SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
OPĆINA DOBRINJ

70.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,53/10,10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2016. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. 1. 2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2142-04-05-15-36

Dobrinj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr