SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 39. Srijeda, 23. prosinca 2015.
GRAD ČABAR

26.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra («Službene novine Primorsko-goranske županije» 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na upravljanje i održavanje ceste
u Gradu Čabru

Članak 1.

Grad Čabar (u daljnjem tekstu: Korisnik) kandidirao je Projekt - Izgradnja nerazvrstane ceste i biciklističke staze Kasarne u Gerovu na k.č. br. 12275 i 12258 k.o. Gerovo, za dodjelu bespovratnih sredstava iz predpristupnih fondova - IPARD, Mjera 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« te je, nakon provedenog natječaja,sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: APPRRR) zaključio Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301, broj 3010812073.

Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture« korisnik je dužan predmet ulaganja - Cestu s pratećom infrastrukturom na kč.br. 12275 i 12258 k.o. Gerovo prenijeti na upravljanje i održavanje ekonomskom operateru te o tome obavijestiti APPRRR.

Ekonomski operater iz ove Odluke upravlja i održava nerazvrstane ceste na području Grada Čabra.

Članak 2.

Ovom Odlukom Korisnik prenosi na upravljanje i održavanje cestu izgrađenu po projektu oznake C-1/12-15 izrađenom od tvrtke PROJEKT 54 Goran d.o.o. Delnice, Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Čabra u funkciji ekonomskog operatera (u daljnjem tekstu: Ekonomski operater).

Članak 3.

Ovom se Odlukom, vezano za upravljanje i održavanje ceste na području Grada Čabra Ekonomski operater obvezuje:

-omogućiti da kontrolori APPRRR imaju mogućnosti provedbe kontrole nad Ekonomskim operaterom,

-voditi poslovne knjige kao zaseban pogon (radi nalog),

-omogućiti da zaposlenici APPRRR, zaposlenici Ministarstva financija, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU, predstavnici Europske komisije, Europski revizorski sud , predstavnici Europske agen cije za borbu protiv prijevara (OLAF) imaju i fizički pristup računovodstvenim podacima ekonomskog operatera.

Članak 4.

Upravljanje i održavanje predmetne ceste financirati će se iz proračuna Grada Čabra odnosno iz drugih sredstava sukladno odredbama članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14, 36/15).

Članak 5.

Ekonomski operater raspolagati će svom potrebnom dokumentacijom vezano uz predmet ulaganja u svrhu nesmetanog upravljanja predmetom ulaganja i održavanja istog.

Zapisnik povjerenstva za predaju na upravljanje i održavanje predmeta ulaganja - građevine s popisom tehničke dokumentacije i dokazima uporabljivosti građevinskih materijala, proizvoda i opreme prilog je ovoj Odluci.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/12

URBROJ: 2108-01/1-15-1

Čabar, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr