenja centra stambenog naselja Škurinjska Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/99).

Članak 56.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. Odluke mijenjaju se i glase kako je utvrđeno Elaboratom »Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama - trgovačko područje Škurinjsko Plase« koji čini sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/57

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 24. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr