SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

11.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 ), članka 8. Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju putem koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/01, 19/04 i 42/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), te na temelju javnog natječaja za davanje koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila, objavljenog u dnevnom tisku »Novi list« od 13. veljače 2005. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za održavanje i naplatu parkirališnih
mjesta te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo
parkiranih i ostavljenih vozila

I.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u Novom listu od 13. veljače 2005. godine, Gradsko vijeće Grada Krka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) utvrđuje najpovoljnijom i prihvaća ponudu Crtorad d.o.o. Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Anina 11 (nastavku teksta: korisnik koncesije) te daje korisniku koncesije pravo obavljanja poslova: naplate parkiranja za ukupno 323 parkirališna mjesta koja su određena Planom parkirališnih mjesta za naplatu; upravljanje i održavanje javnih naplatnih parkirnih mjesta i pripadajuće opreme, uključivo i 16 parkirnih mjesta za invalide; odvoženje, deponiranje i čuvanje nepropisno parkiranih i ostavljenih motornih vozila, te blokiranje i deblokiranje »lisicama« nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila.

II.

Koncesija za obavljanje poslova navedenih u točki I. ove Odluke, daje se na rok od 5 (pet) godina, počevši od 1. lipnja 2005. godine, s time da razdoblje obavljanja navedenih poslova traje od 1. lipnja do 30. rujna u tekućoj godini.

III.

Visina naknade za koncesiju određuje se u iznosu od 310.000,00 kuna (slovima: tristotineidesettisuća kuna) godišnje i plaća se u 4 (četiri) jednaka obroka, svaki u iznosu od 77.500,00 kuna (slovima: sedamdesetisedamtisućaipetstotina kuna) s time da prvi obrok dospijeva na naplatu 15. svibnja, drugi obrok 15. lipnja, treći obrok 15. srpnja i četvrti obrok 15. kolovoza tekuće godine.

Naknada za koncesiju iz stavka 1. ove točke Odluke, plaća se u korist Proračuna Grada Krka.

IV.

Korisnik koncesije dužan je naplaćivati pružene usluge prema cijenama iz Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Grada Krka i Pravilnika o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila donesenih od strane Gradskog poglavarstva Grada Krka od 25. siječnja 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/05).

V.

Korisnik koncesije dužan je poslove iz točke I. ove Odluke obavljati sukladno odredbama svih važećih zakonskih propisa kojima je uređena predmetna djelatnost, posebno u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i svim odlukama i pravilnicima Grada Krka donesenim u svezi predmetne djelatnosti, a naročito Odluci o uređenju prometa u Gradu Krku, Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim površinama Grada Krka, te Pravilnika o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila.

VI.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo Grada Krka da na temelju ove Odluke sa korisnikom koncesije zaključi Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnik.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/11

Ur. broj: 2142/01-01-05-9

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr