SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD RAB

135.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članaka 74. i 76. Zakona o sportu («Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13 i 85/15), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi- pročišćeni tekst zakona («Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU I TEHNIČKOJ
KULTURI ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu i tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rab.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim aktivnostima:

-djelovanje sportskih klubova i udruga,

-stručni rad u sportu i tehničkoj kulturi,

-sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim manifestacijama i natjecanjima,

-poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture,

-poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana,

-održavanja i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) u ukupnom iznosu od 1.904.700,00 kn i to za:

1.Sportske udruge i manifestacije u iznosu od 863.760,00 kn

2.Održavanje i opremanje sportskih objekata u iznosu od 520.000,00 kn

3.Uređenje i održavanje sportskih objekata u iznosu od 520.000,00 kn

4.Udruge tehničke kulture u iznosu od 940,00 kn.

Članak 3.

Svrha Programa je usmjeravati razvoj sporta i tehničke kulture na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i tehničkoj kulturi, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Sa korisnicima iz članka 2., udrugama/ klubovima / društvima iz područja sporta i tehničke kulture sklopit će se Ugovori o financiranju programa iz proračuna za 2016. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 5.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 2. i 4. iz članka 2. podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu (ostavrenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine.

Članak 6.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog Programa i podnosi izvješće o ostavrivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA:023-06/15-01/10

URBROJ:2169-01-02/7-15-4

Rab, 23. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran. mag. ing. agr. v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=959&mjesto=51280&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr