SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

28.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/03, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/ 15) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 26. studenog 2015. godine donosi

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

Članak 1.

U glavi II. Odluke o porezima Grada Čabra (NN 126/09, 36/10) mijenja se točka 3. i glasi:

»3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine.

Članak 11.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 12.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članaka 10. i 11. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 13.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 11,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor koje nemaju mogućnost priključka na infrastrukturu (struja, voda) plaća se u visini od 8,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće čije korištenje bi, zbog starosti i trošnosti, predstavljalo opasnost za život korisnika.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor utvrđuje posebno povjerenstvo koju imenuje gradonačelnik, koja utvrđuje stanje kuće.

Ukoliko se utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanare, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

Članak 14a.

Obveznik poreza na kuću za odmor dužan je nadležnom upravnom odjelu Grada Čabra dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu te druge podatke relevantne za utvrđivanje poreza na kuću za odmor, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.«

Članak 2.

Članak 17. Odluke o porezima Grada Čabra mijenja se i glasi:

» Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu i to:

a)pravne i fizičke osobe bez zaposlenih ili 1 zaposlenim - 182,00 kune,

b)pravne i fizičke osobe koje imaju od 2 do 5 zaposlenih - 364,00 kune,

c)pravne i fizičke osobe koje imaju od 6 do 20 zaposlenih - 728,00 kune,

d)pravne i fizičke osobe koje imaju od 21 do 50 zaposlenih - 1.092,00 kune,

e)pravne i fizičke osobe koje imaju od 51 do 100 zaposlenih - 1.456,00 kune,

d)pravne i fizičke osobe koje imaju od 101 do 200 zaposlenih - 1.820,00 kuna,

e)pravne i fizičke osobe koje imaju više od 200 zaposlenih - 2.000,00 kunu.«

Članak 3.

U članku 19. Odluke o porezima Grada Čabra briše se stavak 3.

Članak 4.

Članak 20. Odluke o porezima Grada Čabra mijenja se i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju: državni organi, jedinice lokalne uprave i samouprave te njihovi organi, obveznici iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, domovi zdravlja, centri za socijalnu skrb, humanitarne organizacije, neprofitna udruženja građana, registrirane političke stranke.«

Članak 5.

Članak 21. Odluke o porezima Grada Čabra mijenja se i glasi:

»Obveznici poreza na tvrtku ili naziv moraju nadležnom upravnom tijelu Grada Čabra dostaviti podatke vezane uz promjenu imena tvrtke ili naziva, kao i svaku drugu promjenu koja utječe na određivanje visine poreza na tvrtku ili naziv, najkasnije u roku 30 dana od dana nastale promjene.

Ukoliko obveznici plaćanja poreza na tvrtku ili naziv ne postupe prema rokovima iz stavka 2. ovog članka, nadležno tijelo razrezati će im porez na tvrtku ili naziv u iznosu određenom u članku 17. ove Odluke, uvećan za 200,00 kuna.«

Članak 6.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a i glasi:

»Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na tvrtku ili naziv.

Porez na tvrtku ili naziv prihod je Proračuna Grada ako porezni obveznik ima sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u »Službenim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA:410-01/09-01/03

URBROJ:2108-02/1-15-3

Čabar, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr