SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 6. Petak, 25. ožujka 2005.
GRAD KRALJEVICA
7

7.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 171/04), članka 9. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01) i članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 9. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1.

Kapitalni projekti Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad), koji će se realizirati u 2005. godini, a financirati iz kreditnih sredstava kako je utvrđeno Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata donesenom na sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice dana 9. ožujka 2005. godine su kako slijedi:

Šifra
Proračuna

Projekt

Svota

348

Uređenje pločnika Burićeve ul., Šmrika

610.000 kn

356

Poticana stanogradnja - Priključci na komunalnu infrastrukturu

160.000 kn

378

Poticana stanogradnja - Premještanje kanalizacije i telefona

240.000 kn

362

Izgradnja vodovoda Žlibina - donji dio

490.000 kn

363

Projekti i elaborati

234.000 kn

368

Podloga za katastarsku općinu Šmrika

850.000 kn

369

Prostorni planovi - DPU Vrtača

120.000 kn

380

'' - UPU Oštro

221.000 kn

381

'' - UPU Kraljevica

317.000 kn

382

'' - DPU Črišnjeva

115.000 kn

383

'' - PP Grada Kraljevice - izmjene i dopune

143.000 kn

 

- ukupno

3.500.000 kn

Članak 2.

Grad će se zadužiti za financiranje kapitalnih projekata iz članka 1. ove Odluke uzimanjem kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 3.500.000,00 kn

- Vrsta kredita: kunski s valutnom klauzulom u EUR

- Efektivna kamatna stopa: 3,99%

- Rok povrata kredita: 7 godina od početka otplate

- Početak otplate glavnice i kamata: 01.08.2006.

- Način otplate: mjesečne rate

- Trošak kredita (ukupan iznos kamata i naknada): 649.949,03 kn

- Instrument osiguranja izvršenja ugovora (obveza banke): mjenica na svotu 70.000 kn

- Instrument osiguranja povrata kredita (obveza Grada): mjenice i zadužnice

- U slučaju prijevremenog povrata dijela kreditnih sredstava, banka se obvezuje potpisati dodatak ugovoru pod istim financijskim uvjetima koji su važeći za osnovni ugovor.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica i kamate) osiguravaju se iz Proračuna Grada Kraljevice u godišnjim iznosima kako slijedi:

Godina

Glavnica

Kamate

2006.

208.333 kn

215.030 kn

2007.

500.000 kn

119.352 kn

2008.

500.000 kn

100.145 kn

2009.

500.000 kn

80.370 kn

2010.

500.000 kn

60.882 kn

2011.

500.000 kn

41.400 kn

2012.

500.000 kn

21.990 kn

2013.

291.667 kn

3.780 kn

Ukupno

3.500.000 kn

642.949 kn

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/05-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-05-05

Kraljevica, 9. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr