SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD RIJEKA
54

30.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 6. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 185/04), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini (»Narodne novine« broj 187/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici 8. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2005. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 9. stavku 3. podstavku 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu, u iznosu od 16.607.756 kuna.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2005. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 185/04) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini (»Narodne novine« broj 187/04).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 14.946.980 kuna, i to za:

- plaće, u iznosu od 11.252.800 kn,

- ostali rashodi za zaposlene, u iznosu od 893.080 kn

- doprinosi na plaće, u iznosu od 2.801.100 kn

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu od 1.660.776 kuna, i to za:

- rashode za energiju u iznosu od 468.000 kn,

- naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, u iznosu od 405.000 kn,

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 148.000 kn,

- komunalne usluge, u iznosu od 127.500 kn,

- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 29.276 kn,

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi, u iznosu od 150.000 kn,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 183.000 kn, i

- premije osiguranja, u iznosu od 150.000 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a mjerilo je broj profesionalnih vatrogasaca u JVP Grada na dan 4.10.2004. godine (131 vatrogasac), utvrđen Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2005. godini.

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

- plaće za redovan rad,

- plaće za prekovremeni rad,

- plaće za posebne uvjete rada,

- ostali rashodi za zaposlene,

- doprinosi za mirovinsko osiguranje,

- doprinosi za zdravstveno osiguranje i

- doprinosi za zapošljavanje.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/ izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:

- naknade troškova zaposlenima,

- rashodi za materijal i energija,

- rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge i zdravstvene i veterinarske usluge) i

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/22

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 8. ožujka. 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr