SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

9.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 28. siječnja 2016. godine (KLASA: 342-01/16-02/8, URBROJ: 2170/1-07-02/3-16-3) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela je

O D L U K U
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott,
Grad Kraljevica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na k.č. 4050/3 i 4050/6, te dio k.č. 4029/1 sve k.o. Kraljevica i akvatorij ispred navedenih čestica. U koncesiju se daje 6.937 m2 od čega se 3.960 m2 odnosi na prirodnu plažu (1.228 m2 kopna i 2.732 m2 mora), 2.927 m2 na uređenu plažu (1.149 m2 kopna i 1.778 m2 mora), te 50 m2 za postojeći ugostiteljski objekt s terasom.

Područje koje se daje u koncesiju određeno je Gauss- Krugerovim koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-16

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr