SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02) i članka 11. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02), Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. studenoga 2015. donijelo je

S T A T U T
VIJEĆA SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (u daljem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima te načinu odlučivanja.

Statut sadrži i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranskežupanije.

Naziv Vijećana jezik u slovenske nacionalne manjine je: Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranskežupanije.

Sjedište Vijeća je u Rijeci, Podpinjol 43

Vijeće djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može s najmanje još jednim vijećem osnovanim na području Primorsko-goranske ili neke druge županije osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

Vijeće može pristupiti koordinaciji vijeća nacionalnih manjina.

Članak 4.

Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodnoi spisan punim nazivom, a u sredini je pečata je oznaka sjedištaVijeća.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravo dobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicamaVijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

8) II. DJELOKRUG VIJEĆA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se:

-predlaganje mtijelima jedinice samoupravemjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujuć i davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

-isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;

-obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;

-davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini na mijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

-organiziranjem savjetovanja,

-kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom radaVijeća.

Članak 7.

Prava i obveze članova Vijeća su:

-da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

-da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

-da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

-da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

III. TIJELA VIJEĆA I RAD VIJEĆA

Članak 8.

Tijela Vijeć2a su;

1. Predsjednik Vijeća

2. Zamjenik predsjednika Vijeća

Vijeće može, osim Komisije osnovane ovim Statutom, posebnom odlukom osnovati i druga tijela.

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika Vijeća, zamjenika predsjednika Vijeća i članova tijela može dati najmanje 1/6 članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi tijela biraju se i razrješavaju većinom glasova svih članova Vijeća.

Tijela imaju tri člana koji se biraju iz reda članova Vijeća. Članovi tijela sami biraju predsjednika.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovim i tijelima vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća uz navođenje dnevnog reda ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati član Vijeća kojeg na to ovlasti najmanje 1/3 članova Vijeća.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko sjednici ne pristupi potreban broj članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna većina svih članova vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih.

Iznimno, Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

Članak 13.

Vijeće:

-donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

-donosi program rada;

-donosi financijski plan i usvaja završni račun

-odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije;

-odlučuje o izdavanju glasila,

-odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća.

Vijeće surađuje s tijelima Primorsko-goranske županije i ima pravo zahtijevati od tijela Primorsko-goranske županije da ih obavijeste o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun Vijeće donosi na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća te obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 15.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 2. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 16.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članovi Vijeća iz sredstavaVijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri, i do visine koju odobri, ministar nadležan za poslove opće uprave.

Članak 17.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od;

-dotacija,

-poklona,

-nasljedstva,

-dotacija iz državnog proračuna,

-dotacija iz proračuna Županije

-sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća

-ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva koja Vijeće ostvari na način iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 18.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 19.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom mogu se urediti Poslovnikom vijeća.

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 20.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Rijeka, 25. 11. 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Vijeće slovenske nacionalne manjine

Predsjednik
Vasja Simonič


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr