SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

9.

Na temelju članka 86., 87 . i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 22. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/13, 3/ 14 i 28/15) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU Malinska, Radići.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU Malinska, Radići izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići pristupit će se radi:

-redefiniranja uvjeta gradnje unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina javnog parka Z11, u svrhu omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU«, prezentiranog na Općinskom vijeću,

-redefiniranja namjene te načina i uvjeta gradnje (tekstualno i grafički) unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina mješovite namjene M6, s ciljem realizacije hotela visoke kategorije prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću,

-redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo).

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići odnosi se na područje unutar granica obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/1, 3/14 i 28/15).

Svi predviđeni razlozi za predmetne izmjene navedeni su u članku 3. ove Odluke, a temeljem istih će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 5.

UPU Malinska, Radići donesen je 2013.godine. Nakon donošenja plana, sukladno uočenoj potrebi prilikom njegove provedbe, zbog osiguranja potrebnog broja parkirališno - garažnih mjesta u jezgri Malinske i promjene odredbi koje se odnose na uvjete za rekonstrukciju postojećih građevina s ciljem realizacije hotela unutar zone M2 na građevnim česticama i dijelovima građevnih čestica koje se nalaze unutar pojasa 70 metara udaljenosti od obalne crte, plan je promijenjen i dopunjen odlukom predstavničkog tijela 2014.godine.

Slijedom daljnje provedbe, uočena je potreba kvalitetnijeg sagledavanja površina i zona mješovite namjene na dvije lokacije (zona M2 smještena uz park »Rupa« i površina M6) i zelene površine (Z32) smještene u središnjem dijelu planskog područja, te prometnog sustava u dijelu koji se odnosi na javne prometne površine, što je obuhvaćeno izmjenama i dopunama predmetnog plana donesenog 2015.g.

U prosincu 2015. godine, po provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornih planova, Općina je ocijenila da postoje zahtjevi, koji su osim u interesu podnositelja, i u interesu lokalne samouprave, a to su zahtjev Odbora za izradu i praćenje projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU« i zahtjev tvrtke Hotelijerstvo, turizam »PINIA« koji su svoje projekte posebno prezentirali Općinskom vijeću od kojeg su dobile potporu. Stoga je zaključeno da se pokrene procedura izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije s ciljem realizacije navedenih projekata te u svrhu redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet Malinska.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 6.

Izradi Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići pristupa s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju projekata u interesu Općine, a koji su navedeni u članku 3. ove Odluke.

Detaljnije obrazloženje navedenih izmjena odnosi se na sljedeće:

1. Redefiniranje uvjeta gradnje unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina javnog parka Z11, potrebno je izvršiti s ciljem omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU«. Naime za realizaciju navedenog projekta potrebno je povećati važećim planom dopuštenu izgrađenost, odnosno definirati uvjete i način gradnje na način da se omogući smještaj građevine koja sadrži interpretacijski prostor, prostor za udruge i sl.

2. Redefiniranje namjene te načina i uvjeta gradnje (tekstualno i grafički) unutar površine koja je važećim planom utvrđena kao površina mješovite namjene M6, podrazumijeva izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela plana, na način da se omogući rekonstrukcija postojećeg hotela uz veće koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice od onih definiranih važećim planom, povećanje dopuštene visine, redefiniranje udaljenosti zgrade od granice građevne čestice, najvećeg dopuštenog smještajnog kapaciteta te ostalih uvjeta i načina gradnje, a s ciljem realizacije hotela visoke kategorije prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću.

3. Redefiniranje kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo) podrazumijeva da se granica kopnenog dijela luke pomakne prema obali, odnosno da ne zadire u kopno u mjeri u kojoj je to definirano važećim planom.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 130/15), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 9.

U postupku izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

-Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb.

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko - goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Đure Šporera 3. Rijeka,

-Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

-Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići određenih ovom Odlukom o izradi.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi plana.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi plana ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 13.

Za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići utvrđuju se slijedeći rokovi:

-izrada nacrta prijedloga plana u svrhu utvrđivanja prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi plana,

-provedba javne rasprave - u roku od 8 dana od objave,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 10 dana po završetku javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju istog.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA UPU MALINSKA, RADIĆI

Članak 14.

Temeljem odredbi članka 63. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), sredstva za izradu Izmjena i dopuna UPU Malinska, Radići neće se osigurati iz sredstava proračuna Općine Malinska - Dubašnica,već iz drugih izvora sukladno predmetnom zakonu.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-03/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-7

Malinska, 22. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51511&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr