SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 3. Srijeda, 10. veljače 2016.
GRAD OPATIJA

3.

Grad Opatija, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić,

Općina Lovran, koju zastupa načelnik Alan Sanković,

Općina Matulji, koju zastupa povjerenik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Alen Host,

Općina Mošćenička Draga, koju zastupa načelnik Ratko Salamon, dr. med.

kao suosnivači Javne vatrogasne postrojbe Opatija,

Javna vatrogasna postrojba Opatije (kao poslodavac), koju zastupa zapovjednik Gordan Filinić s jedne strane

i

Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikalna podružnica JVP Opatija (u daljnjem tekstu: Sindikat), koju zastupa povjerenik Sindikalne podružnice Marino Brnčić, s druge strane

zaključili su u Opatiji 26.1.2016. godine, sljedeći

A N E K S broj IV

KOLEKTIVNOM UGOVORU
za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 19. rujna 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/12 - u nastavku teksta: Kolektivni ugovor), Aneks broj 1 tom Ugovoru od 31. prosinca 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/13- u nastavku teksta: Aneks broj 1), Aneks broj 2 tom ugovoru od 25. studenog 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/ 13- u nastavku teksta: Aneks broj 2) te Aneks broj 3 tom ugovoru od 29. prosinca 2014. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/14-u nastavku teksta: Aneks broj 3).

Ugovorne strane su suglasne da u dosadašnjem razdoblju primjene Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

U članku 2. Kolektivnog ugovora dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Prava koja su uređena odredbama ovog Ugovora a vrijede za bračnog druga, odnose se na izvanbračnog druga i životnog partnera.

Izrazi koji se u ovom Ugovoru koriste za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno te se odnose na muške i ženske osobe.«

Članak 3.

U članku 3. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale, niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati, ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. Kolektivnog ugovora riječ »pismena« zamjenjuje se s riječi »pisana«.

Članak 5.

U članku 16. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pravo na plaću i druga materijalna prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i slično) koja se primjenjuju na radnike sukladno odredbama ovog Kolektivnog ugovora utvrđuju se i isplaćuju razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlen.«

Članak 6.

U članku 17. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prekovremeni rad pojedinog radnika može trajati duže od 180 sati godišnjeg zakonskog ograničenja ali ne smije trajati duže od 250 sati godišnje.«

U istom članku stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U istom članku stavku 4. riječ »ga« zamjenjuje se s riječi »ih«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 6. Kolektivnog ugovora riječi »hitnog prekovremenog rada« zamjenjuju se riječima »prijeke potrebe za radom zaposlenika«.

Članak 8.

U članku 22. Kolektivnog ugovora riječi »puno radno vrijeme« zamjenjuju se riječima »najmanje šest sati dnevno«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. Kolektivnog ugovora broj »18« zamjenjuje se brojem »20«.

U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.«

Članak 10.

U članku 27. d) Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»s obzirom na posebne socijalne uvjete

-roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim
maloljetnim djetetom (smatra se dijete do 18. godine života) 2 dana

-roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako
daljnje maloljetnodijete još po 1 dan

-samohranom roditelju maloljetnog djeteta 3 dana

-roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta
s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 3 dana

-osobi s invaliditetom 3 dana»

U istom članku slovo »c)« ispred »s obzirom na ostvarene rezultate rada« zamijenjuje se s »e)«.

Članak 11.

U članku 29. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.«

Članak 12.

U članku 32. Kolektivnog ugovora riječi »svakom pojedinom radniku izdaje se rješenje« zamjenjuju se riječima »za svakog pojedinog radnika donosi se odluka«.

Članak 13.

U članku 33. Kolektivnog ugovora riječ »rješenje« zamjenjuje se s riječi »odluke«.

Članak 14.

Članak 34. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dijelovima ako je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od 10 dana.

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 10radnih dana neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor ako ne postigne drugačiji pisani dogovor sa zapovjednikom.

Radnik koji je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju kraćem od 10 dana, može taj dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.«

Članak 15.

Članak 35. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Neiskorišteni godišnji odmor radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine a sukladno općim propisima o radu.«

Članak 16.

U članku 38. stavku 3. Kolektivnog ugovora riječ »zaposlenja« zamjenjuje se s riječi »stanovanja«, riječi »kao i dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja« brišu se.

Članak 17.

U članku 39. stavku 1. alineje 3. i 4. Kolektivnog ugovora mijenjaju se i glase:

»-smrti člana uže obitelji (supružnik, dijete, roditelj,
očuh i maćeha, brat ili sestra, pastorčad i posvojenici, dijete bez roditelja uzeto na uzdržavanje, posvojitelj
i osoba koju je prema zakonu radnik dužan
uzdržavati) 5 radnih dana

-smrti djeda ili bake, unuka, roditelja supružnika,
snahe ili zeta, ostalih srodnika u pravoj liniji i
njihovih supružnika 2 radna dana

U istom članku i stavku, alineje 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»-nastup na kulturnim i sportskim priredbama
2 radna dana

-sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima,
obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr. 2 radna dana

U istom članku i stavku, alineja 12. mijenja se i glasi:

»za svako dobrovoljno davanje krvi 2 radna dana«

U istom članku dodaje se stavak 5. koji glasi:

»U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.«

Članak 18.

U članku 41. Kolektivnog ugovora riječ »pismenog« zamjenjuje se s riječi »pisanog«.

Članak 19.

Članak 42. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako okolnost iz članaka 39. ovoga Ugovora nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), radnik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju, osim u slučaju smrtnog slučaja i dobrovoljnog davanja krvi.«

Članak 20.

U članku 43. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Neplaćeni dopust može se odobriti za:

-pripremanje i polaganje ispita u srednjoj školi,
do 5 dana

-pripremanje i polaganje ispita u višoj školi ili na fakultetu, do 10 dana

-sudjelovanje na stručnim seminarima i savjetovanjima, do 5 dana

-pripremanje i polaganje ispita zbog stjecanja posebnih znanja i vještinam (učenje stranih jezika, informatičko obrazovanje i dr.) do 2 dana

U istom članku dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 21.

U članku 44. Kolektivnog ugovora iza riječi »odnosa« dodaju se riječi »ili u vezi s radnim odnosom«.

Članak 22.

U članku 46. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»U slučaju kada radnik daje otkaz dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od 30 dana, ako s poslodavcem ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.«

U istom članku stavku 2. riječ »podaci« zamjenjuje se s riječi »zadaci«.

U istom članku stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radnik kojem prestaje radni odnos zbog poslovno uvjetovanog otkaza, ima pravo na otpremninu u visini jedne njegove prosječne neto mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža u JVP Opatija i pravnim prednicima.«

U istom članku stavak 5. mijenja se i glasi:

»Otpremnina iz stavka 3. ovog članka isplatit će se radniku posljednjeg dana radnog odnosa.«

U istom članku dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Pravo na otpremninu iz stavka 3. ovog članka ostvaruje radnik nakon dvije godine neprekidnog radnog odnosa kod poslodavca.«

Članak 23.

U članak 47. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na neto otpremninu u iznosu od tri njegove prosječne neto plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.«

Članak 24.

U članku 50. stavak 5. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.«

Članak 25.

Članak 52. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane obvezuju se svake godine u rujnu započeti, a najkasnije do donošenja proračuna za iduću godinu završiti pregovore o osnovici za izračun plaće u idućoj godini.«

Članak 26.

Članak 53. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»O osnovici za obračun plaće strane Ugovora sklapaju sporazum.«

Članak 27.

Članak 54. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Pod pojmom prosječna neto plaća iz ovog Ugovora podrazumijeva se prosječna mjesečna neto plaća isplaćena po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca.«

Članak 28.

U članku 56. stavak 2. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako radnik radi na blagdane,te neradne dane utvrđene zakonom ima pravu na plaću uvećanu za 100%.«

U istom članku stavku 5. iza zagrade dodaju se riječi:

»te se u tom slučaju donosi odluka u kojoj se navodi broj i vrijeme korištenja slobodnih dana, kao i vrijeme kad je taj prekovremeni rad ostvaren«.

U istom članku stavak 7. briše se.

Članak 29.

Članak 57. Kolektivnog ugovora briše se.

Članak 30.

U članku 60. stavku 4. Kolektivnog ugovora riječ »pismeno« zamjenjuje se s riječi »pisano«.

Članak 31.

U članku 61. alineja 1. Kolektivnog ugovora briše se.

U istom članku alineje 2.- 5. postaju 1.-4.

U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.«

Članak 32.

Članak 62. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako je radnik odsutan s rada zbog bolovanja prva 42 dana, za invalide rada prvih 7 dana, pripada mu naknada plaće u visini 95% od osnovice za naknadu plaće koja se utvrđuje prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Ako je radnik odsutan s rada 43 dana i duže, za invalide rada 8 dana i duže pripada mu razlika između naknade za bolovanje koje prima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i visine naknade iz stavka 1. ovoga članka, ali najduže još 30 dana.

Slučajevi u kojima naknada plaće iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće utvrđeni su propisima o zdravstvenom osiguranju.«

Članak 33.

U članku 63. stavku 2. Kolektivnog ugovora riječi »s isplatom plaće za svibanj« zamjenjuju se riječima »najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora«.

U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Radnik koji ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, ostvaruje pravo na isplatu regresa razmjerno broju mjeseci provedenih na radu u godini za koju ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.«

U istom članku dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 34.

Članak 64. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u JVP Opatija i to za navršenih:

-10 godina 0,5 prosječne mjesečne neto plaće,

-15 godina 1,0 prosječna mjesečna neto plaća

-20 godina 1,5 prosječne mjesečne neto plaće,

-25 godina 2,0 prosječne mjesečne neto plaće,

-30 godina 2,5 prosječne mjesečne neto plaće,

-35 godina 3,0 prosječne mjesečne neto plaće,

-40 godina 3,5 prosječne mjesečne neto plaće.

Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada iz stavka 1. ovoga članka tijekom godine u kojoj je stekao pravo na isplatu, a najranije 30 dana prije stjecanja prava na isplatu.

U radni staž radnika uračunava se i staž kojeg je radnik proveo na radu kod pravnog prednika JVP Opatija, uz uvjet da nije došlo do prekida u radnom stažu.«

Članak 35.

Članak 65. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Član kućanstva radnika ima pravo na potporu u slučaju:

-smrti radnika 5 prosječnih mjesečnih

koji izgubi život u obavljanju neto plaća

ili u povodu obavljanja rada

-smrti radnika troškovi pogreba u
visini stvarnih
troškova,

a najviše do 2
prosječne mjesečne
neto plaće

Radnik ima pravo na pomoć u slučaju smrti supružnika, djeteta, roditelja, očuha ili maćehe, pastorčadi, posvojenika i posvojitelja u visini 1 prosječne mjesečne neto plaće.

Radnik ima pravo na potporu, jedanput godišnje, po svakoj osnovi u slučaju:

-bolovanja dužeg od 90 dana kao posljedica operativnog zahvata ili dugotrajnih terapija (kemoterapija, zračenja i sl.) 1 prosječna mjesečna neto plaća,

-nastanka teškog invaliditeta na radu radnika
2 prosječne mjesečne neto plaće,

-nastanka teškog invaliditeta radnika, maloljetnog djeteta ili supružnika radnika1 prosječna mjesečna neto plaća,

-za otklanjanje posljedica elementarne nepogode
1 prosječna mjesečna neto plaća

- za rođenje djeteta 1 prosječna mjesečna plaća

Teškim invalidom u smislu ovog članka smatra se osoba s utvrđenim fizičkim ili mentalnim invaliditetom višim od 70%, što dokazuje rješenjem nadležne službe.

Radnik, dijete ili supružnik ostvaruje pravo na pomoć, jedanput tijekom kalendarske godine, za operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala rješavanje kojih nije pokriveno osnovnim, privatnim ni dopunskim zdravstvenim osiguranjem, uz mišljenje nadležnog liječnika u visini stvarnih troškova, a najviše do visine 2 prosječne mjesečne neto plaće.«

Članak 36.

Članak 66. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane sporazumne su da će se djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece radnika koji je izgubio život u obavljanju ili u povodu obavljanja rada, mjesečno isplatiti pomoć i to:

-za dijete predškolskog uzrasta 50% prosječne mjesečne neto plaće,

-za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70% prosječne mjesečne neto plaće,

-za dijete do redovno završene srednje škole 90% prosječne mjesečne neto plaće.

Maksimalan mjesečni iznos koji mogu primati osobe iz stavka 1. je 8.000,00 kuna bez obzira na broj djece i uzrast djece.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na pomoć ako ne ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu po osnovi smrti radnika.

Članak 37.

Članak 67. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Za radnika, koji u obavljanju ili povodom obavljanja vatrogasne djelatnosti izgubi život, troškovi sahrane podmirit će se sukladno članku 28. Zakona o vatrogastvu.

U slučaju smrti radnika, koji izvan obavljanja vatrogasne djelatnosti izgubi život, obitelj radnika ima pravo na naknadu za pokriće troškova pogreba u visini stvarnih troškova, ali najviše do visine dvije prosječne mjesečne neto plaće.«

Članak 38.

Člank 68. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ugovorne strane sporazumne su da će poslodavac radniku za svako dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava 15 i manje godina starosti u prigodi Dana svetog Nikole isplatiti iznos u visini maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez, najkasnije do 5. prosinca tekuće godine.

Pravo na isplatu ima roditelj preko kojeg je dijete zdravstveno osigurano ukoliko su oba zaposlenici ustanove na koje se primjenjuje ovaj kolektivni ugovor odnosno ukoliko je jedan roditelj zaposlenik Grada Opatije ili druge ustanove Grada Opatije koja ostvaruje pravo na dar djetetu iz stavka 1. ovog članka.

Pravo na isplatu iznosa iz stavka 1. ovog članka ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan isplate.«

Članak 39.

U članku 69. Kolektivnog ugovora dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Pravo na isplatu božićnice ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan kada se isplaćuje božićnica i to razmjerno broju mjeseci provedenih u radnom odnosu«.

Članak 40.

Članak 70. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»USKRSNICA

Radnicima u JVP Opatija povodom Uskrsa pripada uskrsnica.

Uskrsnicu određuje Upravno vijeće.

Pravo iz stavka 1. ima radnik koji je u radnom odnosu u ustanovi minimalno šest mjeseci i na dan ostvarivanja prava«.

Članak 41.

U članku 71. stavku 1. alineja 2. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»- dnevnica u visini maksimalnog iznosa na koji se prema posebnim propisima kojim se utvrđuju naknade, potpore, nagrade, dnevnice i druga primanja na koja se ne plaća porez,«

Članak 42.

Članak 72. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radniku upućenom na službeno putovanje u inozemstvo pripada dnevnica u visini iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez, naknada prijevoznih troškova i naknada troškova noćenja na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.«

Članak 43.

Članak 75. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Svakom radniku bit će isplaćena naknada troškova prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom u 100% visini troškova izdataka prema cijeni mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

U slučaju kada radnik odsustvuje s posla radi korištenja godišnjeg odmora, bolovanja i sl., naknada za prijevoz isplatiti će se srazmjerno broju dana provedenim na poslu u tom mjesecu.

U slučaju kada radnik radi potrebe posla mora dolaziti na radno mjesto izvan svoje smjene, naknada za prijevoz isplatiti će mu se srazmjerno broju dolazaka na posao u tom mjesecu.

Pravo na naknadu troškova prijevozanema radnik koji ima službeno vozilo u stalnom korištenju.

U slučaju kada se, uslijed promjene mjesta prebivališta ili promjene mjesta rada, tijekom mjeseca, promjene uvjeti za određivanje visine naknade za prijevoz (druga prijevozna zona) naknada se utvrđuje srazmjerno broju dana i visini mjesečne karte po pripadajućoj zoni ili relaciji.

Naknada troškova prijevoza isplaćuje se u roku iz članka 58. Kolektivnog ugovora.«

Članak 44.

Članak 76. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ako je radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, ima pravo na naknadu stvarnih troškova u najvišem iznosu na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.«

Članak 45.

U članku 81. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu.«

Članak 46.

U članku 88. Kolektivnog ugovora riječ »pismenom« zamjenjuje se s riječi »pisanom«.

Članak 47.

U članku 89. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako sindikat ne dostavi mišljenje u roku od 5 dana, postupak se nastavlja bez razmatranja mišljenja Sindikata.«

Članak 48.

U članku 90. stavak 4. Kolektivnog ugovora briše se.

Članak 49.

U članku 95. stavku 2. alineji 3. Kolektivnog ugovora riječi »koje za radnik« zamjenjuju se sa riječima »za radnika»

U istom članku stavku 3. riječ »pismeno« zamjenjuje se sa riječi »pisano«.

U istom članku stavku 4. iza riječi »primjedbe« dodaje se zarez i riječi »u protivnom se smatra da Sindikat nema primjedbi na planiranu odluku«.

Članak 50.

U članku 96. alineje 3. i 4. Kolektivnog ugovora brišu se.

U istom članku alineja 5. postaje alineja 3.

Članak 51.

U članku 98. alineja 1. Kolektivnog ugovora briše se.

U istom članku alineje 2.-6. postaju alineje 1.-5.

Članak 52.

U članku 99. stavku 1. Kolektivnog ugovora riječi »jednu godinu« zamjenjuju se riječima »šest mjeseci«.

Članak 53.

U članku 100. stavka 1. i 2. Kolektivnog ugovora brišu se.

U istom članku stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Članak 54.

U članku 107. Kolektivnog ugovora riječi »najmanje tri« zamjenjuju se riječima »najkasnije pet«.

U istom članku stavku 2. iza riječi »mjesto»dodaju se riječi »način provedbe,«.

Članak 55.

Članak 109. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Najkasnije na dan najave štrajka, Sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se za vrijeme trajanja štrajka rad ne smije prekidati.

Na prijedlog poslodavca, sindikat i poslodavac sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Pravila sadrže osobito odredbe o poslovima i broju radnika koji će ih obavljati za vrijeme štrajka sa ciljem da se omogući nužni rad i obnavljanje rada neposredno nakon završetka štrajka te obavljanje poslova koji su prijeko potrebni radi sprječavanja ugrožavanja života, zdravlja ili osobne sigurnosti pučanstva.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne sporazum u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga poslodavca Sindikatu, pravila će utvrditi arbitraža sastav koje se utvrđuje odgovarajućom primjenom članka 102. ovoga Ugovora.

Pravila je arbitraža dužna donijeti u roku od 15 dana od dana pokretanja arbitražnog postupka.

Ako poslodavac nije predložio utvrđivanje poslova iz stavka 1. ovog članka do dana okončanja postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može se pokrenuti do dana okončanja štrajka.«

Članak 56.

Članaka 115. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju Zajedničku komisiju u roku od mjesec dana od stupanja na snagu Ugovora.

Komisija ima šest članova, od kojih svaka ugovorna strana imenuje tri. Dva predstavnika imenuje gradonačelnik Grada Opatije, a trećega sporazumno ostali osnivači JVP Opatija.

Komisija donosi pravilnik o radu.

Komisija donosi sve odluke većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Komisije.

Predsjednika Komisije biraju ugovorne strane naizmjenično između sebe, svakih 12 mjeseci.

Ugovorne su se strane dužne pridržavati danog tumačenja.

Sjedište Komisije je pri upravnom tijelu Grada Opatija nadležnom za kadrovske poslove.

Do imenovanja nove Komisije, njene poslove obavlja postojeća Komisija.

Komisija je zadužena za tumačenje odredaba Ugovora, daje prijedloge za izmjenu spornih članaka, prati izvršenje Ugovora a u slučaju kršenja njegovih odredbi izvještava strane Ugovora.

Ugovorne strane razmotrit će slučajeve sustavnog kršenja Ugovora radi preveniranja mogućih sudskih sporova i odrediti mjere za njegovu provedbu.

Komisija je dužna na pisani zahtjev za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.«

Članak 57.

U članku 117. stavak 3. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»U vremenu dok se ne potpiše novi Ugovor ostaju na snazi odredbe ovoga Ugovora kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa, a najduže 3 mjeseca od isteka roka na koji je sklopljen, odnosno isteka otkaznog roka.«

Članak 58.

U članku 119. Kolektivnog ugovoradodaje se stavak 3. koji glasi:

»Razlog za otkaz su promijenjene okolnosti koje nisu postojale, niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, a radi kojih jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati ili bi joj bilo izuzetno otežano.«

Članak 59.

Članak 121. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Svaka stranka podmiruje svoje troškove u svezi s izradom ovog Ugovora.«

Članak 60.

Radnik koji je do početka primjene ovog Aneksa Ugovora stekao pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za neprekinuti radni staž ostvaren u JVP Opatija, zadržava stečeni koeficijent složenosti poslova radnog mjesta bez daljnjeg uvećanja po toj osnovi, i to za navršenih:

od 25 do 29 godina 2%,

od 30 do 34 godine 3%,

od 35 i više godina 4%.

Osobe koje su do početka primjene ovog Aneksa Ugovora počele ostvarivati pomoć sukladno odredbama čl. 66. Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija (SN P-GŽ 44/12) zadržavaju stečena prava propisana dosadašnjim člankom 66. Kolektivnog ugovora.

Članak 61

Iznimno od čl. 71. stavka 1. alineje 2. Kolektivnog ugovora, u 2016. godini svakom radniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini od 50% maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Članak 62.

Ostali uglavci ugovora ostaju neizmjenjeni.

Članak 63.

Ovaj Aneks stupa na snagu i primjenjuje se od dana potpisivanja.

Aneks se sklapa u 14 jednakih primjeraka, svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu na registraciju.

Aneks će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

ZA SINDIKAT ZA GRAD OPATIJU

Marino Brnčić, v.r. Ivo Dujmić, v.r.

ZA JVP OPATIJA ZA OPĆINU LOVRAN

Gordan Filinić, v.r. Alan Sankov ić, v.r.

ZA OPĆINU MATULJI

dr. sc. Alen Host, v.r.

ZA OPĆINU MOŠĆENIČKA DRAGA

Ratko Salamon, dr. med, v.r.

KLASA: 112-10/15-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-16-2


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr