SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

68.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine Baška
u 2015. godini

Sustav civilne zaštite Općine Baška je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama, a čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Na području Općine Baška aktivnosti zaštite i spašavanja provode:

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje (Županijski centar 112),

.Stožer zaštite i spašavanja Općine Baška,

.udruge građana, klubovi, organizacije koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, ronioci, lovci...),

.osobe koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

.Sukladno Zakonu i podzakonskim aktima, u Općini Baška su se odradile i odrađuju aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja.

Proračunom Općine Baška za 2015. godinu, za potrebe održavanja i razvoja sustava zaštite i spašavanja, raspoređeno je 780.314,00 kuna (Vatrogasna zajednica otoka Krka, JVP Krk, protupožarna i motrilačka služba, HGSS, Crveni križ, civilna zaštita, turistička ambulanta i zdravstvo općenito).

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini u Općini Baška su realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.Razrađeno je:

-uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara,

-uključivanje službi za pružanje medicinske pomoći u akciju gašenja požara,

-uključivanje službi (poduzeća) za opskrbu hranom i napitkom u akciju gašenja požara,

.s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen ugovor, među ostalim, i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Provedene su sve preventivne mjere planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Baška, sve sukladno Planu postupanja u otklanjanju posljedica mogućih vremenskih nepogoda tijekom zimskih mjeseci na području Općine Baška, koji je Općinski načelnik Općine Baška donio 03. prosinca 2012. godine, a kojim su propisane mjere, kako održavanja prometnica, tako i postupanja nadležnih službi u pomoći ugroženom stanovništvu, kao posljedicu mogućih ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika.

CIVILNA ZAŠTITA

Planom zaštite i spašavanja nije utvrđena potreba osnivanja i organiziranja postrojbi civilne zaštite. Naime, na području Općine Baška postoji DVD Baška (46 članova) i LD Kamenjarka (40 članova) s, kako se ocjenjuje, dovoljnim brojem članova da se mogu zadužiti za obavljanje poslova civilne zaštite, a Općina Baška će, sukladno financijskim mogućnostima, ista opremiti potrebnom opremom, te, možebitno, dodatno educirati.

S druge strane, i dalje stoji potreba edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju.

SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Baška, koju je Općinsko vijeće donijelo 04. siječnja 2013. godine, određene su redovne službe zaštite i spašavanja, koje imaju sjedište i djeluju na području Općine, te službe i postrojbe pravnih osoba, koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, a uključene su u sustav civilne zaštite na području Općine, kroz članstvo u Stožeru zaštite i spašavanja (Civilne zaštite), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provedbi određenih zakonom propisanih radnji, kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti.

Uz navedene postoje i druge organizirane snage, koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje.

Njima rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja (Civilne zaštite) Općine.

Tijekom 2015. godine nije bilo potrebe za intervenciju navedenih službi.

VATROGASTVO

Okosnicu civilne zaštite na području Općine Baška čine vatrogasne snage. Općina Baška naročito vodi računa o

razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

U Proračunu Općine Baška za 2015. godinu za vatrogastvo i aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija predviđeno je 373.300,00 kuna.

Vatrogasne postrojbe JVP Krk i DVD Baška raspolažu vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za intervencije u prometnim udesima, auto-ljestve, zapovjedna vozila i vozila za prijevoz ljudi i opreme).

Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme ljetne turističke sezone temelji se na Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, koji se iz godine u godinu nadograđuje.

Za motrenje i preventivne ophodnje, sukladno odnosnom Planu, zaduženi su bili Vatrogasna zajednica i DVD Baška, a svoj doprinos dali su i zaposlenici Hrvatskih šuma.

Značajnijih intervencija u 2015. godini, glede vatrozaštite na otvorenim površinama, nije bilo.

DVD Baška je sudjelovalo u rjeđim slučajevima tehničkih nezgoda, spašavanja ljudi i imovine, među kojima se značajem ističe intervencija tijekom turističke sezone, kod eksplozije benzinskih para u zgradi u ulici Vladimira Nazora, nasreću, bez ozlijeđenih i veće materijalne štete, u velikoj mjeri i zahvaljujući pravovremenoj i učinkovitom djelovanju DVD-a.

DOM ZDRAVLJA; HITNA MEDICINSKA POMOĆ I DR.

Ustanova Dom zdravlja organizirana je kao ustanova zadužena za organiziranje i pružanje cjelokupne zdravstvene zaštite.

Posebno valja istaknuti ogromni doprinos zdravstvenoj zaštiti ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, pogotovo tijekom turističke sezone kada se broj obitavatelja na području Općine Baška gotovo udeseterostruči.

U svrhu unapređenja zdravstvene zaštite na području Općine Baška organiziran je i rad dva, odnosno tri (u »špici« turističke sezone), tima hitne medicinske službe, u razdoblju 01. lipnja 2015. - 15. rujna 2015. godine.

Do trenutka izrade ove analize nije zaprimljeno izvješće o radu turističke ambulante, pa nije poznat broj, ni struktura intervencija.

ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija su se provodile sukladno odnosnim planovima i ugovoru zaključenim s Dezinsekcijom d.o.o. iz Rijeke, te uz kontinuirani nadzor nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

Zdravstvenu ispravnost vode za piće kontinuirano prati isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom - Ponikve voda d.o.o.

Opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je uredna.

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA - ISPOSTAVA BAŠKA

Lučka kapetanija bila je u stalnom kontaktu sa svim službama civilne zaštite (vatrogascima, policijskom postajom, HMP i ostalim subjektima), međutim, fizička prisutnost lučkog kapetana u Baški, prvenstveno u turističkoj sezoni, ocjenjuje se nedostatnom.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sukladno stavkama Proračuna financirane su udruge od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

U 2015. godini predviđena su financijska sredstva:

.HGSS u iznosu od 8.000,00 kuna,

.Društvu Crvenog križa u iznosu od 35.000,00 kuna,

ZAKLJUČAK

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima, a njihova organiziranost, opremljenost i obučenost su na zavidnoj razini.

Može se ustvrditi da su vatrogasci u ovom trenutku i najbolje organizirana snaga u sustavu civilne zaštite na području Općine Baška.

I dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga.

Posebno se ističe da sve operativne snage nisu dostavile izvješće o radu u 2015. godini do trenutka izrade ove analize.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-23

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr