SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćen tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07), Ispravak Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 47/07), Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 48/09) i Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 32/15) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-04/13-08/1

URBROJ: 2170/1-01-01/04-16- 94

Rijeka, 23. veljače 2016.

Predsjednik
Vojko Braut

O D L U K A
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »ZAVOD
ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-
GORANSKE ŽUPANIJE«
(pročišćeni tekst)

I. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Zavod).

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Splitska 2.

Članak 2.

Osnivač Zavoda je Primorsko-goranska županija, u Rijeci, Adamićeva 10.

II. DJELATNOST ZAVODA

Članak 3.

Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

-izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,

-izradu izvješća o stanju u prostoru,

-vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,

-pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

-pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

-druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno Županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan.

Pored poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje Županije.

III. TIJELA ZAVODA

Članak 4.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

-Statut Zavoda,

-poslovnik o svom radu,

-godišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršavanje,

-godišnji financijski plan,

-godišnji obračun,

-odluku o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ili druge imovine ustanove do iznosa utvrđenog ovom Odlukom, a iznad tog iznosa uz suglasnost Župana,

-akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda,

-akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika

-akt o radu i raspodjeli plaća zaposlenika te druge opće akte određene Statutom Zavoda,

-raspisuje natječaj za izbor ravnatelja Zavoda,

-odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovom Odlukom i Statutom Zavoda, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Zavodom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja Zavoda.

Akti iz stavka 2. podstavak 1., 3. i 4. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Župana.

Upravno vijeće dužno je Županu dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Upravno vijeće čine predsjednik i dva člana koje imenuje Župan.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 7.

Način rada i donošenje akata Upravnog vijeća uredit će se Statutom Zavoda i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj Zavoda je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a istekom mandata može biti ponovo imenovan.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Zavoda.

Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj Zavoda, način njegova izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja pobliže se određuju Statutom Zavoda.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, organizira i vodi poslovanje, organizira i vodi stručni rad Zavoda, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Zavoda, te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom Zavoda.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Zavoda u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine Zavoda.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 200.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiranju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz suglasnost Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može odlučiti o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju prav nih poslova, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos utvrđen stavkom 5. ovoga članka Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost Župana.

U vezi s obavljanjem propisane djelatnosti, ravnatelj je ovlašten sklopiti pravne poslove kojima ostvaruje prihod Zavoda, a čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna, a iznad te vrijednosti uz suglasnost Župana.

IV. IMOVINA ZAVODA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2008.godinu.

Sredstva za djelatnost Zavoda osiguravaju se:

-iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije,

-iz sredstava ostvarenih obavljanjem propisane djelatnosti kojima se ostvaruje prihod Zavoda u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravno područje prostornog uređenja,

-iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije ostvaruju se na temelju odobrenih programa.

Članak 12.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda, a odluku o raspolaganju s dobiti donosi Upravno vijeće.

Članak 13.

Za obveze u poslovanju Zavod odgovara cijelom svojom imovinom.

Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

V. OPĆI AKTI ZAVODA

Članak 14.

Zavod ima Statut koji donosi Upravno vijeće uz suglasnost Župana.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Zavoda, međusobna prava i obveze osnivača i Zavoda, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti Zavoda.

Zavod ima i druge opće akte sukladno zakonu, ovoj Odluci i Statutu Zavoda.

VI. JAVNOST RADA ZAVODA

Članak 15.

Rad Zavoda je javan.

O javnosti rada Zavoda skrbi ravnatelj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Završneodredbe iz Odluke o osnivanjuJavne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07)

Članak 16.

Županijsko poglavarstvo imenovat će članove Upravnog vijeća u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 17.

Upravno vijeće Zavoda u roku od 15 dana od dana imenovanja, donijet će Statut Zavoda.

Članak 18.

Županijsko skupština imenovat će privremenog ravnatelja Zavoda koji će obaviti pripreme za početak rada Zavoda, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova.

Članak 19.

Upravno vijeće Zavoda će u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Zavoda u roku od 30 dana od upisa u sudski registar donijeti akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda, akt o radu i raspodjeli plaća, akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika i druge opće akte određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom Zavoda, te raspisati natječaj za ravnatelja Zavoda.

Članak 20.

Zavod započinje s radom nakon upisa u sudski registar, a istog dana prestaje s radom upravno tijelo Županijski zavod za i održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije.

Danom početka rada Zavod preuzima službenike, poslove, uredsku i drugu opremu, te arhiv Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije.

Sa preuzetim službenicima zaključit će se ugovori o radu u roku od 15 dana od stupanja na snagu akta o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Završne odredbe iz Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 48/09)

Članak 22.

Upravno vijeće imenovano zaključkom Županijskog poglavarstva od 29. studenoga 2007. godine (Klasa: 022- 04/07-03/31, Ur. broj: 2170/1-04-01-07-11) nastavlja s radom do isteka mandata.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Završne odredbe izOdluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 32/15)

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 17/15).

Članak 25.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=965&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr