SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

16.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini («Narodne novine» broj: 4/03.) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj: 22/01.), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije

za kliničke zdravstvene ustanove u 2003. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored novčanih sredstava za decentralizirane funkcije za kliničke zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko održavanje i investicijsko ulaganje u posebne namjene u 2003. godini, kriteriji i mjerila za raspored sredstava po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi, namjena sredstava te način korištenja sredstava.

Članak 2.

Novčana sredstva za decentralizirane funkcije za kliničke zdravstvene ustanove u visini od 10.898.576,00 kn raspoređuju se na temelju kriterija ugovorenog broja kreveta sa HZZO-om kako slijedi:

* 9.544.018,00 kuna za investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje Kliničkom bolničkom centru Rijeka,

* 809.658,00 kn za investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje Klinici za ortopediju Lovran,

* 544.900,00 kn za posebne namjene.

Zadužuje se Županijsko poglavarstvo da izvrši raspored sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Raspoređena sredstva po pojedinoj ustanovi doznačit će se ustanovama na temelju ugovora. Dinamiku doznake sredstava utvrdit će Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb na temelju dinamike pritjecanja sredstava i dinamike ulaganja.

Nabavu roba, usluga i ustupanje radova, ustanove će vršiti sukladno zakonu o javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti. U povjerenstvo za provođenje nabave, Ustanove su dužne imenovati jednog člana iz Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, kao predstavnika Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/16

Ur.broj: 2170/01-92-03/3

Rijeka, 3. travnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

dr.sc. Miljenko Dorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr