SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

8.

Na temelju članka 86., 87 . i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 22. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Malinska - Dubašnica

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09, 38/09 - pročišćeni tekst i 9/13) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI POKRETANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupit će se radi:

-izmjene općih uvjeta gradnje u građevinskom području naselja u pojasu do 70 metara od obalne crte s ciljem omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU«, prezentiranog na Općinskom vijeću,

-redefiniranja uvjeta uređenja, odnosno smjernica za izradu planova užeg područja, za građevine ugostiteljsko-turističke namjene, s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću, redefiniranja najvećeg dopuštenog kapaciteta pojedinačne smještajne građevine unutar površina mješovite namjene (građevinskih područja naselja) s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1),

-redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo)

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana odnosi se na područje unutar granica obuhvata važećeg Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09, 38/09 - pročišćeni tekst i 9/13).

Svi predviđeni razlozi za predmetne izmjene navedeni su u članku 3. ove Odluke, a temeljem istih će se korigirati elaborat u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Područje Općine Malinska - Dubašnica obuhvaća područje sjeverozapadnog dijela otoka Krka, površine 81,56 km2 ili 8.156 ha, od čega 4.367 ha otočkog dijela otoka Krka i 3.789 ha pripadajućeg morskog akvatorija. Općina Malinska - Dubašnica graniči na sjeveru s Općinom Omišalj, na istoku s Općinom Dobrinj te na jugu s Gradom Krkom.

Područje Općine bilježi stalan porast broja stanovnika, 1991.g. broj stalnih stanovnika iznosio je 2.161, 2001.g. 2.726 stanovnika, dok ukupan broj stanovnika po popisu 2011.g. iznosi 3.142. Izneseni podaci upućuju na ubrzano naseljavanje kojem prethodi intenzivna izgradnja, koja je nastala kao rezultat stalnog mehaničkog priliva stanovnika.

Na području Općine prisutan je velik broj stanova za povremeno stanovanje (od ukupno 7.411 stambenih jedinica po popisu iz 2011.g. 1.604 su za stalno stanovanje).

Područje Općine Malinska - Dubašnica nalazi se unutar Zaštićenog obalnog područja mora.

U prosincu 2015. godine, po provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostornih planova, Općina je ocijenila da postoje zahtjevi, koji su osim u interesu podnositelja, i u interesu lokalne samouprave, a to su zahtjev Odbora za izradu i praćenje projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU« i zahtjev tvrtke Hotelijerstvo, turizam »PINIA« koji su svoje projekte posebno prezentirali Općinskom vijeću od kojeg su dobile potporu. Stoga je zaključeno da se pokrene procedura izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije s ciljem realizacije navedenih projekata te u svrhu redefiniranja kopnenog dijela luke otvorene za javni promet Malinska.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju projekata u interesu Općine, a koji su navedeni u članku 3. ove Odluke.

Detaljnije obrazloženje navedenih izmjena odnosi se na sljedeće:

1. Izmjene općih uvjeta gradnje u građevinskim područjima naselja u pojasu do 70 metara od obalne potrebno je izvršiti s ciljem omogućavanja realizacije projekta »BRACEROM PREMA ZAPADU« prezentiranog na Općinskom vijeću. Naime za realizaciju navedenog projekta potrebno je osim građevina definiranih člankom 20. važećeg Plana omogućiti i smještaj građevine koja bi sadržavala interpretacijski prostor, prostor za udruge i sl., a u skladu s detaljnim uvjetima koji će se definirati planom užeg područja.

2. Redefiniranje uvjeta uređenja, odnosno smjernica za izradu planova užeg područja, za građevine ugostiteljsko- turističke namjene s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), prema projektu koji je tvrtka Hotelijerstvo, turizam »PINIA« prezentirala na Općinskom vijeću, podrazumijeva omogućavanje rekonstrukcije postojećeg hotela uz veće koeficijente izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice od onih definiranih važećim Planom, povećanje dopuštene visine, redefiniranje udaljenosti zgrade od granice građevne čestice te ostalih uvjeta i načina gradnje potrebnih za realizaciju projekta.

3. Redefiniranje najvećeg dopuštenog kapaciteta pojedinačne smještajne građevine unutar površina mješovite namjene (građevinskih područja naselja) podrazumijeva izmjenu članka 46. važećeg Plana u smislu ukidanja ograničenja od najviše 80 kreveta, a s ciljem realizacije hotela visoke kategorije unutar UPU 1 Malinska, Radići (GP-1).

4. Redefiniranje kopnenog dijela luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska (Lo) podrazumijeva da se granica kopnenog dijela luke pomakne prema obali, odnosno da ne zadire u kopno u mjeri u kojoj je to definirano važećim Planom.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

Ukoliko se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba i za drugim posebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 130/15), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

-Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb

-Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb.

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko - goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Đure Šporera 3. Rijeka,

-Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

-Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

-Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana određenih ovom Odlukom o izradi.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke o izradi.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Izmjena i dopuna Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-izrada nacrta prijedloga plana u svrhu utvrđivanja prijedloga plana za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi plana,

-provedba javne rasprave - u roku od 8 dana od objave,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 10 dana po završetku javne rasprave,

-izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 5 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju istog.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Temeljem odredbi članak 63. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska - Dubašnica.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/16-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-6

Malinska, 22. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr