SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2016. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I
RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2016. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

1)Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtni štva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad) u 2016. godini i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, poticanje osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja, poticanje otvaranja OPG-a te subvencije kamata na kredite po Programima kreditiranja poduzetništva i obrta koje raspisuje Primorsko- goranska županija.

2)Poticaji koji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18.prosinac 2013.godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na deminis potpore (Službeni list EU L 352/1)

Članak 2.

1)Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije, obrtnici, slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu »obrtnici«) te nosioci OPG-a, sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.

2)Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

-iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,

-prihod 5.200.000,00 kuna i

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

3)Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

-ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,

-prihod 60.000.000,00 kuna,

-prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

1)Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Poticaji za zapošljavanje

Članak 3.

(1)Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji su u 2016. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to:

a. za svaku novozaposlenu osobu sa navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

a. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa

-jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno.

b. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom

-jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

-12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.

2)Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

3)Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja iz stavka (1) ovog članka.

4)Osoba za koju se traže poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

5)U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na napuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje iz stavka 1.ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

Članak 4.

(1)Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba do navršenih 30 godina s

prebivalištem na području Grada mogu koristiti neprofitne organizacije iz članka 2., koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele Zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, i to:

-mjesečni poticaj u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna mjesečno.

2)Broj mjesečnih poticaja utvrđuje se ugovorom, ovisno o razdoblju na koje je radni odnos zasnovan, a ne može biti viši od 12.

Članak 5.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 3. potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka društva):

a.godišnji financijski izvještaj poduzetnika - GFI- POD obrazac, ovjeren na FINA-i,

b.prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospijela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,

3.Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,

4.Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,

5.Popis osoba za koje se traži potpora,

6.Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)

7.Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,

8.Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

9.Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

10.Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj,

11.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

12. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti

Članak 6.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 4. potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Popis osoba za koje se traži potpora,

3Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)

4.Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,

5.Dokaz o predaji Zahtjeva neprofitne organizacije za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU - suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade, HZZ-u sa preslikom predane dokumentacije

6.Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,

7.Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj,

8.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

9.Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti

Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti

Članak 7.

(1)Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2016. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja i to:

-jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna

-12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

(2)Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

(3)Poticaj iz stavka 1. Ovog članka ne može se odobriti osobama koji su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja.

Članak 8.

(1)Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2016. godini započeli ili će započeti obavljanje OPG-a i to:

-jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna

-12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

(2) Poticaj iz stavka 1.ovog članka ne može se odobriti osobama koji su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG.

Članak 9.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 7.ovog Programa potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3.Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak,

4.Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5.Presliku osobne iskaznice

6.Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod poslodavca

7.Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Članak 10.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a iz članka 8.ovog Programa potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,

3.Ovjereni obrazac prijeve u registar obveznika poreza na dohodak ili izjava da nije upisan u registar obveznika poreza na dohodak

4.Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5.Presliku osobne iskaznice

6.Izjava da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca

7.Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti

Subvencije za kamate na kredite

Članak 11.

1)Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz članka 2. koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2016. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranske županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske.

2)Grad Opatija poduzetnicima iz stavka 1. ovog članka subvencionira dio kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

Članak 12.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za kamate na kredite iz članka 11. potrebno je priložiti:

1.Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2.Presliku Ugovora o kreditu

3.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.

4.Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti

Ugovorne obveze

Članak 13.

(1)Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za Financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

(2)Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Članak 14.

(1)Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja .

(2)Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

(3)Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

(4)Mjesečni poticaji iz stavka 2. i 3. ovog članka isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Članak 15.

(1)Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz članka 11.ovog Programa isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

(2)Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

Članak 16.

(1)Korisnik sredstava iz članka 3. Ovog Programa obvezan je zadržati minimalno isti broj zaposlenih osoba,uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2)Korisnik sredstava iz članka 4. Ovog Programa. obvezan je zadržati minimalno isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 6 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(3)U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

(4)Izuzetno od stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika koji ispunjava uvjete iz članka 3. ovog Programa.

Članak 17.

(1)Korisnik sredstava iz članka 7. i 8. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

(2)U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

(3)Korisnik sredstava iz članka 11. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu iz članka 11.stavka 1.ovog Programa.

(4)U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 3. ovog članka, prestane obavljati djelatnost ili promijeni prebivalište odnosno sjedište izvan područja Grada Opatije obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi isplaćenog poticaja.

Članak 18.

(1)U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, gradonačelnik objavljuje javni poziv sa uvjetima davanja poticaja.

(2)Ugovori od dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1)Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospijeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

(2)Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 403-01/16-01/01

URBROJ: 2156-01/01-16-5

Opatija, 23.veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr