SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRK
12

6.

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u svezi članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 106/03), članka 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za
financiranje izgradnje zgrade osnovne škole u Krku

Članak 1.

Grad Krk (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Odlukom o prihvaćanju investicije - izgradnja zgrade osnovne škole u Krku.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 2.000.000,00 kn;

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR;

Kamatna stopa: EURIBOR + 2%.

Metoda obračuna kamata: proporcionalna

Rok povrata kredita: do 31.03.2015.

Poček: bez počeka

Dinamika otplate glavnice i kamate: kvartalno

Naknada za odobrenje kredita: 1%

Ostale naknade: naknada za rezervaciju 0,25 0odišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnice

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osiguravaju se u Proračunu Grada Krka u iznosima godišnjih anuiteta, kako sljedi:


God.


Prihodi


Rashodi

Iznosi
godišnjih anuiteta

Udio godišnjeg anuiteta
(4/2*100)

1

2

3

4

5

2005.

36.650.000,00

36.419.152,32

230.847,68

0,63%

2006.

34.000.000,00

33.726.499,35

273.500,65

0,80%

2007.

36.000.000,00

35.734.783,35

265.216,65

0,74%

2008.

38.160.000,00

37.903.058,81

256.941,19

0,67%

2009.

40.449.000,00

40.200.351,35

248.648,65

0,61%

2010.

42.876.000,00

42.635.635,36

240.364,64

0,56%

2011.

45.449.000,00

45.216.919,36

232.080,64

0,51%

2012.

48.176.000,00

47.952.194,82

223.805,18

0,46%

2013.

51.066.000,00

50.850.487,36

215.512,64

0,42%

2014.

54.129.000,00

53.921.771,35

207.228,65

0,38%

2015.

57.377.000,00

57.326.489,35

50.510,65

0,09%

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 402-10/05-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-05-1

Krk, 15. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr