SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
GRAD OPATIJA

7.

Na temelju članka 109. stavka (4) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na 22. sjednici održanoj 23.veljače 2016. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Opatije

Članak 1.

(1) U članku 1. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ br. 01/07 i 56/12) što ih je izradio Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., u suradnji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za prostorno uređenje Grada Opatije 2015.godine.«

(2) Dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4), mijenja se i glasi:

»U cijelom se tekstu odredbi za provođenje tekst »provedbeni dokumenti prostornog uređenja« odnosno »provedbeni dokument« zamjenjuje tekstom »urbanistički plan uređenja« u odgovarajućem broju i padežu.«

(3) Na kraju članka dodaje se stavak (5) koji glasi:

»U cijelom se tekstu odredbi za provođenje pojam »ZOP« zamjenjuje tekstom »prostor ograničenja ZOP-a« u odgovarajućem broju i padežu.«

Članak 2.

(1) Iza članka 2. dodaje se članak 2a. koji glasi:

»(1) Prostorni plan iz članka 1. stavka (3) sadržan je u elaboratu IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OPATIJE, 2015. i čine ga:

-Odredbe za provedbu - integralni tekst, sadržaja jednakog onom iz članka 2. stavka 1. točke »A« osim podpoglavlja »9.1.2. Detaljni planovi uređenja« koji se briše.

-Grafički dio- sadržaja jednakog onom iz članka 2. stavka 1. točke »II«.

(2) Stupanjem na snagu Prostornog plana iz članka 1. stavka (3) ove Odluke zamjenjuju se dosada važeći dijelovi Plana novima sadržanim u elaboratu navedenom u stavku (1) ovoga članka.«

Članak 3.

(1) U članku 3. stavku (1), alineji 27., tekst u zagradi mijenja se i glasi: »(u pravilu bez stambene)«.

(2) Na kraju stavka (1) dodaje se alineja 31 koja glasi:

– »ZPU je Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

(3) Iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Ostali pojmovi korišteni u ovim odredbama za provedbu imaju jednako značenje kao u ZPU-u i Zakonu o gradnji (NN 153/13).«

Članak 4.

U članku 5. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Građevinska područja razgraničena su na izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni dio. Na dijelovima građevinskog područja koja Planom nisu označena kao neuređeno građevinsko područje Plan se primjenjuje neposredno. Iznimno, doneseni urbanistički planovi uređenja ostaju na snazi i primjenjuju se na sve zahvate u njihovu obuhvatu.«

Članak 5.

(1) U članku 16. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela te neuređenog dijela. Predviđeno je za uređenje zemljišta i/ili izgradnju.«

(2) Stavak (3) mijenja se i glasi:

»Ove odredbe za provođenje primjenjuju se:

a) neposrednom primjenom Plana - na izgrađenim i neizgrađenim dijelovima građevinskog područja odnosno za zahvate u prostoru za koje nije obvezna prethodna izrada provedbenog dokumenta,

b) posrednom primjenom Plana - na neuređenim dijelovima građevinskog područja odnosno za zahvate u prostoru za koje je Planom propisana obvezna prethodna izrada urbanističkog plana uređenja, kao smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja kojima se smiju odrediti i stroži prostorni pokazatelji i viši standardi od navedenih u ovim odredbama za provođenje te u obuhvatu važećih urbanističkih planova uređenja.«

Članak 6.

(1) U članku 17. stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Prostorni Plan određuje minimalno uređeno građevinsko zemljište u skladu sa ZPU-om.«

(2) U stavku (4) riječ »kondicioniranje« zamjenjuje se riječju « pročišćavanje«.

(3) Na kraju članka 17. dodaje se stavak (5) koji glasi:

»(5) Urbanističkim planom uređenja mogu se propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno viši prostorni standardi od onih propisanih Prostornim planom te se njime ne moraju planirati sve namjene prostora Prostornim planom predviđene kao mogućnost.«

Članak 7.

(1) U članku 19. stavak (4) mijenja se i glasi:

»Građevna čestica mora imati ili joj se prethodno mora osigurati prometna površina za pristup na osnovnu mreže prometa u naravi. Prometnom površinom osnovne mreže smatra se postojeća javna ili nerazvrstana cesta (određena Odlukom Grada Opatije) koja služi za promet vozila, a za nove prometnice minimalne je širine kolnika 5,50 m (iznimno 3,0 m za jednosmjerni promet), te najmanje jednostranog pješačkog pločnika širine 1,50 m (iznimno 1,0 m) u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja navedene dimenzije prilagođavaju se lokalnim uvjetima zadržavanjem postojećih prometno - tehničkih elementa ili se oni određuju te utvrđuju kroz izradu plana uređenja užeg obuhvata. Prometna površina za pristup novim višestambenim građevinama mora imati širinu kolnika najmanje 5,5 m, iznimno 4,5m u izgrađenom dijelu naselja.«

(2) Stavak (5) mijenja se i glasi:

»Prometnom površinom za neposredni pristup građevnoj čestici smatra se i kolni, kolnopješački pristup odnosno pristupni put minimalne širine 4,50 m (iznimno prilikom rekonstrukcije postojeće građevine 3,0 m) i dužine do 100 m, u težim terenskim uvjetima nagiba do 17%, i s okretištem za komunalna i interventna vozila U područjima prostornih ograničenja postojećom izgradnjom i/ili nagiba većeg od 17% neposrednim pristupom za individualne stambene građevine smatra se i kolno-pješačka površine najmanje širine 3,0 m i dužine do 50 m. Predmetna prometna površina može biti javna prometnica, prometna površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica za koje se formira ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.«

Članak 8.

U članku 26. iza teksta »Vela Učka -« dodaje se tekst »te dijela izgrađenog i neizgrađenog građevinskog područja naselja«.

Članak 9.

U članku 29. stavku (1) iza riječi »neizgrađenim« dodaje se tekst koji glasi: »i u neuređenim«.

Članak 10.

U članku 41. stavku (3) iza riječi »Učka« stavlja se zarez i tekst koji glasi: »a za neuređeni dio građevinskog područja i izradom urbanističkog plana uređenja,«.

Članak 11.

U članku 47. stavku (2), iza riječi »Plana,« dodaje se tekst koji glasi: »iznimno i urbanističkog plana uređenja za dio naselja Špadići,«.

Članak 12.

(1) U članku 48. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Uvjeti građenja za poljoprivredne gospodarske građevine utvrđuju se:

-za područje Parka prirode Učka posredno primjenom Prostornog plana Parka prirode Učka i Odredbi ovog Plana, iznimno i UPU-a Špadići,

-za naselja smještena između prostora ograničenja ZOP-a i Parka prirode Učka posredno primjenom Odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja, ako je propisana njegova izrada, inače neposredno primjenom Odredbi ovog Plana.«

Članak 13.

U članku 51. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Interpolacija građevina provodi se:

-posredno, provedbenim dokumentom prostornog uređenja, kada je propisana njegova izrada odnosno u obuhvatu važećih urbanističkih planova uređenja, za individualne dvojne te višestambene, društvene (javne) , ugostiteljsko-turističke, gospodarske (proizvodne, poslovne i poljoprivredne) građevine,

-neposredno temeljem uvjeta ovog Plana za interpolaciju individualnih samostojećih stambenih građevina na građevinskim područjima svih naselja, a na području naselja Mala i Vela Učka i Špadići i primjenom odredbi Prostornog plana Parka prirode Učka te na područjima za koja nije propisana obveza izrade, odnosno izvan obuhvata važećeg provedbenog dokumenta prostornog uređenja za sve namjene osim višestambenih građevina.«

Članak 14.

(1) U članku 58. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Uvjeti za izgradnju građevina proizvodne namjene utvrđuju se provedbenim dokumentom prostornog uređenja za neuređeno izdvojeno građevinsko područje - zonu I22, a za ostale zone neposrednom primjenom Plana.«

Članak 15.

U članku 59. u trećoj alineji iza riječi »zelenilo« stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi: »a dio kojega, u kontaktu sa zonom stanovanja, obvezno formirati kao tampon visokog i niskog zelenila širine najmanje 5 m«.

Članak 16.

(1) U članku (60). stavak (2) se briše.

(2) U stavku (3) koji postaje stavak (2), na kraju prve rečenice briše se tekst koji glasi: »kao smjernice za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja«, a u trećoj alineji iza riječi »zelenilo« stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi: »a dio kojega, u kontaktu sa zonom stanovanja, obvezno formirati kao tampon visokog i niskog zelenila širine najmanje 5 m«.

Članak 17.

U članku 61. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Uvjeti za izgradnju novih građevina ugostiteljsko-turističke namjene tipologije »hotel« (T11 i T16) na lokaciji i površini navedenoj u stavku (1) ovog članka utvrđuju se posredno provedbenim dokumentom prostornog uređenja, a rekonstrukcija i nova gradnja na postojećim lokacijama (T12, T13 i T14) i na neizgrađenom građevinskom području (T15 ) neposrednom primjenom Plana.«

Članak 18.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se granične vrijednosti posredne primjene Plana izradom provedbenih dokumenata prostornog uređenja za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene tipologije hotel (T1) u zonama i površinama navedenim u stavku (1) članka 61. uz primjenu uvjeta iz članka 62.:

– Zone T11 i T16

-najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m2;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi: 0,3,

-najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (kisn) iznosi 1,20,

-udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m,

-udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi h/2 ali ne manje od 5,0 m,

-elementi oblikovanja građevine moraju odražavati autohtoni graditeljski izraz, tj. oni moraju biti tipološki usklađene s tradicijskim načinom izgradnje i oblicima karakterističnim za područje u kojem se izgrađuju.

-najmanje 40% građevne čestice mora se ozeleniti visokovrijednim zelenilom,

-treba osigurati minimalno 85 m2 površine građevne čestice na jedan krevet,

-građevine nemaju više od podruma i četiri (P+2+Pk) nadzemne etaže pri čemu podrum može obuhvatiti jednu ili više podzemnih etaža u funkciji pratećih sadržaja, pomoćnih i tehničkih prostorija te garaže, a može se koristiti i kao dvonamjenski prostor za potrebe skloništa.

-najveća dopuštena visina građevine je v=12,0 m, odnosno ukupna visina do V= 14 m,

-opremanje pratećim sadržajima prema članku 62.

(2) Utvrđuju se granične vrijednosti neposredne primjene Plana za rekonstrukciju i novu gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene tipologije hotel (T1) u postojećim zonama i površinama navedenim u stavku (1) članka 61. uz primjenu uvjeta iz članka 62.:

– Zone T13 (Poklon I) i T14 (Poklon II)

-zadržavaju se postojeće građevne čestice sa zatečenom površinom,

-zadržavaju se zatečene visine građevina,

-dopuštena je dogradnja postojećih građevina za 10% zatečene tlocrtne površine,

-udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m a od granice građevne čestice 5,0 m,

-dopuštena je rekonstrukcija i, modernizacija postojećih građevina ili zamjenska gradnja uz dodatak novih ugostiteljsko-turističkih sadržaja,

-opremanje pratećim sadržajima prema članku 62. ovih Odredbi.

– Zona T12 »Doli« (Zatrep)

-Veličina građevne čestice određena je površinom postojećeg građevinskog područja radničkih nastambi,

-izgrađenost građevne čestice treba biti identična postojećoj izgrađenosti zone radničkih nastambi i ne može se povećavati,

-maksimalni kapacitet građevine iznosi 200 ležajeva odnosno ne više od 120 kreveta/ha,

-udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m a od granice građevne čestice 5,0 m,

-maksimalna nadzemna etažnost građevine iznosi P+1, maksimalna visina ugostiteljsko-turističke građevine je v=7,0 m, odnosno ukupna visina do V=9,0 m,

-maksimalna etažnost i visina pratećih građevina iznosi jednu etažu ili »P« odnosno v= 4,0 m,

-opremanje pratećim sadržajima prema članku 62. ovih Odredbi.

– Zona T15

-najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m2;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi: 0,3,

-najveći dopušteni nadzemni koeficijent iskorištenosti (kisn) iznosi 1,20,

-udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 8,0 m,

-udaljenost građevine osnovne namjene od granice građevne čestice iznosi h/2 ali ne manje od 5,0 m,

-elementi oblikovanja građevine moraju odražavati autohtoni graditeljski izraz, tj. oni moraju biti tipološki usklađene s tradicijskim načinom izgradnje i oblicima karakterističnim za područje u kojem se izgrađuju.

-najmanje 40% građevne čestice mora se ozeleniti visokovrijednim zelenilom,

-treba osigurati minimalno 85 m2 površine građevne čestice na jedan krevet,

-građevine nemaju više od podruma i četiri (P+2+Pk) nadzemne etaže pri čemu podrum može obuhvatiti jednu ili više podzemnih etaža u funkciji pratećih sadržaja, pomoćnih i tehničkih prostorija te garaže, a može se koristiti i kao dvonamjenski prostor za potrebe skloništa.

-najveća dopuštena visina građevine je v=12,0 m, odnosno ukupna visina do V= 14 m,

-opremanje pratećim sadržajima prema članku 62«

Članak 19.

(1) U članku 64. stavak (1) mijenja se i glasi:

»Prostorni Plan određuje ugostiteljsko-turističku namjenu T2 - turističko naselje, zone smještajnih kapaciteta i sadržaja na sljedećim lokacijama i površinama, a realiziraju se:

-posrednom primjenom Plana izradom provedbenih dokumenata prostornog uređenja za zone:

T23 uz selo Škofi (Zagrad) 1,11 ha,

T25 uz naselje Travičići 0,94 ha,

T26 uz naselje Šavroni 0,92 ha,

T28 uz naselje Menderi 1,59 ha,

T29 uz naselje Dobreć (Krasa) 0,43 ha

-neposrednom primjenom Plana za zone:

T21 uz naselje Veprinac 1,64 ha,

T22 uz naselje Dobreć 1,22 ha,

T24 uz naselje Zagrad
(na cesti za Vedež) 0,93 ha,

T27 uz naselje Okoli Dujmić 0,97 ha,

(2) Stavak (2) mijenja se i glasi:

»Uvjeti za izgradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene tipologije »turističko naselje« na lokaciji (T23, T25, T26, T28 i T29) utvrđuju se posredno provedbenim dokumentom prostornog uređenja.«

(3) U stavku (6) u prvoj rečenici iza riječi »posrednom« dodaje se »i neposrednom«.

Članak 20.

(1) U članku 65. stavku (1) mijenja se prva rečenica i glasi: »Prostorni Plan određuje sljedeću javnu i društvenu namjenu D1, zone posjetiteljsko - informacijskih centara, koja se realiziraju primjenom PP PP Učka i ovoga Plana i obuhvaćaju područja:«

(2) U stavku (2) briše se tekst koji glasi: »provedbenim dokumentom prostornog uređenja«.

Članak 21.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorni Plan određuje sportsko-rekreacijsku namjenu R7 - sportsko-rekreacijske zone, koja obuhvaća sljedeće zone:

R72 športsko-rekreacijska zona Dobreć 1,21 ha,

R73 športsko-rekreacijska zona Dobreć 76,86 ha,

R74 športsko-rekreacijska zona Šavroni 1,47 ha,

R75 športsko-rekreacijska zona Veprinac 2,64 ha,

R76 športsko-rekreacijska zona Zagrad 1,41 ha,

R77 športsko-rekreacijska zona Pobri 1,51 ha,

R78 športsko-rekreacijska zona Poklon I 0,46 ha.

(2) Površine športsko-rekreacijske namjene na području Grada Opatije određene su za uređenje prostora i izgradnju građevina namijenjenih športu i rekreaciji građana i turista.

(3) U zonama i površinama navedenim u stavku (1) ovog članka mogu se graditi građevine sportsko-rekreacijske namjene i uređivati površine za sportska igrališta (sa ili bez gledališta), staze za rekreaciju te graditi prateće sadržaje (klubovi, sanitarne prostorije, spremišta, ugostiteljstvo), koji se smještavaju unutar sportsko-rekreacijskih građevina, a samo iznimno kao zasebne građevine.

(4) Uvjeti za izgradnju građevina i uređenje površina u zonama sportsko-rekreacijske namjene na lokacijama i površinama navedenim u stavku (1) ovog članka utvrđuju se provedbenim dokumentom prostornog uređenja za lokacije R72 i R73, za R74-R77 neposrednom primjenom ovoga Plana te za R78 primjenom PP PP Učka i ovog Prostornog plana.

(5) Za posrednu primjenu Plana izradom provedbenih dokumenata prostornog uređenja, utvrđuju se granične vrijednosti za izgradnju i uređenje prostora u zonama sportsko - rekreacijske namjene kao smjernice za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja:

-najmanja dopuštena površina građevne čestice je 5.000 m2,

-najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice (uključivo uređenje sportsko-rekreacijskih površina) kig = 0,50,

-najveća dopuštena nadzemna iskorištenost građevne čestice (uključivo uređenje sportsko-rekreacijskih površina) kisn = 0,50,

-moraju biti opremljene odgovarajućim sadržajima,

-najveća dopuštena građevinska bruto površina za prateće sadržaje iz stavka (3) ovog članka, ako se izvode kao zasebne građevine, iznosi 150 m2,

-najveća visina sportsko-rekreacijskih građevina iznosi v=20,0 m, odnosno najveća ukupna visina V=25,0

-rađevine za sport i rekreaciju mogu imati podrum u funkciji sportsko-rekreativnih, društvenih, poslovnih ili pomoćnih pratećih sadržaja, a može se koristiti i kao garaža, a njegova se površina ne uračunava u nadzemni kisn = 0,5,

-udaljenost građevine ili uređene površine za sport i rekreaciju od regulacijskog pravca i granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m,

-riješen pristup u skladu sa člancima 18. i 19. ovih Odredbi,

-najmanje 40% površine građevne čestice uređuje se kao parkovna i zelena površina, a dio kojega, u kontaktu sa zonom stanovanja, obvezno formirati kao tampon visokog i niskog zelenila širine najmanje 5 m,

-parkiranje vozila rješava se unutar građevne čestice primjenom kriterija iz članka 102. i 103. ovih Odredbi.

-prilikom izgradnje na području ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, uvjeti građenja utvrđuju se prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.

(6) Za neposrednu primjenu Plana u zonama R74 - R77 utvrđuju se granične vrijednosti za izgradnju i uređenje prostora u zoni sportsko - rekreacijske namjene:

-najmanja površina građevne čestice je 5.000 m2, a iznimno za zapadni dio zone R77 najmanje 1.500 m2,

-najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice (uključivo uređenje sportsko-rekreacijskih površina) kig = 0,40,

-najveća dopuštena nadzemna iskorištenost građevne čestice (uključivo uređenje sportsko-rekreacijskih površina) kis = 0,40,

-ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja,

-površine sporta i rekreacije moraju biti opremljene odgovarajućim sadržajima,

-najveća dozvoljena građevinska bruto površina za prateće sadržaje iz stavka 3. ovog članka, ako se izvode kao zasebne građevine, iznosi 150 m2,

-najveća visina sportsko-rekreacijskih građevina iznosi 12,00 m,

-najveća ukupna visina građevine iznosi 15,00,

-ako se izvodi gledalište njegova visina može biti najviše 7,0 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz rub gledališta,

-udaljenost uređene površine za sport i rekreaciju od regulacijskog pravca i granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 m,

-riješen pristup u skladu sa člancima 18. i 19. ovih odredbi,

-građevna čestica sportsko-rekreacijske namjene može imati više kolnih prilaza na prometnu površinu,

-najmanje 60% površine građevne čestice/zone uređuje se kao parkovna i zelena površina, a dio kojega, u kontaktu sa zonom stanovanja, obvezno formirati kao tampon visokog i niskog zelenila širine najmanje 5 m,

-parkiranje vozila rješava se unutar građevne čestice primjenom kriterija iz članka 102. i 103. ovih Odredbi.

(7) Za neposrednu primjenu PP PP Učka i ovoga Plana utvrđuju se granične vrijednosti za uređenje površine sportsko-rekreacijske namjene R78 na području Parka prirode Učka (Poklon I - postojeće površine uz hotel INA) temeljem sljedećih uvjeta:

-zadržavaju se postojeće sportsko-rekreacijske površine uz mogućnost proširenja za dodatnih 2000 m2,

-na proširenim površinama za sport i rekreaciju nije dozvoljena izgradnja građevina već samo uređenje:

-sportsko rekreacijskih površina (tenis, košarka, odbojka),

-pješačkih komunikacijskih površina, površina za boravak posjetitelja, opremljenih drvenim stolovima i klupama,

-parkovnih i zelenih površina.

-uređenje predmetnog lokaliteta provodi se temeljem posebnih uvjeta nadležne službe zaštite prirode.

(8) U zoni R73 (sportsko-rekreacijska zona Dobreć) moguć je smještaj golf igrališta odnosno drugih sportsko- rekreacijskih građevina i površina (igrališta, bazeni i dr.) prema uvjetima iz stavka (5) ovog članka.

(9) Unutar zone R73 moguća je izgradnja ugostiteljsko- turističkih građevina tipa hotel (T1) i turističko naselje (T2), kapaciteta do 500 kreveta prema uvjetima iz članka 63. i 64. stavak (6) ovih Odredbi.«

Članak 22.

(1) U članku 84. stavku (1) u prvoj rečenici, iza riječi »naselja« dodaje se tekst: »i izdvojenog građevinskog područja«, a na kraju tablice u drugom se stupcu dodaje tekst »Jedriličarski klub« te u trećem stupcu oznaka »LS«.

(2) Na kraju članka dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Uvjeti uređenja površina i smještaja građevina iz stavka (1) ovog članka unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja utvrđuju se sukladno odredbama poglavlja 2.3.1.4. i 2.3.1.6. ovih Odredbi.«

Članak 23.

U članku 97. stavku (6) riječ »cesta« zamjenjuje se riječima »prometnih površina«.

Članak 24.

U članku 98. stavci (1) - (5) mijenjaju se i glase:

»(1) Izgradnja koja je dozvoljena ovim Planom razvija se uz prometne površine - postojeće i planirane javne ceste (državne, županijske i lokalne), postojeće i planirane nerazvrstane ceste koje služe za promet motornih vozila, a određene su Odlukom Grada Opatije te druge prometne površine sukladno ZPU-u i ovim Odredbama (prometna površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice).

(2) Svaka građevna čestica temeljem ovog Plana mora imati prometni pristup na jednu od navedenih prometnih površina iz stavka (1) ovog članka ili iznimno kao u stavku (3) i (4) ovog članka.

(3) Prometnim pristupom građevne čestice smatra se i kolni / kolnopješački pristup minimalne širine 4,5 m (iznimno prilikom rekonstrukcije postojeće građevine 3,0 m) i dužine do 100 m, u težim terenskim uvjetima nagiba do 17%, i s okretištem za komunalna i interventna vozila U područjima prostornih ograničenja postojećom izgradnjom i/ili nagiba većeg od 17% prometnim pristupom za individualne stambene građevine smatra se i kolno-pješačka površine najmanje širine 3,0 m i dužine do 50 m.

(4) Prilikom rekonstrukcije građevine koja nema ili ne može imati kolni pristupni put, prometnim pristupom smatra se i pješački put ili pješačke stube najmanje dozvoljene širine 1,50 m.

(5) Za nerazvrstane ceste iznimno se dozvoljava širina od 3,5 m uz osiguranje ugibališta za mimoilaženje vozila svakih 100 m, a minimalna širina za razvrstane ceste sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležne službe.«

Članak 25.

(1) U članku 104. stavku (2) na kraju se dodaje tekst koji glasi:

»Iznimno, u obuhvatu UPU-a 1 - naselje Opatija, u zoni javne garaže na k.č.br. 102/1 K.O. Opatija na etažama iznad obvezno poslovnog prizemlja, smije se izgraditi stambeni prostor.«

Članak 26.

(1) U članku 107. stavak (2) mijenja se i glasi:

»Na području Grad Opatije morske luke su:

a) luke otvorene za javni promet županijskog značaja: luka Opatija,

b) luke otvorene za javni promet lokalnog značaja: luka Volosko, luka Ičići i luka Ika,

c) luke posebne namjene:

-luke nautičkog turizma: marina Opatija- hotel »Admiral« (200 vezova) i Marina Ičići (400 vezova)

-sportska luka Jedriličarskog kluba »Opatija«.

(2) U stavku (3), iza riječi »postojećim« dodaje se tekst »i planiranim«.

(3) U stavku (4), iza teksta »Na prostoru luka« dodaje se tekst »otvorenih za javni promet«.

(4) Na kraju članka dodaje se novi stavak (8) koji glasi:

»(8) Lokacija sportske luke Jedriličarskog kluba »Opatija« određena je uz luku otvorenu za javni promet - luku Opatija. Površina kopnenog i akvatorijalnog dijela je cca 0,13 ha, a točne će se granice odrediti UPU-om. Veza s ostalim morem ostvaruje se preko akvatorija luke Opatija. Unutar zone sportske luke mogući su zahvati u akvatoriju te uređenje i izgradnja sadržaja na kopnu uz uvjet postojeće etažnosti (E=1) na jugozapadnom dijelu i do E=2 na ostalom dijelu. Dozvoljeno je povećanje kig-a do 20% zatečenog stanja.«

Članak 27.

U članku 108. stavak (3) mijenja se i glasi:

»(3) Točna lokacija i način uređenja površina za potrebe prometa helikoptera i hidroaviona odredit će se urbanističkim planovima uređenja i/ili idejnim projektom i lokacijskom dozvolom i neposrednom primjenom Plana.«

Članak 28.

U članku 109. stavci (4) i (5) mijenjaju se i glase:

»(4) Također je Planom predviđeno i lociranje novih baznih postaja mobilne telefonije kako bi se osigurala bolja pokrivenost signalom pri čemu koncesionari na području mobilnih telekomunikacijskih mreža za svoje potrebe izgrađuju infrastrukturu pokretnih telekomunikacijskih mreža. Izgradnja takvih građevina ulazi u red građevina od državne važnosti, jer prema Zakonu i Pravilniku o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži, područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice, te važnije plovne putove na unutrašnjim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske. Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih telekomunikacijskih mreža, grade se građevine takve telekomunikacijske infrastrukture na dotičnom području, uz poštivanje sljedećih uvjeta građenja:

A) Osnovne postaje pokretnih komunikacija koje se grade u građevinskim područjima osim na građevinama obrazovnih ustanova, dječjih vrtića i stambenim zgradama i na najmanje 50 m od njih:

-dozvoljava se izgradnja OP tipa A koji ne prelazi visinu građevine na koju se postavlja i OP tipa B1 visine 2 m iznad najviše točke građevine,

-dozvoljava se izgradnja OP tip B2 na ostalim građevinama od javnog i društvenog značaja, telekomunikacijskim građevinama, građevinama poslovne namjene i građevinama požarne zaštite visine 5 m od najviše točke građevine.

B) Osnovne postaje pokretnih komunikacija koje se grade izvan građevinskog područja:

-dozvoljava se izgradnja samostojećeg antenskog stupa visine do 60,0 m na minimalnoj udaljenosti 100,0 m od ruba građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja, ali i više od 100,0 m od zaštićenih povijesnih cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.

C) Osnovne postaje pokretnih komunikacija koje se grade u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene:

-dozvoljava se izgradnja samostojećeg antenskog stupa visine do 60,0 m u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene, na minimalnoj udaljenosti 100,0 m od ruba građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova građevinskog područja naselja, ali i više od 100,0 m od zaštićenih povijesnih cjelina i pojedinačnih kulturnih dobara prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i službe zaštite prirode.

(5) Građenje samostojećih antenskih stupova nije dopušteno:

-na arheološkim područjima i lokalitetima te povijesnim graditeljskim cjelinama,

-na zaštićenim područjima zaštićenim u kategoriji park prirode i regionalni park te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu. Iznimno, za izgradnju osnovnih postaja pokretnih komunikacija unutar područja Parka prirode Učka, osim uvjeta iz stavka (4) ovog članka, treba ishoditi posebne uvjete službe zaštite prirode,

-na vodnom dobru, i

-u građevinskim područjima naselja i izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja.«

Članak 29.

(1) U članku 112. stavak (7) mijenja se i glasi:

»U naseljima unutar ZOP-a, do izgradnje sustava javne kanalizacije, mogu se stambene i stambeno-poslovne građevine priključiti na individualne sustave kapaciteta do 10 ES na način prihvatljiv za okoliš.«

(2) U stavku (8) riječ »kondicioniranje« zamjenjuje se riječju »pročišćavanje«.

Članak 30.

U članku 149. stavak (6) mijenja se i glasi:

»Urbanističkim planovima uređenja za neuređene dijelove građevinskog područja potrebno je definirati i dimenzionirati sustav ulazno-izlaznih prometnica s neophodnim zaobilaznim brzim cestama.

Članak 31.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»(1) Za pojedine namjene i sadržaje, određeni su uvjeti posredne primjene Prostornog Plana kao smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja kojima se mogu propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno viši prostorni standardi, te se ne moraju planirati sve namjene koje su ovim Planom dane kao mogućnost.

(2) Odlukom o izradi pojedinog plana utvrdit će se njegov obuhvat te ciljevi i programska polazišta u odnosu na sadržajnu i fizičku strukturu te uvjete oblikovanja i zaštite.

(3) Urbanističkim planom uređenja odredit će se osobito:

-detaljna podjela područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu te područja i koncept urbane preobrazbe naselja ili dijelova naselja,

-prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene,

-razmještaj djelatnosti u prostoru,

-osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,

-mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,

-uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,

-zahvati u prostoru značajni za prostorno uređenje naselja ili izdvojenih područja izvan naselja,

-uvjeti uređenja i korištenja površina i građevina i

-zahvati u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća.

(4) Izradu planova treba temeljiti na:

-optimalizaciji gustoća naseljenosti i diferencijaciji između građenja u naseljima i na građevinskim područjima izvan naselja,

-osiguranju prostora javnih sadržaja,

-prije izgradnje neizgrađenih dijelova građevinskih područja ovim provedbenim dokumentima prostornog uređenja osigurati i izdvojiti prostor javnog interesa (komunikacije, javne površine, parkovne i rekreativne površine, zone središnjih funkcija),

-prije izgradnje neizgrađenih neuređenih dijelova građevinskih područja provedbenim dokumentima prostornog uređenja osigurati preduvjete za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom,

-lociranje građevina i trasa infrastrukture treba pri izradi provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji će se izrađivati temeljem ovog Plana osigurati u suradnji s javnim poduzećima koja su nositelji djelatnosti i gospodare infrastrukturnim sustavima.

(5) Područja donesenih i obvezne izrade novih urbanističkih planova uređenja utvrđuje se za:

UPU 1 - naselje Opatija,

UPU 2 - naselje Ičići,

UPU 3 - naselje Ika-Oprič,

UPU 5 - naselje Dobreć - dio (uključivo namjene T22, T29,
i R72),

UPU 6 - naselje Pobri - uključivo namjene K1 i R77,

UPU 9 - Zagrad za namjenu T23,

UPU 10-1 - Šavroni - Dujmić za namjenu T26,

UPU 10-2 - Šavroni - Dujmić za turističku zonu Sv.
Juraj T11,

UPU 11 - Slavići,

UPU 13 - naselja Travičići (uključivo namjena T25)

UPU 14 - Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići,

UPU 19 - proizvodno-zanatska zona I22 (na području
naselja Poljane),

UPU 20 - naselja Poljane - Menderi - Strmice (uključivo
T28 i groblje Poljane),

UPU 22 - rekreacijska zona Dobreć (R73)

UPU 23 - Špadići

UPU 24 - povijesna jezgra Veprinac s grobljem

UPU 25 - turistička zona uz naselje Katinići (T16).

(6) Na području obuhvata Plana na snazi su sljedeći urbanistički planovi uređenja:

UPU 1 - naselje Opatija, SN PGŽ 04/09, 56/12,

UPU 2 - naselje Ičići, SN PGŽ 01/09, 17/13,

UPU 3 - naselje Ika-Oprič, SN PGŽ 12/11,

UPU 5 -naselja Dobreć (uključivo namjena T22, T29 i R72) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica, SN PGŽ 50/12,

UPU 14 -Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići, SN PGŽ 37/ 11,

UPU 20 -naselja Poljane - Menderi - Stmice (UPU 20) SN PGŽ 28/12,

UPU 6 - naselja Pobri, SN PGŽ 15/12

UPU 13 - naselja Travičići , SN PGŽ 15/12.

(7) Ovim se Planom utvrđuje obvezna primjena važećih urbanističkih planova uređenja dok su na snazi pa i onda kada njihova izrada nije uvjetovana odredbama ZPU-a.«

Članak 32.

Poglavlje »9.1.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA - SMJERNICE I OBUHVATI« i članci 152. i 152.a. se brišu.

Članak 33.

U članku 154. riječ »DPU« se briše.

Članak 34.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorni plan provodi se posredno:

-izradom urbanističkih planova uređenja koja je obvezna za neuređene dijelove građevinskog područja utvrđene ovim Prostornim planom. Odlukom o izradi urbanističkog plana uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog plana od obuhvata određenog ovim Prostornim planom te se može odrediti obuhvat i za područje za koje obuhvat nije određen Prostornim planom;

-izradom urbanističkih planova uređenja za zahvate u prostoru za koje je ovim Prostornim planom propisana obvezna prethodna izrada urbanističkog plana uređenja;

-na području obuhvata važećih urbanističkih planova uređenja.

(2) Neposrednim provođenjem Prostornog plana omogućuje se:

-u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja, odnosno dijelu građevinskog područja za koji nije donesen ili nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, svaki zahvat u prostoru sukladan ovom Planu,

-iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka prije donošenja urbanističkog plana uređenja za postojeću se građevinu, koja nije suprotna namjeni propisanoj ovim Planom, može odobriti rekonstrukcija ili zamjenska gradnja primjenom odredbi članka 125., stavak 3., bez promjene oblika i veličine građevne čestice, uz uvjet da se bitno ne mijenja namjena i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine,

-izgradnja (izvan obuhvata obvezne izrade urbanističkih planova uređenja) i rekonstrukcija građevina komunalne, javne i druge infrastrukture (građevine prometa osim garaža i luka, telekomunikacija, elektroenergetike i plinoopskrbe vodoopskrbe i odvodnje),

-rekonstrukcija i održavanje postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljšanje uvjeta života i rada iz stavka (2) ovog članka smatra se:

-obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina u postojećim gabaritima,

-priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

-uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita za stambeni ili/i poslovni prostor,

-dogradnja sanitarnog čvora maksimalne površine 5 m2 i kotlovnice maksimalne površine 10 m2. Navedeni prostori se ne mogu prenamijeniti.

-rekonstrukcija (nadogradnja) potkrovlja ili mansardi na ravnim krovovima višestambenih zgrada unutar građevinskog područja naselja Opatija - GP 11 (stambeno naselje »Kosovo«), s visinom nadozida do 1,80 m za mansarde (koje se računaju u katnost) odnosno do 1,20 m za potkrovlje i maksimalnim nagibom krova 220. Nad ravnim krovom prislonjenih garaža višestambenih zgrada moguća je nadogradnja stambenog dijela bez povećanja broja stambenih jedinica i bez ograničenja dozvoljenog kis-a. Ove nadogradnje ne smiju onemogućiti djelovanje vatrogasne tehnike u slučaju požara.«

Članak 35.

Članak 160. mijenja se i glasi:

»Akti za provedbu izdaju se u skladu s planom koji važi na dan podnošenja zahtjeva za njegovo izdavanje.«

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-01/12

URBROJ: 2156/01-01-16-3

U Opatiji, 23.veljače 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr. sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=10006&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr