SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćen tekst Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 49/12) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije( »Službene novine« broj 37/15) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-04/13-08/1

URBROJ: 2170/1-01-01/04-16-93

Rijeka, 23. veljače 2016.

Predsjednik
Vojko Braut

O D L U K A
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU
RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), a posebice:

-otuđenje i terećenje nekretnina,

-način otuđenja i provođenja javnog natječaja,

-zasnivanje drugih prava na nekretninama.

Davanje u zakup i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Županije uređuje se posebnom Odlukom koju donosi Županijska skupština Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).

Članak 2.

Županijska skupština odnosno Župan upravljaju i raspolažu nekretninama u vlasništvu Županije, pažnjom dobrog domaćina na načelima zakonitosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti, a sukladno odredbama zakona koji se odnose na raspolaganje i upravljanje nekretninama, Statuta Županije i ove Odluke.

Županijska skupština odnosno Župan nekretninu u vlasništvu Županije, mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom ili ovom Odlukom nije drukčije određeno.

U slučaju da je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine donio Župan, a po javnom natječaju se postigne cijena nekretnine koja prelazi iznos do kojeg može raspolagati Župan, odluku o prodaji nekretnine donosi Županijska skupština.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na prodaju nekretnina, na odgovarajući način se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja nekretninama.

Članak 4.

Nekretninama u vlasništvu Županije može se raspolagati bez provođenja javnog natječaja, samo u slučajevima određenim posebnim zakonom.

Članak 5.

Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, razvrgnuće suvlasničke zajednice i darovanje nekretnina, te zakup nekretnina.

II. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 6.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Županije donosi Županijska skupština odnosno Župan u okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom Županije.

Javni natječaj se objavljuje na službenim web stranicama Županije, a u lokalnom dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Rok za dostavu ponuda računa se od dana objave obavijesti u lokalnom dnevnom tisku.

Članak 7.

Prije donošenja odluke o raspolaganju nekretninama početna cijena nekretnine utvrđuje se temeljem Procjembenog elaborata stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja. Procjembeni elaborat izrađuje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.

Članak 8.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina obvezno sadrži:

-oznaku i površinu nekretnine,

-početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po m2,

-iznos i način plaćanja jamčevine,

-rok za zaključenje ugovora,

-rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

-pravo Županijske skupštine ili Župana da poništi javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja po potrebi može sadržavati i druge elemente kao što su: podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni nekretnine, rok za podnošenje ponuda i sl.

Članak 9.

Tekst javnog natječaja obavezno sadrži:

-zemljišnoknjižnu oznaku i površinu nekretnine,

-početnu cijenu nekretnine izraženu u kunama po m2,

-namjenu nekretnine sukladno prostorno planskoj dokumentaciji,

-tko ima pravo sudjelovati u javnom natječaju,

-odredbu da se nekretninama raspolaže po načelu »viđeno - kupljeno«,

-rok za podnošenje i način dostave ponuda,

-odredbu da se danom predaje ponude smatra dan neposredne predaje ponude pisarnici Županije, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom,

-iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se uplaćena jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku,

-naznaku da se ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,

-naznaku da se uplaćena jamčevina obračunava u ukupan iznos kupoprodajne cijene,

-mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

-rok zaključenja ugovora,

-rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,

-mogućnost i vrijeme pregleda nekretnine,

-odredbu tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem,

-odredbu da će se u slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog najpovoljnijeg ponuditelja,

-odredbu da najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine,

-odredbu da će se tabularna isprava podobna za upis vlasništva kupca izdati nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti,

-način stjecanja posjeda,

-obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,

-odredbu o pravu Županijske skupštine ili Župana da poništi javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja,

-odredbu o pravu prodavatelja da može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 45 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine,

-dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,

-odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba do potpisivanja ugovora.

Javni natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o nekretnini sukladno odluci o raspisivanju javnog natječaja.

Članak 10.

Javni natječaj se provodi putem prikupljanja pisanih ponuda, koje se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom »ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI«

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u lokalnom dnevnom tisku.

Prilikom zaprimanja ponuda pristiglih na javni natječaj iz stavka 1. ovog članka, na zatvorenoj omotnici ponude obvezno se naznačuje datum i vrijeme zaprimanja.

Članak 11.

Potvrda o uplati jamčevine obvezni je i sastavni dio ponude pristigle na javni natječaj za prodaju nekretnina.

Otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za prodaju nekretnina, mora se provesti u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Članak 12.

Župan imenuje Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od pet članova (5), od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo obavlja slijedeće zadaće:

-priprema tekst javnog natječaja,

-otvara i pregledava pristigle ponude na objavljeni javni natječaj,

-utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja,

-sastavlja zapisnik o svom radu,

-obavlja i ostale poslove u svezi s provedbom javnog natječaja.

Ponuditelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj za prodaju nekretnina imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika.

Prije otvaranja pristiglih ponuda, utvrđuje se broj zaprimljenih ponuda, te identitet nazočnih ponuditelja ili njihovih opunomoćenika. Opunomoćenici su dužni predati Povjerenstvu valjanu punomoć.

Po utvrđenju činjenica iz stavka 5. ovog članka, pristupa se otvaranju ponuda a prema redoslijedu zaprimanja.Utvrđuje se da li su ponude pravovremene i potpune te se čita sadržaj svake valjane ponude.

Nepravovremene i nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost.

Zapisnik o radu Povjerenstva potpisuju prisutni predstavnici ponuditelja i članovi Povjerenstva.

Članak 13.

Povjerenstvo razmatra valjane ponude (pravovremene i potpune) usporedbom ponuđenih cijena za kupnju nekretnina, te utvrđuje koji je ponuditelj najpovoljniji.

Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i nudi barem početnu cijenu objavljenu u javnom natječaju.

Ako su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu koja je predmet prodaje, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je prva zaprimljena.

Članak 14.

Po okončanju postupka javnog natječaja, zapisnik o provedenom javnom natječaju, zajedno sa ponudom ponuditelja kojeg se predlaže prihvatiti kao najpovoljnijeg, Povjerenstvo putem upravnog odjela nadležnog za imovinu dostavlja Županu radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja kojem se prodaje nekretnina, ako odluku o prodaji nekretnina prema zakonu odnosno Statutu Županije donosi Župan.

U slučaju kada odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Županijska skupština, prijedlog odluke utvrđuje Župan.

Članak 15.

U slučaju da nitko ne dostavi ponudu u postupku javnog natječaja ili ponditelji ne ponude niti početnu cijenu, ponovit će se javni natječaj s istom početnom cijenom.

Ako se niti po sljedećem ponovljenom javnom natječaju nekretnina ne proda, Županijska skupština odnosno Župan ovisno o vrijednosti nekretnine može donijeti odluku o umanjenju početne cijene za 1/3.

Članak 16.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u roku iz članka 17. stavka 2. ove Odluke, gubi pravo na povrat jamčevine .

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Županijska skupština odnosno Župan može donijeti odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu ili poništiti javni natječaj.

Županijska skupština odnosno Župan donijet će odluku o poništenju javnog natječaja u slučaju kada se ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 17.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odnosno odluka o poništenju javnog natječaja dostavlja se svim ponuditeljima koji su podnijeli valjanu ponudu.

Župan će u ime Županije sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem i to u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 18.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako odlukom iz članka 8. stavka 1. podstavka 5. ove Odluke nije drugačije određeno.

Prodavatelj će kupcu iz stavka 1. ovog članka izdati tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu njegova vlasništva u zemljišnu knjigu, tek nakon plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora.

III. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

Članak 19.

Suvlasnička zajednica na nekretninama između Županije i drugih pravnih i fizičkih osoba ,razvrgnut će se fizičkom diobom kad je to moguće, odnosno isplatom ili zamjenom u slučajevima propisanim zakonom i po naknadi utvrđenoj po tržišnoj cijeni.

Članak 20.

Suvlasnička zajednica se može razvrgnuti dobrovoljno ili sudskim putem, ako nije što drugo određeno zakonom.

Članak 21.

Ne smatra se raspolaganjem nekretnine dioba suvlasničke zajednice kada se na jednoj ili više parcela među istim suvlasnicima imovina dijeli formiranjem dvije ili više nekretnina koje odgovaraju suvlasničkom omjeru suvlasnika u površini i položaju ili vrijednosti sukladno procijeni tržišne vrijednosti ili kada Županija dobiva više od svog suvlasničkog dijela, a bez obveze je plaćanja razlike u vrijednosti dijela koji se dobiva.

Članak 22.

Troškove izrade dokumentacije za provedbu razvrgnuća iz članka 19. ove Odluke snosi Županija, a ukoliko postupak razvrgnuća iniciraju drugi suvlasnici, oni snose troškove izrade potrebne dokumentacije.

IV. ZAMJENA NEKRETNINA

Članak 23.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, kada je to u interesu Županije.

Interes Županije osobito postoji kada se zamjenom nekretnina omogućava ili olakšava realizacija projekata Županije, omogućava daljnji gospodarski i/ili socijalni razvoj stanovnika koji žive na području Županije ili ako iz okolnosti pojedinog slučaja proizlazi da bi ponuđena zamjenska nekretnina bila korisnija za obavljanje djelatnosti Županije od nekretnine koju bi zamijenila.

Zamjena nekretnina provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

V. SLUŽNOST

Članak 24.

Stvarnu služnost na nekretninama u vlasništvu Županije može se zasnovati ako je to nužno za odgovarajuće korištenje nekretnine u čiju korist se osniva služnost (povlasna nekretnine) te ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje nekretnine u vlasništvu Županije (poslužna nekretnina).

O zasnivanju prava služnosti Župan i predlagatelj zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 25.

Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada po utvrđenoj tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

VI. PRAVO GRAĐENJA

Članak 26.

Na nekretnini u vlasništvu Županije može se osnovati pravo građenja u korist druge fizičke ili pravne osobe. Pravo građenja osniva se ugovorom između Županije kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja. Ugovor se sklapa u obliku ovršne isprave.

Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 godina.

Osnivanje prava građenja provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

Pravo građenja može se iznimno osnovati bez javnog natječaja i bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova kojima je Županija osnivač ili pretežiti vlasnik.

VII. ZALOŽNO PRAVO

Članak 27.

Osnivanje založnog prava (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Županije može se dozvoliti samo ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Županije, kao i u interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Županija osnivač ili pretežiti vlasnik.

VIII. ZAKUP ZEMLJIŠTA

Članak 28.

Zemljište u vlasništvu Županije može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja do privođenja namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom.

Zemljište iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup putem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

Članak 29.

Ugovor o zakupu zaključuje se u obliku ovršne isprave na rok duži od 5 godina.

Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drugačije određeno.

Za zakup zemljišta plaća se zakupnina u mjesečnom ili godišnjem iznosu, postignuta javnim natječajem.

Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Županiji u posjed zemljište slobodno od stvari i osoba

IX. DAROVANJE NEKRETNINA

Članak 30.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se darovati isključivo:

-Republici Hrvatskoj,

-jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

ako je to u interesu općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Postupak darovanja nekretnine se pokreće na inicijativu Županije ili na zahtjev zainteresirane pravne osobe iz stavka 1. ovog članka. U zahtjevu za darovanje nekretnine zainteresirana pravna osoba mora obrazložiti u koju svrhu namjerava koristiti predmetnu nekretninu.

Članak 31.

Opći gospodarski i socijalni interes iz članka 30. ove Odluke osobito postoji ako se nekretnine daruju u svrhu:

-ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata i sl.,

-ostvarenja projekata koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, društvenih domova, izgradnje spomen obilježja i memorijalnih centara, groblja, ustanova socijalne skrbi, provođenje programa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, izgradnja sportskih i drugih sličnih objekata i sl.,

-izvršenja obveza Županije.

Članak 31.a

Ugovor o darovanju nekretnine obavezno sadrži:

-podatak o tržišnoj vrijednosti nekretnine,

-namjenu za koju se nekretnina daruje,

-rok u kojem se svrha za koju se nekretnina daruje mora ostvariti ili obavezu obdarenika da se nekretnina privede namjeni u primjerenom roku,

-raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Županije, koja zabilježba otuđenja i opterećenja darovane nekretnine se mora upisati u zemljišnu knjigu,

-način stjecanja posjeda obdarenika,

-tabularna izjava obdarenika kojom dopušta da se, istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine, uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja,

-odredba kojom se obdarenik obvezuje da će snositi sve troškove vezane za sastavlanje ugovora i provedbu istog u zemljišnoj knjizi.

Ugovor može sadržavati i raskidnu klauzulu za slučaj da se darovana nekretnina ne koristi u skladu s namjenom radi koje je darovana odnosno ako se nekretnina ne privede namjeni u ugovorenom roku.

IX. KUPNJA NEKRETNINA

Članak 32.

Nekretnine se mogu stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Županije.

Županija na temelju utvrđenih stvarnih potreba stječe vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama uz uvjet da su osigurana financijska sredstva u Proračunu Županije.

Prije kupnje nekretnine za svrhu iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se tržišna vrijednost nekretnine sukladno članku 7. ove Odluke.

Odluku o kupnji donosi Županijska skupština odnosno Župan ovisno o vrijednosti nekretnine.

Nadležno tijelo iz stavka 4. ovog članka ne može donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od one utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Županijska skupština može donijeti odluku o kupnji nekretnine i po cijeni većoj od tržišne cijene, kad ocijeni da je to u interesu Županije.

Članak 32.a

U slučajevima kada na temelju posebnog zakona Županija ostvaruje pravo prvokupa na nekretninama, dužna je prije donošenja odluke o korištenju prava prvokupa utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine sukladno članku 7. ove Odluke.

Županijska skupština odnosno Župan, ovisno o vrijednosti nekretnine ne može koristeći pravo prvokupa donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Županijska skupština u slučajevima korištenja prava prvokupa može donijeti odluku o kupnji nekretnine i po cijeni većoj od utvrđene tržišne cijene, kad ocijeni da je to u interesu Županije.

X. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE I DRUGIH OSOBA

Članak 32.b

Tijela županijske uprave koriste nekretnine Županije za redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Županija može dati nekretnine na korištenje i drugim tijelima korisnicima županijskog Proračuna uz simboličnu naknadu koju utvrđuje Župan, na njihov obrazloženi zahtjev. O korištenju nekretnina se sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Ukoliko Županija nema na upravljanju nekretnine za ostvarivanje potreba korisnika iz stavka 1. ovoga članka, može kupiti ili uzeti u zakup nekretnine u skladu s potrebama županijske uprave.

Članak 32.c

Županija može dati na korištenje nekretnine bez provedbe javnog natječaja uz simboličnu naknadu koju utvrđuje Župan, Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima čiji je jedini osnivač i vlasnik Županija, obrazovnim, kulturnim i socijalnim institucijama i ustanovama kojima je Županija jedan od osnivača ili suosnivač zajedno s Republikom Hrvatskom i jedinicama lokalne samouprave, ako je svrha korištenja od posebnog značaja za kulturni, socijalni i obrazovni razvoj Županije.

O korištenju nekretnina se sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

XI. PLANIRANJE I VOĐENJE EVIDENCIJA NEKRETNINA

Članak 33.

Registar nekretnina Županije (u daljnjem tekstu: Registar) je sveobuhvatna evidencija nekretnina u vlasništvu ili na upravljanju Županije.

Registar se vodi u elektronskom obliku. U Registar se osobito unose podaci koji se odnose na imovinsko pravno stanje nekretnine, te namjenu, vrstu, stanje i funkciju iste.

Registar vodi i redovito ažurira upravno tijelo nadležno za imovinu.

Način uspostave, sadržaj, oblik i vođenje Registra propisuje Župan posebnim aktom.

Članak 33.a

Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja) određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja nekretninama u vlasništvu ili na upravljanju Županije.

Plan upravljanja donosi Župan za razdoblje od godinu dana najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Upravno tijelo nadležno za imovinu dužno je do kraja ožujka tekuće godine dostaviti Županu na usvajanje izvješće o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Završna odredba iz Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 49/12)

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Završna odredba iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije(»Službene novine« broj 37/15)

Članak 35.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr