SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju odredbe čl. 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i152/14 i 99/15) i članka 42. Statuta općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće općine Vrbnik, na 14. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine donijelo je

Odluku o izmjenama i dopunama
ODLUKE O
SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U odluci o socijalnoj skrbi Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/03) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Odredbe ove odluke jednako se odnose na bračnu i izvanbračnu zajednicu.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i u Zakonu o socijalnoj skrbi.

Prava iz ove Odluke su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Prava iz ove Odluke ostvaruju se na teret Proračuna Općine Vrbnik.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Korisnicima socijalne skrbi se smatraju niže navedeni korisnici kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu rješenjem Ureda državne uprave Primorsko- goranske županije:

-samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način

-dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državlja

nin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu

-trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život

-obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška

-odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama

-odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima

-osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama

-osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

-beskućnik

-druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno korisniku iz prethodnog stavka ovoga članka i to:

-do polovice iznosa ZMN utvrđene rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

-do punog iznosa sredstava utvrđenog rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ukoliko se na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja prema mišljenju Centra za socijalnu skrb Krk

Iznimno od stavka 2. ovog članka pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja imaju korisnici koji ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja Ureda državne uprave u PGŽ, ukoliko posjeduju pravovaljani ugovor o podstanarskom odnosu i to u visini od 70% iznosa najamnine.

Članak 5.

Iza članka 5. dodaje se članka 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

»Korisnici naknade za troškove stanovanja iz članka 13. ove odluke stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Općina Vrbnik dostavit će isporučitelju vodnih usluga podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka na osnovi kojih će se istima zaračunati cijena vodnih usluga.

Općina Vrbnik će u svom Proračunu osigurati sredstva za podmirenje razlike između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani iz stavka 1. ovog članka, koja će se plaćati isporučitelju vodnih usluga na osnovi ispostavljenih računa.«

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje određenog prava iz socijalne skrbi:

1.socijalni uvjet - priznata zajamčena minimalna naknada.«

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Korisnik ispunjava socijalne uvjete ako mu je rješenjem Ureda državne uprave u PGŽ priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.«

Članak 8.

Članak 8. briše se.

Članak 9.

Članak 9. briše se.

Članak 10.

Članak 10. briše se.

Članak 11.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuju sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja - najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima«

Članak 12.

Članak 12. briše se.

Članak 13.

Članak 13. briše se.

Članak 14.

Člana 14. briše se.

Članak 15.

Članak 15. briše se.

Članak 16.

Članak 16. briše se.

Članak 17.

Članak 17. briše se.

Članak 18.

Članak 18. briše se.

Članak 19.

Članak 20. briše se.

Članak 20.

Članak 21. briše se.

Članak 21.

Članak 22.mijena se i glasi:

»Dodjelu poklon paketa starijim od 75 godina obavljaju službenici Općine Vrbnik korisnicima temeljem Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rad s mladima i socijalne skrbi usvojenog od strane Općinskog vijeća uz godišnji Proračun.«

Članak 22.

Članak 23. briše se.

Članak 23.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Pravo na subvencije u namirenju ekonomske cijene boravka djece u vrtićima/jaslicama od strane Općine Vrbnik ostvaruje se prema Odluci Općinskog vijeća.«

Članak 24.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Općina Vrbnik, na temelju odluke Općinske načelnice, može plaćati troškove smještaja u socijalno-zdravstvenoj ustanovi, ustanovi zdravstvene skrbi, domovima za starije za socijalno ugrožene osobe koje nisu u stanju brinuti o sebi, a ispunjavaju uvjete iz ove Odluke.«

Članak 25.

Članak 25. briše se.

Članak 26.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Pravo na sufinanciranje udžbenika za osnovnu i srednju školu ostvaruje učenik osnovne i srednje škole prema sredstvima osiguranim u Proračunu.«

Članak 27.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke. Zahtjev se podnosi JUO. Uz zahtjev se prilaže rješenje Ureda državne uprave PGŽ o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pročelnik JUO donosi rješenje radi ostvarivanja pojedinih prava.«

Članak 28.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

Korisnik socijalne skrbi dužan je u svrhu ostvarivanja prava otuđiti svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu u korist Općine Vrbnik pisanim ugovorom kojim će se utvrditi i obveze Općine prema korisniku.«

Članak 29.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja o pravima iz socijalne skrbi prema ovoj Odluci moguće je uložiti žalbu Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije u roku od 15 dana po primitku rješenja bez naplate pristojbe.«

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA:550-09/15-01/05

URBROJ:2142-07-03-15-1

Vrbnik, 15. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr