SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 4. Četvrtak, 25. veljače 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju članka 28., stavka 2., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 37/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2015/S 01K-0039783), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28., stavak 2., Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 17. prosinca 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 37/15 - u daljnjem tekstu: Odluka).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski, dana 30. prosinca 2015. godine u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« pod brojem 2015/S 01K-0039783 objavljena je Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 2. veljače 2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko - goranske županije, Rijeka, Slogin Kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda, pa se pozivom na članak 28., stavak 2., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-10

Rijeka, 25. veljače 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr