SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

15.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini («Narodne novine» broj: 4/03.) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj: 22/01.), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 3. travnja 2003. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije

za zdravstvene ustanove u vlasništvu

Primorsko-goranske županije u 2003. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored novčanih sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u vlasništvu Primorsko-goranske županije, za investicijsko ulaganje, investicijsko održavanje, restrukturiranje zdravstvenih ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti i edukaciju zdravstvenih radnika, u 2003. godini, kriteriji i mjerila za raspored sredstava po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi, namjena sredstava te način korištenja sredstava.

Članak 2.

Novčana sredstva za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u vlasništvu Primorsko-goranske županije u visini od 19.971.449,00 kn raspoređuju se :

R.br.

Namjena sredstava

Struktura

Iznos

1.

Investicijsko ulaganje

75,20

15.019.126,00

1.1.

Građevinski objekti

44,98

8.984.753,00

1.2.

Medicinska oprema - nova

5,97

1.191.374,00

1.3.

Medicinska oprema - zamjena

8,99

1.794.828,00

1.4.

prijevozna sredstva

5,96

1.190.000,00

1.5.

ostala oprema

9,30

1.858.171,00

2.

Investicijsko održavanje

11,04

2.204.330,00

2.1.

hitne intervencije

2,00

400.000,00

2.2.

Redovno investicijsko održavanje

9,04

1.804.330,00

3.

Restrukturiranje zdravstvenih ustanova

6,25

1.247.993,00

4.

Informatizacija zdravstvene djelatnosti

5,01

1.000.000,00

5.

Edukacija zdravstvenih radnika

2,50

500.000,00

UKUPNO

100,00

19.971.449,00

Članak 3.

Novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 15.019.126,00 kn namijenjena za investicijsko ulaganje i u iznosu od 1.840.330,00kn namijenjena za redovno investicijsko održavanje raspoređuju se po zdravstvenim ustanovama i po pojedinačnim namjenama, na temelju slijedećih kriterija i mjerila:

* 80redstava na temelju opsega djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovorenog u osnovnom zdravstvenom osiguranju,

* 10redstava za prioritetne potrebe,

* 10redstava na temelju stanja odnosno otpisanosti imovine, na način da se 5% raspoređuje temeljem otpisanosti objekata i 5% temeljem otpisanosti opreme i prijevoznih sredstava.

Članak 4.

Zadužuje se Županijsko poglavarstvo da utvrdi raspored sredstava iz članka 2. i 3. ove Odluke, sukladno vrijednostima, kriterijima i mjerilima utvrđenim u članku 2. i 3 ove Odluke.

Članak 5.

Raspoređena sredstva po pojedinoj zdravstvenoj ustanovi doznačit će se zdravstvenim ustanovama na temelju ugovora.

Za nabavu istovrsnih roba, usluga i ustupanja radova, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb provest će zajednički postupak javne nabave sukladno propisima. U povjerenstvo za provođenje nabave, po jednog člana imenovat će svaka ustanova za koju se provodi postupak nabave, a jednog člana imenuje Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Postupak ugovaranja nabave roba, usluga i ustupanja radova, koje nije moguće objediniti, provest će svaka ustanova zasebno uz obvezu da u povjerenstvo za nabavu imenuje jednog člana iz Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/15

Ur.broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. travnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

dr.sc. Miljenko Dorić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr