SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 41. Četvrtak, 31. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

207.

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće makedonske nacionalne manjine u Primorsko-goranskoj županiji dana 22. rujna 2015. godine, donijelo je

S T A T U T
VIJEĆA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1)Vijeće makedonske nacionalne manjine u Primorsko - goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Vijeće) je institucija manjinske samouprave Makedonaca na području Primorsko-goranske županije, radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

2)Temelji osnivanja Vijeća su:

a)članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav), u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili drugog podrijetla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;

b)Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), kojim se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava;

c)međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokumenti OESS: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška povelja za Novu Europu i drugi dokumenti OESS koji se odnose na prava čovjeka, naročito Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu Konvenciju;

Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Članak 2.

1)Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i pismu glasi:
Vijeće makedonske nacionalne manjine u Primorsko - goranskoj županiji a skraćeni naziv je: VMKNM PGŽ.

2)Puni naziv Vijeća na makedonskom jeziku i pismu glasi:

3)Vijeće može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi:
City Council of Macedonian National Minority of Primorje-Gorski Kotar County, a skraćeni naziv je: CCMKNM of PGKC.

Članak 3.

1)Sjedište Vijeća je u Rijeci.

2)Vijeće djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

1)Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2)Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar Vijeća, koordinacija Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

1)Vijeće ima pečat.

2)Vijeće, posebnom odlukom, uređuje oblik, broj i način uporabe pečata Vijeća.

3)Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku i pismu te na makedonskom jeziku i pismu.
Službena uporaba znamenja i simbola makedonske nacionalne manjine

Članak 6.

5)Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

6)Zastavu nacionalne manjine može isticati Vijeće na poslovnoj zgradi u kojoj ima sjedište i to u svečanim i drugim prigodama važnim za nacionalnu manjinu i u dane žalosti u Republici Makedoniji, kada se zastava vije na pola koplja.
Vijeće može isticati i zastavu Primorsko-goranske županije u svečanim i drugim prigodama važnim za Primorsko-goransku županiju i makedonsku nacionalnu manjinu.

7)U svečanim prigodama važnim za makedonsku nacionalnu manjinu, može se izvoditi makedonska himna. Prije izvođenja makedonske himne, obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

II. CILJEVI I OVLASTI VIJEĆA

Članak 7.

Ciljevi i ovlasti Vijeća su:

1)afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Makedonaca;

2)zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Makedonaca;

3)stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Makedonce na području djelovanja Vijeća,

4)razvijanje suradnje unutar makedonske nacionalne zajednice, suradnja makedonske nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje makedonskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;

5)suradnja i razvijanje odnosa s Makedoncima izvan Republike Hrvatske;

Članak 8.

1)Vijeće ima sljedeća prava i dužnosti:

a)donosi i tumači Statut,

b)donosi i tumači Poslovnik,

c)donosi Program rada,

d)donosi Financijski plan,

e)donosi Završni račun,

f)donosi odluku o pristupanju i istupanju iz koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih sukladno članku 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,

g)donosi odluku o suradnji s vijećima i predstavnicima makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

h)donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,

i)bira i razrješava predsjednika,

j)bira i razrješava zamjenika predsjednika,

k)imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela,

l)predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina,

m)razmatra i usvaja izvještaje tijela koje bira i imenuje,

n)odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

o)odlučuje o priznanjima i nagradama,

p)obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovome Statutu.

2)Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

III. PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

Članak 9.

1)Vijećnik ima sljedeća prava i dužnosti:

a)sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasovati,

b)sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;

c)biti obaviješteni o radu Vijeća;

d)pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

e)čuvati podatke koje sazna u obavljanju vijećničke dužnosti a koji nose oznaku tajnosti,

f)čuvati i podizati ugled Vijeća,

2)Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima Vijeća.

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 10.

1)Vijeće čini 25 vijećnika.

2)Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

3)Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi Statut, Poslovnik, Program rada, Financijski plan, Završni račun; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika, o pristupanju, odnosno istupanju iz Koordinacije Vijeća i predstavnika makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom.

4)Vijeće odlučuje javnim glasovanjem osim u slučajevima izbora i razrješenja predsjednika te zamjenika predsjednika.

Članak 11.

1)Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, sukladno programu rada, najmanje 3 puta godišnje.

2)Sjednica se saziva, pismenim putem, najmanje 5 dana prije planiranog održavanja.

3)Izuzetno, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

4)U iznimnim slučajevima sjednica može biti sazvana i kao hitna, telefonskim ili elektroničkim putem.

Članak 12.

1)Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži natpolovična većina vijećnika.

2)Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem, a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

3)Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Članak 13.

1)Tijela Vijeća su:

a)predsjednik,

b)zamjenik predsjednika,

2)Na prijedlog predsjednika, Vijeće može osnivati radna i druga savjetodavna tijela.

3)Radna i savjetodavna tijela Vijeća za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Vijeću.

Članak 14.

1)Vijeće ima predsjednika.

2)Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

3)Predsjednik Vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

a)predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća,

b)brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata,

c)usklađuje suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća,

d)potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,

e)potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je Financijskog plana Vijeća,

f)odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, službena putovanja u zemlji i inozemstvu,

g)podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

h)brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,

i)brine o javnosti rada Vijeća.

4)Predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Članak 15.

1)Vijeće ima zamjenika predsjednika.

2)Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.

V. IMOVINA I FINANCIRANJE VIJEĆA

Članak 16.

1)Vijeće raspolaže svojom imovinom na načelu savjesnog domaćina.

2)Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3)Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

4)Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima za to područje.

Članak 17.

1)Sredstva za rad Vijeća i za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća, kao i sredstva za obavljanje administrativnih poslova, planirat će Primorsko-goranska županija u županijskom proračunu.

2)Financijska sredstva koja Vijeće ostvari iz županijskog proračuna mogu se koristiti isključivo za provođenje aktivnosti utvrđenih Financijskim planom Vijeća.

3)Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća mogu se pribaviti i iz sljedećih izvora:

a)dotacija iz proračuna PGŽ,

b)sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

c)donacija,

d)poklona,

e)nasljedstva,

f)vlastitih prihoda,

g)ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

4)Financijsko poslovanje Vijeća evidentira se u poslovnim knjigama i vodi se temeljem važećih propisa koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

5)Vijeće ima žiro račun, a može imati i devizni račun.

6)Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za administrativne poslove, materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim Statutom ili drugim aktom nije drugačije određeno.

7)Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

8)Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se Financijskim planom, a financiranje se provodi prema Financijskom planu i odlukama Vijeća.

9)Eventualni višak primitaka nad izdacima prenosi se za sljedeću godinu i koristi za financiranje rada Vijeća, osim viška primitka ostvarenog iz sredstava proračuna Primorsko-goranske županije Vijeće vraća županijskom proračunu.

VI. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 18.

1)Rad Vijeća je javan.

2)Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava javnog priopćavanja da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati priopćenja.

3)Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik i nadležno radno tijelo Vijeća.

4)Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili osnovati stalna sredstva informiranja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

1)Jedinstveni tekst ovoga Statuta donosi se i primjenjuje na hrvatskom jeziku i pismu kao i na makedonskom jeziku i pismu.

2)U slučaju različitog tumačenja u pravnom prometu odredbi na hrvatskom odnosno makedonskom jeziku, primijeniti će se odredba napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 20.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Predsjednica
Vijeća makedonske nacionalne manjine
u Primorsko-goranskoj županiji

Ivona Dunoski Mitev


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr